"Vi är en länk mellan familjen, familjecentralen och förskolan"

I Linköpings kommun finns fem processtödjare i de socioekonomiskt utsatta bostadsområdena Ryd, Berga och Skäggetorp. Processtödjarna tillhör öppna förskolans och familjecentralernas verksamhet, och har till uppgift att stötta vårdnadshavare när det gäller ansökan till och den första tiden i förskolan.

De fem processtödjarna i Linköpings kommun är alla förskollärare eller lärare. Något annat som flera av dem har gemensamt är att de har en bakgrund i en annan kultur. Hur påverkar det arbetet och kontakten med familjerna? Och vilka andra viktiga framgångsfaktorer är viktiga i det uppsökande arbetet? Vi fick en pratstund med processtödjaren Lilija Brazenaite Alm och Sara Österhjelm, rektor för öppna förskolan.

Bild på Lilija Brazenaite Alm

Lilija Brazenaite Alm

– Vi är en länk mellan familjen, familjecentralen och förskolan. Vi finns på familjecentralerna och samverkar med öppna förskolan. Bland annat arbetar vi med att informera vårdnadshavare om vad förskolan innebär och vad det kan ge. Vi finns också med som stöd under hela ansökningsprocessen till förskolan eftersom vi sett att det finns fallgropar, inte enbart med att fylla i ansökan. Vi finns också till hands under introduktionen och den första tiden på förskolan eftersom vi sett att en del föräldrar ibland säger upp platsen efter en tid, berättar Lilija Brazenaite Alm som arbetat som processtödjare i fyra år.

Vad är kärnan i processtödjarnas uppdrag?

– Processtödjarnas roll är stötta framför allt nyanlända vårdnadshavare i områdena Berga, Ryd och Skäggetorp, men alla flerspråkiga vårdnadshavare är välkomna om och när de har frågor om barnomsorg eller behöver stöd i ansökningsprocessen. Om det behövs kan vi även hjälpa nyanlända vårdnadshavare i andra stadsdelar, säger Sara Österhjelm.

Hur fungerar familjecentralen som brobyggare?

– Familjecentralen är en bra mötesplats för oss. När vi träffar föräldrarna kan vi se vilka olika behov de har och hjälpa till att kontakta olika instanser i kommunen, till exempel öppna förskolan och BVC. Vi tar en familj i taget och bygger upp en relation med den. Vi ser familjemedlemmarna och bekräftar dem, säger Lilija Brazenaite Alm.

Ni gör en kartläggning av varje barn. Kan ni berätta mer om syftet med den?

– När familjen kommer till familjecentralen har processtödjarna ett möte för att lära känna familjen bättre och för att förstå vilka behov barnet har. För att göra barnets start på förskolan så bra som möjligt, gör vi en kartläggning där vi samlar information om familjen, barnets språk och intressen. Ibland är det bra att veta om barnet behöver extra stöd i olika situationer. Vi använder oss av ett formulär som vi har utarbetat. Vi lämnar bara den information som föräldrarna har godkänt att den ska lämnas på förskolan. Dokumentation ägs av processtödjaren och delas med en mottagande pedagog på förskolan, förklarar Sara Österhjelm.

Ni är ett stöd till förskolorna också.

– Ja, vi är ju verkligen en länk. Och vi vet hur det ser ut i dag – att bygga relationer med vårdnadshavare hinns inte med på samma sätt som tidigare. Vi som processtödjare har ju den här tiden. Vi kan också hjälpa till att reda ut kulturkrockar eftersom flera av oss är flerspråkiga och har en bakgrund i en annan kultur än den svenska. Vi fungerar lite som kulturtolkar! Om vi inte kan kommunicera på familjens språk använder vi tolk, säger Lilija Brazenaite Alm.

Vad är de viktigaste framgångsfaktorerna i ert arbete?

– Det handlar om att bygga ett förtroende och en god relation med vårdnadshavarna. Det är också viktigt att knyta kontakter med olika aktörer som är verksamma i närområdet och med kommunen. På så sätt kan vi informera nyanlända föräldrar om kultur- och fritidsaktiviteter eller föräldraskapsstöd som kan vara aktuellt, till exempel träna svenska, föräldrautbildningar eller aktiviteter för hela familjen. Vi samverkar också med brobyggare och andra nyckelpersoner som har ett högt förtroendekapital hos vårdnadshavarna. Nu när vi har arbetat uppsökande ett tag, märker vi att processtödjarna har börjat bli uppsökta av vårdnadshavare som är nyfikna på dem och vad de kan erbjuda, säger Sara Österhjelm.

Om artikeln

Det här är en artikel som beskriver hur en kommun kan arbeta uppsökande för att få fler barn att gå i förskolan.

Du kan läsa mer om kommunernas skyldighet att arbeta uppsökande och att erbjuda plats till på vår webbsida Kommuners arbete för fler barn i förskolan. På sidan finns också fler artiklar med goda exempel på hur kommuner kan arbeta.

Kommuners arbete för fler barn i förskolan

Senast uppdaterad 26 juni 2023.