Kontroversiella frågor

Frågor som väcker starka känslor kommer ofta upp och skapar spänningar i klassrummet. Nu finns stöd för såväl lärare som rektorer i att hantera denna viktiga del i skolans demokratiska uppdrag.

Lärare diskuterar med elever

En omvärld med extremism, populism och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vår demokrati. Eleverna ska bejaka och respektera demokrati och mänskliga rättigheter. De ska också utveckla förmågor som krävs för att kunna ta en aktiv roll i demokratin. Här spelar samtalet ofta en viktig roll och att lärare inte backar från undervisning i kontroversiella frågor.

Vad som är kontroversiellt varierar

Olika frågor kan uppfattas som kontroversiella beroende på situation och erfarenheter. Det kan vara allt från politik och religion till kultur och traditioner. Det kan beröra frågor som till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering och våldsbejakande extremism. Även om situationerna och frågorna är olika så finns det generella utgångspunkter och förhållningssätt som kan utnyttjas och användas för att främja samtal som bygger på tillitsfulla relationer. Dialogen behöver präglas av såväl respekt för yttrandefrihet som rätt till skydd mot kränkningar.

De grundläggande värden som skolan ska förmedla och gestalta har samhället gemensamt bestämt är viktiga värden för en fungerande demokrati och för ett samhälle vi vill ha. Det är inte alltid givet att alla har samma bild av vad de begrepp som anges i skollagen står för i den konkreta verkligheten. Även om i princip alla säger sig vara för exempelvis jämställdhet så kan det finnas olika uppfattningar om vad jämställdhet består i och hur det ska uppnås. Följande exempel på typ av frågor kan vara viktiga att reflektera kring:

  • Vad betyder jämställdhet?
  • Vad betyder solidaritet mellan människor?
  • Hur omsätts dessa värden i konkret verksamhet?
  • Vad innebär det i mitt bemötande av barnen och eleverna?
  • Hur blir förståelsen av detta i relation till en diskussion om exempelvis migration eller om människor som tigger pengar på gatan?
  • Var och när kan dessa värden väcka spänningar och skapa frågeställningar som upplevs som kontroversiella?

 

Konkreta tips

Kontroversiella frågor i olika ämnen

Stöd för lärare

Europarådet har tagit fram ett material för lärare i att utveckla undervisning om kontroversiella frågor. Syftet med materialet är att ge lärare stöd i hur de kan göra klassrummet till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Materialet ger även läraren stöd i att utveckla olika strategier för undervisningen som skapar en öppen och respektfull dialog.

Teaching controversial issues, klicka på "Swedish" på Europarådets webbplatslänk till annan webbplats

Stöd för skolledare

Managing Controversy: A Whole-School Training Tool - riktar sig till skolledare i samma ämne - och finns tillgänglig på svenska: Hantera kontroversiella frågor.

Materialet ringar in och förklarar de alternativ som finns tillgängliga för rektorer när det gäller att hantera kontroversiella frågor.

Managing Controversy, klicka på "Swedish" på Europarådets webbplatslänk till annan webbplats

Film: Komma igång med "kontroversiella frågor" (tid 43:34 min.)

Föreläsning till stöd för att komma igång och arbeta med Europarådets material om kontroversiella frågor i undervisningen och om skolans demokratiska uppdrag.

Ansvar

Rektors roll

En viktig framgångsfaktor för utvecklingsarbetet är att rektorn regelbundet följer upp att personalen har den kompetens som krävs. Det gäller såväl i undervisningen som utanför. Rektorn behöver följa upp ämnesinnehåll, hur kontroversiella frågor hanteras, att personalen har förmåga att hålla samtal och att kunna agera vid kränkningar. Rektorn bör erbjuda kompetensutveckling där det behövs.


Det är viktigt att det finns en helhetssyn och en strategi för arbetet med skolans demokratiska uppdrag. Annars riskerar undervisningen att inte bli likvärdig inom skolan då det blir upp till den enskilda läraren. Arbetet kan då påverkas av eventuell bristande kompetens och bristande samsyn av uppdraget. Det behöver finnas en enighet i synen på uppdraget på en övergripande nivå. Det är flera delar som bör integreras i ett systematiskt arbete där en behovsanalys av skolan ska kunna ge svar på vad skolan kan göra.

Senast uppdaterad 02 september 2021