Aktivt jämställdhetsarbete i skolan

Ett aktivt jämställdhetsarbete är en del i att skolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund och gynna människors lika värde. Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan.

Fyra eleer sitter vid sina bord. En lärare pratar med en av dem.
Konkreta tips

Skolans jämställdhetsuppdrag omfattar flera områden. Bland annat ska skolan främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan ska synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevers lärande, val och utveckling.

Jämställd undervisning

Du som lärare behöver planera och genomföra din undervisning jämställt. Det innebär bland annat att alla elever ska ha lika möjlighet till undervisning, oavsett könstillhörighet. Alla elever ska ha lika villkor för delaktighet under lektionerna och inflytande på undervisningen. Det kan exempelvis röra taltid i klassrummet eller fördelning av arbetsuppgifter. Eleverna ska ha möjligheten påverka undervisningen utifrån vad som är viktigt för dem och på så sätt höja motivationen på ett likvärdigt och jämställt sätt.

Ett aktivt arbete för jämställdhet innebär att du ibland behöver utmana dina egna och andras normer och förutfattade meningar om kön och könstillhörighet. Ett sätt att göra det på är att svara på frågor om den egna undervisningen. Här är förslag på frågeställningar som berör området jämställdhet:

 • Finns det en mångfald av människor representerade i de läromedel som jag använder?
 • Finns det en medvetenhet om vilka normer som förmedlas i de läromedel som jag använder?
 • Arbetar jag med att synliggöra, medvetandegöra och motverka begränsande könsnormer så att eleverna kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av eventuella könsnormer?
 • Har jag ett normmedvetet förhållningssätt när det gäller kön? Är jag medveten och har kunskap om vilka könsnormer som finns på vår skola, och i samhället?

Kollegialt lärande

En central del i att utveckla undervisningen är att ta stöd, hjälp och utbyta erfarenhet med kollegor. Frågorna ovan kan du svara på enskilt men det finns även fördelar med att ni är fler som besvarar frågorna och sedan samtalar kring era svar. Läs mer om kollegialt lärande

Skolutveckling genom kollegialt lärande

Undervisa om jämställdhet

I flera av skolans kurs- och ämnesplaner beskrivs hur jämställdhet ingår i undervisningen, både direkt och indirekt.

Områden som du kan lyfta fram i din undervisning för att verka för jämställdhet är

 • historiska perspektiv på mänskliga rättigheter och jämställdhet
 • arbetsfördelning i hemmet utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • området sexualitet, samtycke och relationer som inkluderar frågor som identitet, jämställdhet och relationer
 • normer kring olika aktiviteter inom sport, kultur och fritid utifrån bland annat könsmönster
 • förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet över tid
 • bildanalys som berör gestaltandet av identitet, sexualitet och makt
 • ord och begrepp för att på ett varierat sätt kunna utrycka känslor, kunskaper och åsikter.

I din undervisning om jämställdhet kan du ge eleverna möjlighet att

 • samtala och reflektera om normer kopplat till kön i sin livsmiljö så som i skolan, i hemmet och i samhället
 • samtala om vardagliga frågor utifrån elevernas egna argument och tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, och sexualitet
 • reflektera över normer som begränsar människors valmöjligheter
 • kritiskt granska könsmönster, för att få en förståelse för hur dessa mönster kan begränsa människors val och villkor
 • samtala och reflektera kring könsroller, och sexualitet.

I din undervisning har du möjlighet att

 • synliggöra och diskutera könsstereotypa val
 • synliggöra olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt
 • belysa och problematisera maskulinitetsnormer
 • belysa kroppsideal och hur de påverkar individens deltagande i aktiviteter
 • lyfta fram statistik som både belyser området jämställdhet
 • lyfta fram forskning kopplat till jämställdhet.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och andra kränkningar är ett sätt att verka för jämställdhet. Genom ett främjande och förebyggande arbete kan du som arbetar i skolan bidra till barns- och elevers kunskap om sina rättigheter och att de lär sig att sätta ord på känslor och upplevelser. I frågan om jämställdhet kan det exempelvis handla om att stärka elevernas förmåga att värna sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra elever.

I ett aktivt arbete för jämställdhet ska verksamheten vara en trygg plats för alla elever oavsett kön och könstillhörighet. I detta behöver bland ni annat förebygga olika former av kränkningar, sexuella trakasserier eller våld.

För att verksamheten ska upplevas som en trygg plats behöver både personal och elever har god kunskap om vad som utgör sexuella trakasserier eller kränkningar. Det behöver finnas tydliga rutiner och riktlinjer som både personal och elever känner till och kan följa när det uppstår situationer som behöver åtgärdas eller följas upp.

Här är några exempel på frågeställningar som du och dina kollegor kan ställa er i det främjande och förbyggande arbetet mot sexuella trakasserier:

 • Finns det ett systematiskt arbete för att förebygga diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling? Och finns det ett systematiskt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter?
 • Har all personal kunskap om vad som är kränkande behandling och diskriminering, till exempel trakasserier och sexuella trakasserier? Känner alla till och kan agera utifrån skolans rutiner och riktlinjer och har kunskap om vad som kan vara hinder för lika rättigheter och möjligheter ur ett könsperspektiv?

I materialet Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda kan du läsa mer om hur du och dina kollegor kan utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Publikation: Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda

I vårt webbverktyg Koll på arbetet mot sexuella trakasserier Länk till annan webbplats. kan du och dina kollegor undersöka och utveckla ert arbete för att motverka sexuella trakasserier.

Normmedvetet förhållningssätt

All personal ska arbeta utifrån ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt. Du tar ansvar för att synliggöra och arbeta med normer kopplat till bland annat kön. Normer är oskrivna regler som finns omkring oss och som behövs för att ett samhälle ska kunna fungera. Det finns också normer som kan begränsa människors handlingsutrymme på ett negativt sätt, och de begränsande normerna behöver du som skolpersonal bemöta och arbeta med.

Idag finns många och tydliga normer kopplade till kön. Det kan till exempel handla om yrkesval, musiksmak, kläder, intressen och förväntningar. För att barn och elever ska ges möjlighet att utveckla förmågor och intressen oberoende av kön, och kunna bryta könstereotypa studie- och yrkesval behöver könsnormerna diskuteras i utbildningen och undervisningen.

Publikation: Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Utmaningar i arbetet med jämställdhet

Även om din skola har ett kunskapsbaserat och väl utarbetat arbetssätt att främja jämställdhet kan det finnas situationer som ställer krav på dig att hantera samtal som riskerar att skapa negativa spänningar. Både i klassrummet med elever men även mellan kollegor. Detta kan kopplas samman med att arbeta med jämställdhet innebär att utmana normer och förutfattade meningar om kön.

Utmaningar som kan uppstå är:

 • Det kan finnas elever som av olika skäl inte vill mötas och arbeta tillsammans pga kön
 • En utmaning kan vara att som skola agera på trakasserier och sexuella trakasserier på ett konsekvent och likvärdigt sätt.
 • En mer övergripande utmaning kan vara att skolans värdegrund ifrågasätts av elever eller vårdnadshavare. Det kan handla om ifrågasättande av skolans uppdrag att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet.

I materialet Kontroversiella frågor finns det diskussionsfrågor samt verktyg för att hantera samtal som riskerar att skapa negativa spänningar.

Kontroversiella frågor

Ansvar

Rektor har ett särskilt ansvar

Rektor har ett särskilt ansvar för att både skolans utbildning och undervisning ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Genom det systematiska kvalitetsarbetet finns möjligheten till ett kontinuerligt och aktivt arbete.

Läs mer om huvudmans och rektors ansvar om att leda jämställdhetsarbete :

Leda jämställdhetsarbete

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 26 oktober 2022