Hantera sexuella trakasserier i undervisningen

Undervisningen ska bidra till utveckling av elevens kunskaper, förmågor, värderingar och attityder inom olika områden. Det gäller exempelvis frågor om jämställdhet, kön, sexualitet, samtycke, relationer, rättigheter och skyldigheter, men även kritiskt tänkande och kommunikativa förmågor.

Konkreta tips

Ha ett normmedvetet förhållningssätt

I undervisningen ska det finnas utrymme för att reflektera över och kritiskt granska normer och hur det påverkar våra liv tillsammans. Skolan har en stor möjlighet att utgöra en förändrande faktor för varje elev och dennes fortsatta liv, liksom för normer och strukturer som finns i samhället.

Genom ett normmedvetet förhållningssätt i undervisningen hålls värdegrundsarbetet levande och kan vara ett verktyg för att skapa den medvetenhet som hjälper till att motverka sexuella trakasserier och andra kränkningar i skolan. Ett sådant förhållningssätt kan bland annat bidra till att visa på de begränsande normer som finns i samhället och på den egna skolan, för att kunna ifrågasätta och förändra dem.

För att öka elevernas engagemang och motivation är det viktigt att relatera till deras vardag, ta tillvara erfarenheter och kunskaper, och ge utrymme för de motstridiga känslor som kan uppstå i processer av insikter och förändring.

Utgå från ett normmedvetet förhållningssätt i val av material

Det är vanligt att skolor belyser begränsande normer. För att det ska få någon effekt behövs också samtal, ifrågasättande och reflektion kring normerna. Frågorna kan få plats i många ämnen, helt i samklang med kursplanerna. Som lärare kan ni exempelvis utgå från ett normmedvetet förhållningssätt i val av litteratur, filmer, undervisningsexempel, bilder eller egna berättelser.

Exempel på material till undervisningen

Konkreta tips

Sexualitet, samtycke och relationer

Det förekommer ibland önskemål från elever och föräldrar om att undervis­ning i till exempel sexualitet, samtycke och relationer eller idrott ska vara könsuppdelad. Enligt läroplanerna för de obligatoriska skolformerna ska skolan organisera utbildningen så att elever möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns­tillhörighet. Det innebär att utgångspunkten för organisering och planering av utbildningen är att inte dela upp elever efter kön.

Belys pornografi i undervisningen

Många barn kommer i kontakt med pornografi (porr) via nätet. En studie från Statens medieråd (2017) bland 13–18-åringar visar att

  • 58 procent av killarna har sett porr på nätet under det senaste året
  • 28 procent av killarna hade sett på porr en eller flera gånger i veckan
  • 17 procent av tjejerna hade sett porr under det senaste året
  • 3 procent av tjejerna hade sett på porr en eller flera gånger i veckan.

Porr är därmed en del av många ungas vardag och en viktig del att diskutera och reflektera över inom exempelvis undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Vilka normer kommer till uttryck inom pornografin, när det gäller exempelvis kön, sexualitet och jämställdhet? Elevernas egna tankar och erfarenheter är en viktig utgångspunkt för att kunna möta de funderingar som finns, och tillsammans diskutera hur det påverkar samhället och våra egna förhållningssätt och relationer på olika sätt.

Porrfilter kan vara en av flera lösningar i skolan

Porr kan förekomma även i skolmiljön. Ansvaret för att avgöra om porrfilter ska finnas på skolan ligger hos rektorn, kommunen eller huvudmannen för en fristående skola. Det är viktigt att filter inte ses som den enda lösningen på frågan. Skolan behöver jobba med det här på andra sätt också, bland annat genom att diskutera frågorna i undervisningen.

Konkreta tips

Skapa en öppen och respektfull dialog i undervisningen

Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan. Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Det kan vara allt från politik och religion till kultur, traditioner, könsstereotypa föreställningar eller samtycke vid sex. Tillsammans kan lärare utveckla sitt arbete att leda också dessa samtal. Dialogen behöver präglas av såväl respekt för yttrandefrihet som rätt till skydd mot kränkningar. Samtalet har en stor betydelse och det är viktigt att lärare inte undviker att ta upp frågor inom ramen för sin undervisning trots att de kan upplevas kontroversiella. Att elever får möjlighet att diskutera frågor, trots att de upplevs kontroversiella, är en viktig del av skolans demokratiska uppdrag.

Stöd i att undervisa om kontroversiella frågor

Europarådet har tagit fram ett kompetensutvecklingsmaterial till lärare som handlar om hur de tillsammans kan utveckla förmågan att undervisa om och hantera frågor som kan väcka starka känslor och åsikter bland eleverna. Skolverket har översatt materialet till svenska. Syftet med materialet är att ge lärare stöd i hur de kan göra klassrummet till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Materialet ger även läraren stöd i att utveckla olika strategier för undervisningen som skapar en öppen och respektfull dialog.

Det finns även ett material som riktar sig till rektorer när det gäller det övergripande arbetet med att hantera situationer som kan väcka starka känslor och åsikter bland eleverna i eller utanför undervisningen.

Kontroversiella frågor

Konkreta tips

Viktigt att känna till ungas nätanvändning

Nätet är en integrerad del av ungas vardag. Skolorna behöver därför tänka in även digitala arenor i sitt arbete för att främja ett tryggt klimat och förebygga sexuella trakasserier. Skolans personal behöver i det sammanhanget dels generella kunskaper om nätanvändning bland ungdomar, dels kunskaper om hur skolans elever umgås på nätet.

Rusta eleverna för säker internetanvändning

Undervisningen ska också rusta eleverna för säker internetanvändning och att kunna ta del av det demokratiska samtalet, både i fysiska möten och på nätet, utifrån grundläggande demokratiska värderingar. För att kunna påverka sina livsvillkor och delta aktivt i samhällslivet krävs det kunskap om demokratin och de mänskliga rättigheterna, liksom förmåga att kommunicera kring gemensamma frågor och problem.

Konkreta tips
Forskning och fördjupning

Exempel på resurser till utsatta elever

Det är viktigt att eleverna vet att de i första hand ska tala med sina lärare, skolkuratorn eller skolsköterskan om någon utsätts för sexuella trakasserier i skolan. Ibland kan det kännas bra att även tala med någon utomstående. Det finns flera resurser på nätet som kan vara till hjälp och bra för skolans personal att känna till.

Materialet Sexuella trakasserier

I materialet Sexuella trakasserier ingår fyra webbsidor. Sidorna i länkarna nedan ger en bild över vad skolan kan behöva att arbeta med och vad ni behöver kunna kring området.

Skolans arbete mot sexuella trakasserier

Undersök förekomst av sexuella trakasserier på skolan

Sexuella trakasserier – teori och regelverk

Senast uppdaterad 01 mars 2024