Kontroversiella frågor

I skolan precis som i resten av samhället kan en del frågor, teman eller händelser väcka starka känslor eller upplevas kontroversiella. Du som är lärare eller rektor hittar här stöd för att diskutera och hantera denna viktiga del av skolans demokratiska uppdrag.

lärare som diskuterar med varandra

En omvärld med extremism, populism och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vår demokrati. Eleverna ska bejaka och respektera demokrati och mänskliga rättigheter. De ska också utveckla förmågor som krävs för att kunna ta en aktiv roll i demokratin. Här spelar samtalet ofta en viktig roll och att lärare inte backar från undervisning i kontroversiella frågor.

Vad som kan uppfattas som kontroversiellt varierar

Olika frågor och teman kan uppfattas som kontroversiella beroende på situation och erfarenheter. Gemensamt för det vi här kallar för kontroversiella frågor är att de kan leda till motsättningar och starka känslor eller åsikter. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur och traditioner. Det kan beröra frågor som till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering och våldsbejakande extremism. Även om situationerna och frågorna är olika så finns det generella utgångspunkter och förhållningssätt som kan utnyttjas och användas för att främja samtal som bygger på tillitsfulla relationer. Dialogen behöver präglas av såväl respekt för yttrandefrihet som rätt till skydd mot kränkningar.

De grundläggande värden som skolan ska förmedla och gestalta har samhället gemensamt bestämt är viktiga värden för en fungerande demokrati och för ett samhälle vi vill ha. Det är inte alltid givet att alla har samma bild av vad de begrepp som anges i skollagen står för i den konkreta verkligheten. Även om i princip alla säger sig vara för exempelvis jämställdhet så kan det finnas olika uppfattningar om vad jämställdhet består i och hur det ska uppnås. Följande exempel på typ av frågor kan vara viktiga att reflektera kring:

  • Vad betyder jämställdhet?
  • Vad betyder solidaritet mellan människor?
  • Hur omsätts dessa värden i konkret verksamhet?
  • Vad innebär det i mitt bemötande av barnen och eleverna?
  • Hur blir förståelsen av detta i relation till en diskussion om exempelvis migration eller om människor som tigger pengar på gatan?
  • Var och när kan dessa värden väcka spänningar och skapa frågeställningar som kan upplevas som kontroversiella?
Konkreta tips

Stöd för lärares kollegiala arbete

Europarådet har tagit fram ett kollegialt stödmaterial för lärare. Teaching controversial issues handlar om hur undervisningen kan utvecklas för att stärka lärares förmåga att hantera frågor och teman som kan uppfattas som kontroversiella, skapa spänningar och väcka känslor i samhället och bland elever.

Syftet med materialet är att ge lärare stöd i hur de kan göra klassrummet till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Materialet ger även läraren stöd i att utveckla olika strategier för undervisningen som skapar en öppen och respektfull dialog.

Teaching controversial issues, klicka på "Swedish" på Europarådets webbplats Länk till annan webbplats.

Kompletterande stödmaterial i olika ämnen

Stöd för skolledare

Managing Controversy: A Whole-School Training Tool riktar sig till skolledare och finns tillgänglig på svenska: Hantera kontroversiella frågor.

Materialet ringar in och förklarar de alternativ som finns tillgängliga för rektorer när det gäller att hantera kontroversiella frågor.

Managing Controversy, klicka på "Swedish" på Europarådets webbplats Länk till annan webbplats.

Film: Komma igång med "kontroversiella frågor" (43:34 minuter)

Föreläsning till stöd för att komma igång och arbeta med Europarådets material om att hantera frågor som kan uppfattas som kontroversiella i undervisningen och om skolans demokratiska uppdrag.

Ansvar

Rektorns roll

En viktig framgångsfaktor för utvecklingsarbetet är att rektorn regelbundet följer upp att personalen har den kompetens som krävs. Det gäller såväl i undervisningen som utanför. Rektorn behöver följa upp ämnesinnehåll, hur frågor som kan uppfattas kontroversiella hanteras i undervisningen, att personalen har förmåga att leda samtal och agerar vid kränkningar. Rektorn bör erbjuda kompetensutveckling där det behövs.

Det är viktigt att det finns en helhetssyn och en strategi för arbetet med skolans demokratiska uppdrag. Annars riskerar undervisningen att inte bli likvärdig inom skolan då det blir upp till den enskilda läraren. Arbetet kan då påverkas av eventuell bristande kompetens och bristande samsyn av uppdraget. Det behöver finnas en enighet i synen på uppdraget på en övergripande nivå. Det är flera delar som bör integreras i ett systematiskt arbete där en behovsanalys av skolan ska kunna ge svar på vad skolan kan göra.

Senast uppdaterad 11 april 2022