Kommuners arbete för fler barn i förskolan

Sedan den 1 juli 2023 måste alla kommuner arbeta för att fler barn ska gå i förskolan. Ansvaret består av två delar: uppsökande verksamhet och erbjudande av förskoleplats till vissa grupper av barn. Här hittar du stöd för att planera, organisera och genomföra arbetet i din kommun.

Från den 1 juli 2023 gäller nya bestämmelser som syftar till att fler barn ska gå i förskolan och få möjlighet till en bättre språkutveckling i svenska.

Det här innebär bestämmelserna:

 • Alla kommuner behöver arbeta uppsökande och ta kontakt med vårdnadshavarna till de barn som inte har en plats i förskolan. Det ska göras inför hösten det år barnet fyller tre år.
 • Alla kommuner behöver erbjuda och reservera en förskoleplats till vissa grupper av barn, även om barnets vårdnadshavare inte har ansökt om förskoleplats.

Vårdnadshavarna har rätt att tacka nej till erbjudandet om plats. De väljer också själva om de vill delta i olika aktiviteter som ni genomför inom ramen för den uppsökande verksamheten.

Lag (2022:833) om ändring i skollagen (2010:800), Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Uppsökande verksamhet och särskilt erbjudande om förskola

Ge information till vårdnadshavare genom uppsökande arbete

Inför hösten det år ett barn fyller tre år ska ni ta kontakt med vårdnadshavarna till de barn som

 • inte har en plats i förskolan
 • har en plats i pedagogisk omsorg.

Ni behöver inte ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte är folkbokförda i Sverige.

När ni kontaktar vårdnadshavarna ska ni informera om

 • förskolans syfte
 • barnets rätt till förskola.

Ni bör också informera vårdnadshavarna om att de har rätt att önska plats vid en viss förskola och om hur ansökan går till.

De här reglerna skiljer sig från kommunernas skyldighet att informera vårdnadshavare om utbildning i förskolor, bland annat eftersom det handlar just om en uppsökande verksamhet.

Efter att ni tagit den första kontakten inför hösten det år barnet fyller tre år ska ni ta kontakt inför varje höst och varje vår om barnet inte har en plats i förskolan. Den sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.

Så kan ni arbeta uppsökande

Alla kommuner måste aktivt söka upp vårdnadshavare och lämna information om förskolan på ett anpassat sätt. De metoder som ni använder för att nå vårdnadshavarna behöver utformas utifrån era lokala behov och förutsättningar. De behöver också anpassas till de enskilda vårdnadshavarnas förutsättningar och behov.

Ni kan till exempel lämna information genom

 • hembesök
 • andra personliga möten
 • telefonsamtal
 • informationsträffar.

Vårdnadshavarna väljer själva om de vill delta i olika aktiviteter som ni genomför inom ramen för den uppsökande verksamheten.

Använd Skolverkets informationsfoldrar

Här finns tre olika informationsfoldrar som ni kan skriva ut och använda i er uppsökande verksamhet. Två foldrar riktar sig till vårdnadshavare och en folder riktar sig till de personer som möter barn och vårdnadshavare i sin profession.

Välkommen till förskolan

Vi har tagit fram en folder om förskolan som ni kan dela ut till vårdnadshavare där ni möter dem för att informera om förskolan. På baksidan av foldern finns QR-koder som länkar till mer information på Utbildningsguiden. Här finns också plats för er att fylla i era egna kontaktuppgifter. Informationsfoldern är översatt till åtta olika språk.

Välkommen till förskolan, informationsfolder på svenska Pdf, 841 kB.

Ge ditt barn en bra start – stärk språket!

Vi har tagit fram en folder om barns tidiga språkutveckling som riktar sig till vårdnadshavare med barn i åldern 0–6 år. Foldern innehåller både information och konkreta tips, och tar bland annat upp hur barn utvecklar språk samt vårdnadshavarnas och förskolans viktiga roll. Använd gärna foldern när ni möter vårdnadshavare, till exempel i den uppsökande verksamheten eller vid inskolningssamtalet på förskolan. Informationsfoldern är översatt till åtta olika språk.

Ge ditt barn en bra start – stärk språket! Informationsfolder på svenska Pdf, 638 kB.

Du kan bidra till att fler barn börjar i förskolan

Vi har tagit fram en folder till de personer som möter barn och vårdnadshavare i sin profession, till exempel BVC-sköterskor, socialsekreterare eller personal på öppna förskolan. Foldern berättar bland annat varför förskolan är viktig för barns utveckling och lärande. Den ger också tips på fakta och goda argument att använda i kontakten med vårdnadshavarna.

Du kan bidra till att fler barn börjar i förskolan Pdf, 151 kB.

Så arbetar andra kommuner med uppsökande verksamhet

Hur kan man arbeta uppsökande? Vad är särskilt bra att tänka på? Vi har pratat med några kommuner som delar med sig av sina erfarenheter och tips.

Avesta satsar på föräldrastöd

I Avesta kommun arbetar Pernilla Hållén som verksamhetsutvecklare för föräldrastöd. Här håller hon i både öppen förskola och föräldrautbildningar, men deltar också i samverkansprojekt med kyrkan och SFI. Tack vare sin roll kan hon bygga relationer med föräldrar och sprida information om barnets möjligheter att gå i förskolan. Fler reportage publiceras under våren 2023.

Avesta satsar på föräldrastöd

Eskilstunas förskolelotsar finns där det finns föräldrar och barn

I Eskilstuna finns tre förskolelotsar som ska stötta kommunens arbete för att få fler barn att gå i förskolan. Vi har pratat med lotsen Birgitta Hillermo och enhetschefen Katarina Andersson om hur de har tänkt organisera arbetet med att arbeta uppsökande och att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn.

Eskilstunas förskolelotsar finns där det finns föräldrar och barn

Informationsluncher om förskolan i Spånga–Tensta

I Spånga–Tensta stadsdelsförvaltning i Stockholm finns en arbetsgrupp som jobbar fokuserat med uppsökande verksamhet för att fler barn ska börja i förskolan. En viktig pusselbit i arbetet är informationsluncherna där nyblivna föräldrar får ställa frågor och knyta kontakt med områdets samhällslots.

Informationsluncher om förskolan i Spånga–Tensta

Linköpings processtödjare är en länk mellan familjen, familjecentralen och förskolan

I Linköpings kommun finns fem processtödjare som arbetar i de socioekonomiskt utsatta bostadsområdena Ryd, Berga och Skäggetorp. Processtödjarna tillhör öppna förskolans och familjecentralernas verksamhet, och har till uppgift att stötta vårdnadshavare när det gäller ansökan till och den första tiden i förskolan.

”Vi är en länk mellan familjen, familjecentralen och förskolan”

Erbjuda plats i förskolan även om barnets vårdnadshavare inte anmält önskemål

I vissa fall är ni som kommun skyldig att erbjuda förskoleplats till barn som har rätt till förskola från och med hösten det år barnet fyller tre år, även om barnets vårdnadshavare inte har anmält önskemål om det.

Skyldigheten omfattar bara barn som är folkbokförda i Sverige och gäller om

 • barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år
 • barnets vårdnadshavare är födda utomlands, men nu är bosatta i Sverige och vistas här sedan högst fem år. Skyldigheten gäller oavsett om barnet är fött i Sverige eller utomlands.

Även barn som har en plats i pedagogisk omsorg, men inte förskola, omfattas om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Undantag: Kommunen behöver inte lämna ett särskilt erbjudande om plats i förskola om det med hänsyn till barnets levnadsförhållanden eller situation i övrigt är uppenbart obehövligt. Det kan till exempel vara när barn lever i en svensktalande familj från Finland eller barn till vårdnadshavare som är födda i Sverige som därefter flyttat utomlands och återvänt till Sverige.

Tillägg: Kommunen ska också sträva efter att erbjuda även andra barn som har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska en plats i en förskola, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om det. Det kan till exempel handla om barn som har ett annat modersmål än svenska och som inte i någon större utsträckning rör sig i en miljö där de möter det svenska språket. Men det kan även handla om barn som har svenska som modersmål och har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling. Ytterligare ett exempel kan vara barn med en språkstörning som innebär att de har ett större behov av stöd för språkutveckling än vad som kan ges i hemmet.

Då måste ni lämna ett särskilt erbjudande om plats

Ni behöver erbjuda plats inför hösten det år barnet fyller tre år. Erbjudandet ska lämnas senast tre månader före det datum barnet tidigast kan börja.

Även om vårdnadshavarna tackar nej till platsen behöver ni skicka ut ett nytt erbjudande inför höst till och med det år då barnet fyller fem år.

Vårdnadshavarna ska få information om

 • vilken förskola barnet har fått plats på
 • när barnet kan börja.

Ni behöver hålla platsen reserverad till och med en månad efter det datum då barnet tidigast kan tas emot. Om barnet inte har börjat i förskolan inom den tiden eller om vårdnadshavaren tackar nej till platsen behöver ni inte längre hålla platsen reserverad. Ni behöver därefter lämna ett nytt erbjudande om plats inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år.

Lathund för kommuner: Hitta barn som ska erbjudas en förskoleplats

Här finns ett exempel på hur ni kan göra för att identifiera barn i kommunen som ska erbjudas en förskoleplats.

 • Använd det system ni använder för att tilldela plats i förskoleklass eller Navet som är Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället. Filtrera fram barn mellan tre och fem år som är folkbokförda i er kommun.

Navet – hämta uppgifter om folkbokföring, Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

 • Samkör listan med de barn som redan är inskrivna i förskolan. Ta även med de barn som står i kö. Då får ni fram vilka barn som är tre till fem år och som inte går i förskola eller är placerade i kö.
 • Filtrera listan med barn på vårdnadshavarnas personnummer. Med hjälp av vårdnadshavarnas personnummer kan ni få fram
  • födelseland
  • särskild postadress
  • invandringsdatum.

Om det finns två invandringsdatum, utgå från det senaste.

Invandringsdatum på vårdnadshavare och barn får vara max 5 år tillbaka i tiden. Om båda vårdnadshavarna är födda utomlands och har invandrat de senaste 5 åren, eller om båda vårdnadshavarna och barnet är födda utomlands och barnet har invandrat de senaste 5 åren (ofta tillsammans med en av vårdnadshavarna) ska ni reservera en plats till barnet.

 • De barn som finns kvar på listan efter filtreringen ska erbjudas en förskoleplats senast tre månader innan höstterminen startar.

Om ni inte hittar kontaktuppgifter till vårdnadshavaren kanske ni har tillgång till vårdnadshavarens adress i ert system om ett äldre syskon går i kommunens förskola eller skola. Tänk på att det finns GDPR-regler som kan begränsa er möjlighet att göra detta om det involverar olika förvaltningar.

 • Dokumentera gärna hur ni gjort. Följ upp hur arbetet fungerat, vad kan ändras till nästa år?
 • Kom ihåg att gallra uppgifterna och säkerställ att ni har rutiner för detta.

Sträva efter att erbjuda även andra barn som har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska en plats även om inget önskemål har anmälts av barnets vårdnadshavare.

Bemöt rykten och felaktiga påståenden om förskolan

Alla som träffar föräldrar i sin yrkesroll – till exempel i förskolan, öppna förskolan eller på BVC – kan hjälpa till att motverka rykten. På den här sidan har vi samlat stöd för dig som träffar föräldrar som har barn i förskoleåldern och som har felaktig information om vad barn får göra och lära sig på förskolan.

Bemöt felaktiga påståenden om förskolan

Länkar och fler tips

Här tipsar vi om länkar och material som kan vara användbart i ert arbete för att fler barn ska gå i förskolan.

Information om förskolan på Utbildningsguiden

På Skolverkets vägledningswebbplats utbildningsguiden.se finns mer information om förskolan. Informationen finns även översatt till flera olika språk, till exempel engelska, arabiska, somaliska och ukrainska.

Om förskolan (utbildningsguiden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta och tips när du ska hitta och jämföra förskolor (utbildningsguiden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilmen Förskolan är till för ditt barn (3:57 min)

Hur är det att gå i förskolan och vad får barnen lära sig där? I den här filmen får vi följa Amir en helt vanlig dag på förskolan. Filmen svarar på de vanligaste frågorna om förskolan och riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern men som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan förut.

Filmen finns även på följande språk: engelska, arabiska, dari, persiska, franska, romani chib, ryska, somaliska och ukrainska. Klicka på länken nedan för att komma till de olika språkversionerna.

Förskolan är till för ditt barn (utbildningsguiden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Här nedanför har vi svarat på några vanliga frågor om kommunernas skyldighet att arbeta uppsökande och att erbjuda plats till vissa grupper av barn.

Senast uppdaterad 09 februari 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskola och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. En sådan kontakt ska tas inför varje höst och inför varje vår så länge barnet inte har en plats i förskola. Miniminivån på den uppsökande verksamheten är då kontakt två gånger per år från hösten det år barnet fyller tre år och till och med våren det år barnet fyller sex år. Sedan kan kommunen arbeta uppsökande på andra sätt också, men det regleras inte i skollagen.

  Nej, kommunen behöver bara ta kontakt med vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i kommunen.

  Ja, det är olika regler. Den uppsökande verksamheten ska göras både höst och vår medan erbjudandet av en reserverad förskoleplats bara behöver göras inför hösten.

  Nej här gäller 3 timmar/ dag (525 timmar per år) enligt allmän förskola. Sedan får kommunen göra en individuell bedömning om vårdnadshavaren önskar en heltidsplats.

  Nej, dessa barn får en plats reserverad till sig inför höststarten. Om vårdnadshavaren önskar en plats vid en annan tidpunkt gäller bestämmelserna om erbjudande av plats.

  Nej, inte om vårdnadshavaren aktivt tackar nej till platsen. Ett uteblivet svar är inte tillräckligt för att häva den reserverade platsen.

  Nej, kommunen behöver bara erbjuda en plats inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år.

  Ja, barnet ska erbjudas en plats varje höst. Det gäller för de år som barnet fyller 3, 4 respektive 5 år.

  Ja, det är inget i bestämmelserna som hindrar att ett barn till exempel deltar i förskolans verksamhet på förmiddagen och deltar i pedagogisk omsorg på eftermiddagen.

  Dessa barn får plats enligt reglerna om allmän förskola, det vill säga att platsen (525 timmar/år) inte kostar vårdnadshavarna någonting.

  Kanske, det måste bedömas utifrån barnets behov. Och då gäller bestämmelserna om erbjudande av plats.