Lärarens roll i skriftspråksutveckling

I sfi-undervisning är eleven inte bara elev, utan även vuxen. Det innebär att det ibland uppstår dilemman i hur du ska bemöta eleven. Genom reflektion över din egen lärprocess utvecklas du i din lärarroll.

studerande håller upp en penna
Konkreta tips

Att undervisa på studieväg 1

Undervisningsmaterialet på studieväg 1 behöver vara relevant och intressant för den vuxnes liv och framtid. Du som tidigare har undervisat barn och kommer till vuxenutbildningen kan märka att det kräver en omställning i undervisningssättet och innehållet.* Ibland uppstår dilemman i undervisningen i hur bemötandet av eleven ska se ut. För att utvecklas i rollen som sfi-lärare på studieväg 1 behövs bland annat kollegialt lärande och tid för egen reflektion.

Att undervisa på studieväg 1

Läraren i relation till undervisningspraktiken

I undervisningen på sfi och studieväg 1 behöver läraren balansera mellan de olika roller som vuxna elever har. Det är främst fyra typer av handlingar som återkommer i undervisningen:

  • Sätta igång olika lärandeaktiviteter
  • på olika sätt hjälpa eleverna att förstå
  • ta in vardagen i undervisningen och
  • förhandla om elevers beteende i undervisningen.

Läraren i relation till undervisningspraktiken

Lärarens roll

Film: Att undervisa på sfi – lärarens roll och kompetens (tid 06:41 min.)

Rollen som sfi-lärare förändras i en dynamisk omvärld. Kompetensutveckling blir dessutom allt viktigare. Tre lärare reflekterar över lärarrollens möjligheter och utmaningar i sfi-undervisningen.

Frågor att fundera över:

  • Vilka möjligheter och utmaningar ser du i din roll som sfi-lärare?
  • Inom vilka områden har du behov av att utveckla din kompetens som sfi-lärare?

Film: Att utveckla sin yrkesidentitet i lärarrollen i SFI/SVA grund (tid 04:48 min.)

Du möter forskaren Helena Colliander som beskriver hur mångfacetterat läraryrket är. Hon lyfter fram vikten av regelbunden reflektion för att ta fram den så kallade tysta kunskapen. Syftet med reflekterande förhållningssätt är att ta reda på vad som händer i klassrummet och varför.

Frågor att fundera över:

  • Vilka utmaningar har lärare som undervisar på studieväg 1?
  • Vilka kunskaper och vilken fortbildning behöver ni i kollegiet?
Senast uppdaterad 21 juni 2023