Aktivt jämställdhetsarbete i skolan

Skolans arbete för jämställdhet omfattar bland annat elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan ska synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevers lärande, val och utveckling. Ett aktivt jämställdhetsarbete är en del i att skolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund och respektera människors lika värde.

Fyra eleer sitter vid sina bord. En lärare pratar med en av dem.
Konkreta tips

Jämställdhet är ett av skolans värden

Skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen och all undervisning. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de grundläggande värdena som skolan ska gestalta och förmedla. All personals bemötande och förväntningar på elever utifrån kön kan påverka hur skolans arbete för jämställdhet tar sig uttryck och om arbetet når de mål verksamheten har.

Konkreta tips

Kombinera arbetet för jämställdhet med normmedvetenhet

All personal ska arbeta utifrån ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt. Normer är oskrivna regler som finns omkring oss och som behövs för att ett samhälle ska kunna fungera. Det finns också normer som kan begränsa människors handlingsutrymme på ett negativt sätt. Du och dina kollegor behöver bemöta och arbeta med just begränsande normer. I det arbetet tar du bland annat ansvar för att synliggöra och arbeta med normer och kön.

Idag finns många och tydliga normer kopplade till kön. Det kan till exempel handla om yrkesval, musiksmak, kläder, intressen och förväntningar på känslor och konflikthantering. För att barn och elever ska ges möjlighet att utveckla förmågor och intressen oberoende av kön, och kunna bryta könstereotypa studie- och yrkesval, behöver könsnormerna synliggöras och diskuteras i utbildningen och undervisningen.

Skolans arbete för jämställdhet behöver kombineras med ett normmedvetet förhållningssätt för att undvika att skolan upprätthåller stereotypa föreställningar om kön. Exempelvis kan generella och oreflekterade uttalanden om skillnader mellan könen riskera att förstärka de könsmönster som begränsar elever. En alltför stor tonvikt på skillnader mellan könen kan även göra att alla elever inte känner sig inkluderade och påverka kvaliteten på utbildningen. Om elever kategoriseras utifrån kön i stället för att bli sedda som individer kan detta göra att normer som kopplas till kön inte blir synliga och därför riskerar att cementeras snarare än att utmanas. Det är viktigt att alla elever oavsett kön känner sig inkluderade i samtal om jämställdhet för att inte skapa motsättningar mellan elever.

Konkreta tips

Utmana dina föreställningar om kön

Ett aktivt arbete för jämställdhet innebär att du ibland behöver utmana dina egna, och andras, föreställningar och förutfattade meningar om kön. Ett sätt att göra det på är att reflektera över frågor om normer. Här är förslag på frågeställningar som du och dina kollegor kan ställa er själva och diskutera tillsammans:

 • Arbetar jag med att synliggöra, medvetandegöra och motverka begränsande och destruktiva könsnormer, så att eleverna kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av normer om kön?
 • Är jag medveten om och har kunskap om vilka normer om kön som finns på vår skola, och i samhället?
 • Har jag ett normmedvetet förhållningssätt när det gäller kön?
 • Har jag en mångfald av människor representerade i de läromedel som jag använder?
 • Är jag medveten om vilka normer som förmedlas i de läromedel som jag använder?
Konkreta tips

Arbeta för jämställdhet - främja likabehandling

Ett aktivt arbete för jämställdhets är en del i skolans arbete med att främja likabehandling. Modulen "Främja likabehandling" på Lärportalen ger dig och dina kollegor möjlighet att inhämta kunskaper om skolans uppdrag att arbeta med både kunskaper och värden. Här kan ni diskutera, genomföra aktiviteter och har möjlighet att fördjupa era kunskaper om arbetet med likabehandling.

Främja likabehandling, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Förebyggande arbete för jämställdhet

Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och andra kränkningar är ett sätt att verka för jämställdhet. Skolan ska vara en trygg plats för alla elever oavsett kön. Genom ett främjande och förebyggande arbete kan du som arbetar i skolan bidra till exempelvis elevers kunskaper om sina rättigheter, stärka elevernas förmåga att värna sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra elever, och att lära sig att sätta ord på känslor och upplevelser.

Värderingar präglade av bristande jämställdhet och begränsande normer kring kön påverkar vilka uttryck kränkningar, trakasserier och våld kan ta. Som personal kan du exempelvis behöva ha kunskap om att känna igen ett sexistiskt språkbruk, hur våld i nära relation tar sig uttryck och påverkarar elever eller hur du ska agera vid så kallade skojbråk. Det är viktigt att både personal och elever har god kunskap om vad som utgör olika former av kränkningar som en del i att skolan ska upplevas som en trygg plats.

I podden "Hur kan man arbeta mot destruktiva maskulinitetsnormer i skolan?" berättar två lärare om hur de arbetar. Destruktiva maskulinitetsnormer ökar risken för våldsamt beteende. Därför är det en form av normer som skolans personal kan behöva vara medvetna om i arbetet mot sexuella trakasserier och andra kränkningar.

Både personal och elever behöver känna till skolans rutiner och kunna följa dem när det uppstår situationer som behöver åtgärdas och följas upp. Det är viktigt att rutinerna omfattar både den som upplevt kränkningar och den som har utsatt någon.

Konkreta tips

Känner du till ert arbete mot kränkningar?

Här är några exempel på frågeställningar som du och dina kollegor kan ställa er i det främjande och förbyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, som kan vara av betydelse i arbetet för jämställdhet:

 • Känner du till ert systematiska arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter?
 • Har du kunskap om vad som är diskriminering, i form av trakasserier och sexuella trakasserier?
 • Har du kunskap om vad som är kränkande behandling?
 • Känner du till och kan agera utifrån era rutiner och riktlinjer?
 • Har du kunskap om vad som kan vara hinder för lika rättigheter och möjligheter ur ett könsperspektiv?


Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling, publikation

Skolans arbete mot sexuella trakasserier

Konkreta tips

Utmaningar i arbetet med jämställdhet

Även om din skola har ett kunskapsbaserat och väl utarbetat arbetssätt att främja jämställdhet kan det finnas situationer som ställer krav på dig att hantera samtal som riskerar att skapa negativa spänningar både i klassrummet med elever och mellan kollegor. Att arbeta för jämställdhet innebär att utmana normer och förutfattade meningar om kön vilket kan leda till diskussioner och samtal. Utmaningar som kan uppstå är:

 • Det kan finnas elever som av olika skäl inte vill mötas och arbeta tillsammans med anledning av kön.
 • En utmaning kan vara att som skola agera på trakasserier och sexuella trakasserier på ett konsekvent och likvärdigt sätt.
 • En mer övergripande utmaning kan vara att skolans värdegrund ifrågasätts av elever eller vårdnadshavare. Det kan handla om ifrågasättande av skolans uppdrag att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet.

I materialet Kontroversiella frågor finns det diskussionsfrågor samt verktyg för att hantera samtal som riskerar att skapa negativa spänningar.

Kontroversiella frågor

Konkreta tips

Så här kan du ta upp jämställdhet i din undervisning

I läroplanens inledande delar beskrivs arbetet med jämställdhet. Bland annat står det att könsmönster ska tas upp i undervisningen. Det innebär att eleverna ska få möjlighet att diskutera hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter och val. Det kan gälla historiskt men också sådant som sker nu, och i relation till eleverna själva. Könsmönster kan diskuteras utifrån sådant som de flesta elever möter i sin vardag, som reklam och populärkultur, men kan också behandlas i samtal om områden som sexism och hedersrelaterat våld och förtryck. Det sistnämnda är exempel på att könsmönster också kan begränsa människor på ett sätt som strider mot lagstiftningen och mänskliga rättigheter.

Jämställdhet ingår i flera av skolans kurs- och ämnesplaner. Även i de ämnen där begreppet jämställdhet inte finns med ska undervisningen ha ett jämställdhetsperspektiv

Områden som du kan lyfta fram i din undervisning för att verka för jämställdhet är:

 • historiska perspektiv på mänskliga rättigheter och jämställdhet
 • arbetsfördelning i hemmet utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • området sexualitet, samtycke och relationer som inkluderar frågor som identitet, jämställdhet och relationer
 • normer kring olika aktiviteter inom sport, kultur och fritid utifrån bland annat könsmönster
 • förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet över tid, bildanalys som berör gestaltandet av identitet, sexualitet och makt
 • ord och begrepp för att på ett varierat sätt kunna utrycka känslor, kunskaper och åsikter.

I din undervisning om jämställdhet kan du ge eleverna möjlighet att

 • samtala och reflektera om normer kopplade till kön i sin livsmiljö så som i skolan, i hemmet och i samhället
 • samtala om vardagliga frågor utifrån elevernas egna argument och tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, och sexualitet
 • reflektera över normer som begränsar människors valmöjligheter
 • kritiskt granska könsmönster, för att få en förståelse för hur dessa mönster kan begränsa människors val och villkor
 • samtala och reflektera om könsroller, och sexualitet.

I din undervisning om jämställdhet kan du till exempel

 • synliggöra och diskutera könsstereotypa val till exempel val av yrke eller studier, kläder eller lekar
 • synliggöra och diskutera olika uppfattningar om vad som typiskt betraktas som kvinnligt respektive och manligt
 • belysa och problematisera maskulinitetsnormer
 • belysa kroppsideal och hur de påverkar individens möjligheter och begränsningar deltagande i aktiviteter
 • lyfta fram statistik som både belyser området jämställdhet
 • lyfta fram forskning kopplat till jämställdhet.

Stöd och fördjupning

Du kan hitta mer stöd och fördjupande information på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen, Skolforskningsinstitutets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansvar

Rektor har ett särskilt ansvar

Rektor har ett särskilt ansvar för att både skolans utbildning och undervisning ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Genom det systematiska kvalitetsarbetet finns möjligheten till ett kontinuerligt och aktivt arbete.

Leda jämställdhetsarbete

Senast uppdaterad 07 mars 2024

Relaterat