Digital kompetens i bildämnet

Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera bildlärare i grundskolan, sameskolan, anpassade grundskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

Två elever med penslar

Materialet kan användas kollegialt eller för självständiga reflektioner och tar cirka tre timmar. I materialet finns frågor att diskutera. Om du inte har någon ämneskollega på din arbetsplats använd gärna ett digitalt bildlärarforum för diskussion.

Har du synpunkter och förslag på innehåll? Hör gärna av dig till oss.

Kontakta oss

Begrepp

I det här materialet används begreppen digital teknik, digitala verktyg och digitala medier.

Digital teknik

Digital teknik är ett övergripande begrepp, en förutsättning för digitala verktyg och medier. Det är till exempel olika sorters verktyg, redskap, utrustning eller system, men kan också omfatta programvara.

Digitala verktyg

Digitala verktyg är till exempel en kamera, dator, projektor, 3D-skrivare eller en lärplatta. Det kan också vara ett program i en dator eller en internetbaserad tjänst som används för att redigera bild och film.

Digitala medier

Digitala medier är till exempel webbtjänster eller sociala medier.

Konkreta tips

Det säger läroplanen

När det gäller digital kompetens i bildämnet har det inte skett några förändringar i syftet eller kursplan för bildämnet. Däremot har två skrivningar i det centrala innehållet som tidigare riktade sig till 7–9 förstärkts och omfattar nu alla stadier.

 • Det centrala innehållet om etiska frågor och rättigheter och skyldigheter vid användning av bilder är utökat och omfattar nu alla stadier.
 • Det centrala innehållet om bilder som behandlar normer och värden är utökat och omfattar nu alla stadier.

Podd: Digital kompetens i ämnet bild (tid 08:55 min.)

I podden diskuterar undervisningsråd på Skolverket hur digital kompetens och användandet av digitala verktyg och medier kan gestaltas i bildämnet.

Frågor att fundera kring och diskutera, podd

I podden nämns att bildämnet har förändrats, från ett teckningsämne till ett kommunikativt ämne.

 • Hur kan du använda digitala verktyg och medier för att dokumentera kreativa processer och bildskapande?
  Hur kan eleverna använda digitala verktyg och medier för att dokumentera kreativa processer och bildskapande?
  Vilka möjligheter och utmaningar ser du med ett sådant arbetssätt?
 • Använder du och dina elever digitala verktyg och medier för att kommunicera, diskutera eller ge respons?
  Vilka möjligheter och utmaningar ser du med ett sådant arbetssätt?

Film: Digital kompetens i ämnet bild ( tid 02:08 min)

Frågor att fundera kring och diskutera, film

Användandet av digitala verktyg och medier ska vara en naturlig del av bildämnet. Precis som i all undervisning behöver användningsområdet och syftet vara tydligt. Digitala verktyg och medier kan användas för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

 • Vilka digitala verktyg och medier använder du idag? Skapa en lista som visar användningsområde och syfte.
 • Finns alla användningsområden (kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande) med på listan?
  Finns det något arbetsområde du vill arbeta mer med?
  Hur kan du ta hjälp av eleverna för att lära dig mer om digitala verktyg och medier som kan användas i bildundervisningen?
 • Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg som främjar kunskapsutveckling. På vilka sätt främjar de digitala verktyg och medier du skrev på listan elevernas kunskapsutveckling?

Didaktiskt perspektiv

Film: Elever skapar för webben (tid 05:29 min.)

I den här filmen arbetar läraren Elisabet Jagell med återberättande av text med hjälp av bild och använder ett digitalt verktyg som en del i arbetet. Arbetssättet och frågorna fungerar oavsett vilken ålder du arbetar i.

Frågor att fundera kring och diskutera, film elever skapar för webben

I filmen visas hur läraren organiserar arbetet för att eleverna ska kunna komma igång och använda det digitala verktyget på ett bra sätt.

 • Välj ett digitalt verktyg som du inte använder, men har möjlighet att använda. Hur kan verktyget användas i er undervisning? Tänk på vilket syfte det digitala verktyget har.
 • Hur kan ni i kollegiet hjälpa varandra för att få grundläggande kunskaper?
 • Hur introduceras det digitala verktyget för eleverna?
 • Hur planeras arbetet så att eleverna får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta vidare på egen hand?
Ansvar

Digital kompetens i skolan

Att ha digital kompetens i skolan innebär att:

 • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
 • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
 • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Skolan ska också öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 02 februari 2024