Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner – är ett vardagligt inslag i den vuxnes liv. Därmed är digital kompetens en demokratisk rättighet för vuxna.

en studerande
Konkreta tips

Digitala resurser i sfi- och sva-undervisningen

Digital kompetens har betydelse både som stöd för skriftspråksutvecklingen och i elevernas vardags- och arbetsliv. Datorer, mobiltelefoner och surfplattor kan med fördel användas i undervisningen i sfi och svenska som andraspråk, eftersom dessa digitala resurser kan erbjuda text, ljud och bild.

Digitala resurser i sfi- och sva-undervisningen

Att använda digitala verktyg

Film: Att använda digitala verktyg - presentation (tid 14 min.)

Digitala verktyg kan användas till att stötta elevernas språkutveckling på olika sätt. Du får bland annat ta del av varför en didaktisk planering är viktig och hur den kan se ut. Det presenteras också olika typer av stöttning med hjälp av digitala resurser, samt olika sätt att tillgängliggöra digitalt material via webben.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan digitala verktyg stärka elevernas lärande?
 • Vilket digitalt verktyg skulle du vilja lära dig mer om? Vad blir ditt nästa steg?

Film: Att använda digitala verktyg - varför? (tid 04:21 min.)

Hyüla Basaran, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, talar om varför man ska använda digitala verktyg i undervisningen. Hon presenterar även begreppen multimodalitet, användbarhet, resursperspektiv och vuxenrelevans, och vilken betydelse de har i undervisningen.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan du ta tillvara på elevens egen erfarenhet av digital teknik i din undervisning?
 • Hur kan du bidra till att öka elevernas digitala kompetens i vardagen?

Film: Att använda digitala verktyg - resursperspektiv i undervisningen (tid 05:36 min.)

Ett samtal om digitala verktyg mellan en sfi-lärare och universitetsadjunkt i svenska som andraspråk om hur elevernas resurser kan tillvaratas i undervisningen. Samtidigt poängteras att digitala resurser i sig inte per automatik genererar lärande, utan att läraren alltid behöver ha en didaktisk planering**.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan eleverna använda sina mobiltelefoner i undervisningen, för att öka deras språkkunskaper och samtidigt öka deras digitala kompetens?
 • Hur kan du öka din egen digitala kompetens?

Film: Att undervisa på sfi via fjärrstöd (tid 02:46 min.)

Fjärrundervisning sker i realtid med hjälp av datorer. I filmen förklaras vad fjärrstöd, till skillnad från distansundervisning, kan innebära för elever, lärare och verksamheten. En sfi-lärare berättar också om vilket stöd hennes elever får med hjälp av modersmålet i sfi-undervisningen.

Frågor att fundera över:

 • Vilka möjligheter och utmaningar ser du med fjärrundervisning?
 • På vilket sätt skulle fjärrundervisning kunna möta dina elevers behov?

Film: Att använda digitala verktyg - surfplatta (tid 02:48 min.)

Surfplattor kan stötta eleverna i skrivprocessen. Du får följa processen från handskrivna texter till digitalt renskrivna texter och språksamtal. En Lärare beskriver hur arbetsmomenten går till och syftet med dem.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan digitala verktyg stötta dina elever i skrivprocessen?
 • Vilka olika digitala program och appar kan användas som stöd i elevernas skrivutveckling?

Film: Att använda digitala verktyg - appar (tid 04:10 min.)

Appar anpassade för vuxna elever väcker stort engagemang, enligt sfi-läraren i filmen. De kombinerar flera uttryckssätt och gör det möjligt för eleverna att arbeta parallellt med ordförråd, läs- och skrivinlärning.

Frågor att fundera över:

 • Vilka appar kan eleverna använda som komplement i undervisningen?
 • Hur kan du utveckla din kunskap om appars innehåll och användbarhet?

Film: Att använda digitala verktyg - klassblogg (tid 02:00 min.)

En sfi-lärare visar hur han använder sig av en blogg i sin undervisning och berättar om vilka vinster det finns med att ha en blogg, utifrån ett elevperspektiv.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan du skapa en elevanpassad blogg?
 • Hur kan du bjuda in eleverna till att interagera med klassbloggen?
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 20 juni 2023