Grannspråk: Malte i Danmark

Syftet med övningen är att eleverna får höra talad danska och upptäcka och lära sig likheter och skillnader i förhållande till svenskan.

Ämne

Svenska, årskurs 3–6.

Förberedelser

Se filmklippet Malte i Danmark från finska Yle och läs igenom ordlistan över ord som skiljer sig från svenskan.

Malte i Danmark från finska Yle Länk till annan webbplats.

Material

Dator med bra internetuppkoppling samt projektor eller annan utrustning för visning av film från dator.

Konkreta tips

Arbetsgång

  1. Berätta för eleverna att pojken i filmen pratar danska, vilket är likt svenskan, och att de troligtvis kommer att förstå det mesta. Be dem lyssna efter ord som skiljer sig från svenskan.
  2. Visa filmklippet:
    Malte i Danmark från finska Yle Länk till annan webbplats.
  3. Efter filmvisningen frågar du om eleverna upptäckte några ord som skilde sig från svenskan. Skriv dem på tavlan på danska, ta hjälp av listan nedan.
  4. Se filmen en gång till om det behövs och försök sedan uttala de danska orden.
  5. Befäst orden genom någon typ av tävling. Till exempel kan eleverna beskriva ett ord på svenska, eller rita det på tavlan, och låta de andra säga ordet på danska.

Ordlista

ikke [eg'ə] – inte
jeg hedder – jag heter
by – stad
der – som
lidt – lite
mor – mamma
far – pappa
vej [vai] – väg
sytten – sjutton
tit – ofta
leger – leker
her over [hä’rɔu’ər] – här borta
nabo [na:'bo] – granne
fire og halvtreds [fi:'r(ǝ)ɔˌhaltres'] – femtiofyra
synes – tycker
sjovt – roligt
sammen – tillsammans
de andre – de andra
prøvede [prø:'vəðə] – prövade
gå til – hålla på med
gerne – gärna
rimelig god til det – ganska bra på det
hockey – hockey
hele – hela
spillet [sbel'(ə)d] – spelat
ugen [u:'(y)ə] – veckan

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 20 juni 2023