Skolans arbete mot sexuella trakasserier

Alla elever har rätt till en trygg skolgång utan sexuella trakasserier. Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier och att agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. Använd materialet för att undersöka och utveckla ert arbete för att motverka sexuella trakasserier.

Arbeta förebyggande mot alla typer av kränkningar

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara att någon till exempel tafsar eller skickar sms och bilder med sexuellt innehåll. Det kan också handla om kommentarer, närgångna blickar, ovälkomna komplimanger och anspelningar eller jargong.

Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier och andra kränkningar. Skolan har en skyldighet att sätta stopp för alla typer av kränkningar så snart någon upplever sig utsatt – genom att utreda, åtgärda och följa upp.

Kunskap, mod och uthållighet för förändring

Att skolan är en spegling av samhället innebär utmaningar men också stora möjligheter. Utbildningen syftar till att varje elev ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Parallellt med lärandeprocessen pågår elevernas relations- och identitetsskapande, där normer och strukturer kommer till uttryck. Skolans personal och organisation är en del av det och spelar en viktig roll genom bemötande, undervisning och övriga delar av skolans verksamhet. Det kan därmed behövas ett arbete på flera nivåer för att nå förändring. Med kunskap, mod och uthållighet är det möjligt att driva ett utvecklingsarbete för att främja jämställdhet och motverka sexuella trakasserier.

Föreställningar och normer i vår skolmiljö

Diskriminering och kränkningar kan ofta kopplas till föreställningar och oskrivna regler och normer om vad som anses normalt och avvikande, vad som ger makt och status. Sådana normer, exempelvis stereotypa föreställningar utifrån kön eller om sexualitet, finns både i samhället i stort och i skolan. För att elever ska vara trygga och trivas behöver det därför finnas ett aktivt och medvetet arbete om vilka normer och värden som personal och elever tillsammans normaliserar i skolmiljön. Ligger de i linje med skolans värdegrund, jämställdhet och respekt för allas lika rättigheter och möjligheter? Vad visar vårt undersökande arbete och vad ser vi i vår skolvardag?

Har ni koll på arbetet mot sexuella trakasserier?

Det finns flera områden som ni behöver ha koll på för att kunna ha ett bra arbete mot sexuella trakasserier. Det handlar om hur skolan arbetar i undervisningen och i utbildningen. För att synliggöra skolans arbete kan ni tillsammans diskutera påståendena nedan och sedan ta ställning till hur ni ställer er till påståendena. Bedöm om ni anser att påståendena:

  • stämmer för er skola
  • inte stämmer i tillräckligt hög grad
  • inte stämmer alls
  • att ni inte vet.

Beroende på era svar kan ni få en fingervisning om vad ni behöver arbeta vidare med. Era samtal kan utgöra en grund för det fortsatta arbetet.

För att få en mer heltäckande bild kan skolan komplettera genom att exempelvis fråga elever och personal i enkäter, analysera incidentrapporter med mera.

Utse en person som tar anteckningar och en som är tidhållare.

Reflektionsfrågor sexuella trakasserier

Påståendena är fördelade i tre övergripande huvudområden. Länk till material för ert fortsatta arbete finns i slutet av respektive del.

Konkreta tips

Vi har kunskap om vad sexuella trakasserier är och olika faktorer som kan leda till att sexuella trakasserier förekommer i skolan och på nätet.

En viktig del i skolans demokratiuppdrag är att förmedla och förankra jämställdhet och respekt för alla människors lika värde. I det arbetet behöver alla i skolan ha kunskap om vad sexuella trakasserier är och faktorer som kan bidra till att de förekommer.

Vi har kunskap om vilket ansvar skolan har, när det gäller att förebygga sexuella trakasserier.

Skolan ska se till att elever inte utsätts för sexuella trakasserier i samband med verksamheten. Det finns en skyldighet att systematiskt arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga att elever blir utsatta.

Vi har kunskap om vilka skyldigheter skolan har att motverka sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Skolans ansvar att motverka sexuella trakasserier regleras både i skollagen och läroplanen för varje skolform samt i diskrimineringslagen. Krav på att skolan ska skapa en trygg och säker arbetsmiljö finns också i arbetsmiljölagen.

Vi har skriftliga riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier och trakasserier på vår skola.

Skolan ska ha skriftliga riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier och trakasserier. Såväl elever som anställda i verksamheten bör medverka när dessa tas fram.

Vi vet hur vi ska agera om vi får veta att en elev kan ha blivit utsatt för sexuella trakasserier i samband med verksamheten.

För att kunna hålla en nolltolerans mot sexuella trakasserier behöver alla anställda följa de rutiner som finns. Så snart någon i personalen får veta att en elev upplever sig utsatt, måste rektor informeras. Skolan har ansvar att utreda och åtgärda sexuella trakasserier och att anmäla dessa till huvudman.

Vi har kunskap och samsyn i kollegiet om hur sexuella trakasserier kan komma till uttryck på vår skola, genom både språk och handlingar, från elever och personal.

Arbetet mot sexuella trakasserier behöver aktivt diskuteras i kollegiet, så att det finns kunskap och samsyn om hur problemen kan ta sig uttryck och hur personalen kan agera i olika lägen.

Arbeta vidare med frågorna ovan

Sexuella trakasserier – teori och regelverk

Konkreta tips

Vi undersöker om det finns risker för sexuella trakasserier i verksamheten.

För att kunna förebygga sexuella trakasserier måste skolan undersöka om det finns risker för sexuella trakasserier i verksamheten. Samverkan med elever och skolans personal är en central del i hela arbetsprocessen.

Vi tar reda på om eleverna har förtroende för hur de vuxna agerar, när de får kännedom om sexuella trakasserier.

Tillitsfulla relationer mellan skolans personal och eleverna är en viktig del i arbetet med en trygg skolmiljö. Det handlar bland annat om att eleverna har lyssnande vuxna omkring sig. Elevernas förtroende för vuxnas förmåga att hantera utsatthet har stor betydelse för om de väljer att berätta för skolans personal om upplevelser och händelser.

Vi tar reda på om det råder ett tillitsfullt klimat mellan eleverna på skolan.

Tillitsfulla relationer mellan eleverna är en viktig del för att skapa trygghet och förutsättningar för lärande. Att eleverna möts mellan klasser och årskurser för att samverka kan påverka detta.

Vi har ordningsregler som har tagits fram tillsammans med eleverna.

Det ska finnas ordningsregler på varje skola och dessa ska utarbetas tillsammans med eleverna. Ordningsreglerna ska vara aktuella och relevanta för de elever som går på skolan.

Konkreta tips

Vi har kunskap om hur ett normmedvetet förhållningssätt är positivt för undervisningen och utbildningen.

Att ha ett normmedvetet förhållningssätt i undervisningen handlar bland annat om att läraren funderar över hur de egna föreställningarna och erfarenheterna påverkar planering och genomförande. Val av till exempel undervisningsexempel, klassrumsplacering, gruppindelning, diskussionsfrågor kan bidra till att förstärka eller förändra normer.

Vi har ett systematiskt arbete med undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer som kopplas till frågor som berör skolans värdegrund.

Skolinspektionen lyfte i rapporten Sex och samlevnadsundervisning från 2018 fram vikten av att arbeta systematiskt med sex- och samlevnadsundervisningen och att koppla det till värdegrundsarbetet.

Vi ser till att alla elever får möjlighet att, tillsammans med lärare, reflektera över normer som rör sexualitet, samtycke och relationer.

Elever behöver få möjlighet att kritiskt reflektera över hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme. De behöver få fundera och diskutera sexualitet, identitet, relationer och frågor som knyter an till det - som exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck, homofobi och grovt språkbruk.

Vi arbetar för att främja demokratiska samtal och säker internetanvändning, samt förebygga kränkningar på nätet.

Sexuella trakasserier kan även förekomma på nätet. I det främjande och förebyggande arbetet bör frågor om nätet och sociala medier ingå, eftersom dessa är en del av elevernas skolvardag och fritid. Här ingår det även att i undervisningen rusta eleverna med de kompetenser som behövs för demokratiska samtal och säkerhet på nätet.

Vi har kunskap om hur frågor som kan skapa spänningsfält kan hanteras i undervisningen och utbildningen.

Ibland uppstår diskussioner i skolan som personalen kan uppleva som utmanande att hantera och där personal och skolledning kan behöva stöd. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur, traditioner eller könsstereotypa föreställningar. Beredskap på att hantera dessa diskussioner skapar förutsättningar för att skolan inte undviker dem.

Konkreta tips

Analysera era svar

Analysera vad ni utläser av svaren och bestäm hur ni vill gå vidare med arbetet. Om ni har valt att arbeta med detta i hela skolan, välj de två–tre utvecklingsområden som ni i er grupp anser är viktigast att börja arbeta med och lämna sedan resultatet till den som har utsetts som ansvarig att sammanställa. Den som ansvarar för sammanställningen kan förslagsvis presentera skolans samlade resultat för personalen.

Konkreta tips

Diskutera era svar

Har grupperna samsyn gällande vilka utvecklingsområden ni behöver prioritera, eller har olika arbetslag eller årskurser identifierat olika styrkor och utvecklingsområden? Fundera över hur ni i så fall kan arbeta för att ta del av varandras kompetenser.

Hur kan ni arbeta vidare med resultatet med hjälp av stödmaterialet? Dokumentera gärna hur ni väljer att arbeta vidare. Försök gärna vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning.

Forskning och fördjupning

Röster om sexuella trakasserier i skolan

Lyssna på tre olika perspektiv på sexuella trakasserier i skolan, med Hilda Hedberg, elev, Stig Gisslén, skolledare, och Katja Gillander Gådin, professor.

Materialet Sexuella trakasserier

I materialet Sexuella trakasserier ingår fyra webbsidor. Sidorna i länkarna nedan ger en bild över vad skolan kan behöva att arbeta med och vad ni behöver kunna kring området.

Hantera sexuella trakasserier i undervisningen

Undersök förekomst av sexuella trakasserier på skolan

Sexuella trakasserier – teori och regelverk

Senast uppdaterad 08 mars 2024.