Digitala prov- och bedömningstjänster i undervisningen

Digitala prov- och bedömningstjänster används för att genomföra färdiga eller egenkonstruerade prov, diagnoser och tester. Den här texten vänder sig främst till dig som är lärare och idag inte använder en sådan tjänst. Du får ta del av vilka möjligheter en prov- och bedömningstjänst kan tillföra i undervisningen för elev, lärare och rektor. Du får även konkreta exempel på olika funktioner.

Pojke framför dator i skolan
Konkreta tips

Varför ska du använda digitala prov- och bedömningstjänster?

Många skolor använder idag digitala prov- och bedömningstjänster när eleverna genomför de nationella provens uppsatser i engelska, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 i grundskolan, i gymnasieskolan och inom komvux på gymnasial nivå. Att använda digitala prov- och bedömningstjänster kan ge dig och dina elever värdefulla erfarenheter i förberedelserna inför att genomföra digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd som successivt börjar införas år 2024.

I vissa prov- och bedömningstjänster kan skrivytan låsas så att eleverna bara kommer åt det de behöver under provtillfället. Tjänsterna möjliggör att vissa uppgifter kan rättas automatiskt och att elevsvar kan avidentifieras vid bedömning.

Fördelar för eleven med de digitala provtjänsterna:

 • Snabb återkoppling på automaträttade uppgifter.
 • Göra samma prov igen för att se en utveckling.
 • Möjlighet att använda olika svarsformat, till exempel spela in ljudfil eller film.
 • Motivationshöjande att använda interaktivt material.
 • Redigeringsverktyg underlättar skrivande av texter.
 • Avidentifierade svar vid bedömning.

Fördelar för läraren med de digitala provtjänsterna:

 • Dela uppgifter digitalt med kollegor för medbedömning/sambedömning.
 • Dela provuppgifter och prov med andra lärare.
 • Automaträttning kan vara tidsbesparande.
 • Effektivare administration.
 • Följa elevers lärande på individ- och gruppnivå.
 • Avidentifierade elevlösningar.
 • Handstil påverkar inte läsbarheten eller bedömningen.
 • Empiri på individ-, grupp- och klassnivå för att utvärdera undervisningen.
 • Stöd till formativ undervisningspraktik.

Fördelar för rektorn med de digitala provtjänsterna:

 • Skapa förutsättningar för kollegiala samtal kring digital bedömning och bedömning av digitala provuppgifter.
 • Empiri på klass- och skolnivå för att utvärdera undervisning.


Vad kan elev, lärare och rektor göra i de digitala prov- och bedömningstjänsterna?

En digital provtjänst kan stimulera och utveckla den digitala kompetensen och ger möjlighet att öva på hur du använder till exempel hjälpmedel, verktyg och multimodala texter.

Vad eleven kan göra i de digitala tjänsterna:

 • Logga in och få tillgång till ett prov.
 • Besvara provuppgifter.
 • Använda olika verktyg såsom ordräknare, miniräknare, talsyntes eller rättstavning.
 • Genomföra vissa självrättande test på egen hand.
 • Logga ut och lämna in för att avsluta provet.

Vad läraren kan göra i de digitala tjänsterna:

 • Logga in och få tillgång till tjänstens funktioner för tilldelning av prov.
 • Skapa provuppgifter som ger eleven möjlighet att visa sina kunskaper.
 • Använda olika uppgiftsformat.
 • Sätta ihop uppgifterna till ett prov.
 • Tilldela prov till elever.
 • Dela prov med andra lärare.
 • Använda verktyg för att öka tillgängligheten i provmiljön, till exempel talsyntes.
 • Bedöma prov.
 • Dela bedömning med elever.
 • Ta del av aggregerade resultat och statistik över tid, på gruppnivå eller för en enskild elev.

Vad rektorn kan göra i de digitala tjänsterna:

Rektorn kan ta del av aggregerade resultat och statistik på gruppnivå.


Vad behöver du tänka på när du använder digitala prov i undervisningen?

När du som lärare skapar egna provuppgifter eller använder någon annans provuppgifter, behöver du säkerställa att provuppgifterna prövar det som är tänkt att de ska pröva. Uppgifterna i ett digitalt prov behöver anpassas till det digitala formatet. Eleverna behöver också få möjlighet att öva på att lösa uppgifter på sin enhet för att bli vana vid det digitala formatet och därmed förebygga att de hindras från att visa sina kunskaper i det aktuella kunskapsområdet.

Skydda elevernas personuppgifter

I den digitala tjänsten lagras information både från eleven och om eleven. Det är viktigt att ta reda på vem som äger den information som finns i tjänsten och vad du som lärare behöver tänka på för att skydda informationen. Du behöver vara uppmärksam på vilken information du ber eleverna att uppge och vad du delar med dig av till andra i tjänsten. Det är därför viktigt att du reflekterar över de etiska principerna som användningen medför samt bestämmelserna för GDPR, hantering av personuppgifter och sekretessbelagd information. Kolla upp på din skola om vilka riktlinjer som gäller.


Att välja digitala prov- och bedömningstjänster

Utgå från undervisningens syfte och mål samt de olika prov- och bedömningstjänsternas innehåll, form, interaktivitet och funktionalitet. Med det som grund kan du skapa ett underlag som ger stöd till rektorn/huvudmannen att hitta en lämplig digital prov- och bedömningstjänst för din verksamhet. Du kan läsa mer i Skolverkets stödmaterial "Så väljer och värderar du digitala lärresurser".

Mer i stödmaterialet Så väljer och värderar du digitala lärresurser Länk till annan webbplats..

Forskning och fördjupning

Forskning

Forskning kring användandet av digitala prov- och bedömningstjänster visar på flera fördelar:

 • Digitala prov- och bedömningstjänster kan gynna elevers kunskapsutveckling och bidra till att andra färdigheter prövas än vid traditionella examinationsformer.
 • Bäst effekt på lärandet uppnås när eleverna får någon form av återkoppling som de kan omsätta till lärande.
 • Hela undervisningen påverkas när läraren använder digitala prov- och bedömningstjänster, vilket kan vara bra att reflektera kring.
 • Tjänsterna kan underlätta och effektivisera administration. 

Det finns också risker vid införandet av en prov- och bedömningstjänst som till exempel:

 • Överdrivet fokus på själva bedömningstillfället i stället för på lärandet.
 • De tekniska förutsättningarna blir utgångspunkten för användandet och kan utgöra ett direkt hinder för innovativa sätt att använda verktyget.

Digitala system för bedömning kan gynna kunskapsutveckling, forskningsartikel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 08 augusti 2023