Texter i vardags- och yrkeslivet i undervisningen

I vardagslivet behöver den vuxne kunna både läsa och skriva. En meningsfull undervisning bör därför bygga på elevernas behov, men också på deras tidigare erfarenheter.

två studerande
Konkreta tips

Använda texter från olika sammanhang i vuxenlivet

Vuxenlivet ställer krav på att kunna läsa och producera texter i olika sammanhang. Det rör sig om både tryckta och digitala texter. I sfi-undervisningen och undervisningen i svenska som andraspråk på grundläggande nivå behöver därför eleven både läsa och producera texter som är relevanta och intressanta för honom eller henne själv.

Att använda texter i vuxenlivet

Kritisk litteracitet i sfi- och sva-undervisningen

Du som lärare ska utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska och analysera de texter som eleverna möter i sin vardag. Du kan använda texter såsom post, reklam, mejl och sms. Läs, analysera och producera texter tillsammans.

Kritisk litteracitet

Andraspråkslärande på praktikplatsen – förutsättningar och utmaningar

Praktik kan vara ett sätt för en vuxen andraspråksinlärare att utveckla sitt språk och sin förmåga att läsa och skriva. Samtidigt kan praktik ge en inblick i svenskt arbetsliv och de formella och informella regler som gäller i arbetslivet.

Andraspråkslärande på praktikplatsen – förutsättningar och utmaningar Länk till annan webbplats.

Texter i vardagslivet

Film: Att utveckla litteracitet på en arbetsplats (tid 03:34 min.)

En sfi-elev berättar om hur praktik ger henne möjlighet att utveckla sitt svenska språk inom ett yrke som intresserar henne. En sfi-lärare berättar att en av framgångsfaktorerna med språkutvecklande praktik är att eleverna får möjlighet att utveckla sitt språk i en autentisk miljö.

Frågor att fundera över:

 • Vilka möjligheter och utmaningar ser du med språkutvecklande praktik?
 • På vilket sätt skulle språkutvecklande praktik kunna möta dina elevers behov?
 • Vilka faktorer är viktiga för att praktiken ska bli språkutvecklande och givande för dina elever?

Film: Att ha vardagen som utgångspunkt i undervisningen (tid 03:51 min.)

Forskaren Åsa Wedin förklarar varför undervisning av vuxna elever utan skolbakgrund behöver vara funktionell och präglas av vuxenperspektiv, resursperspektiv och vardagsrelevans. Vidare lyfter forskaren fram betydelsen av en noggrann kartläggning av elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper.

Frågor att fundera över:

 • Vilka texter från elevernas vardag använder du i din undervisning?
 • Hur kan kartläggningen idag komma till användning på bästa sätt i er verksamhet?

Film: Att läsa och skriva texter i hemmet och i skolan (tid 03:53 min.)

Annika Nordlund Shaswar, forskare i språkdidaktik, berättar om sin studie kring läsande och skrivande som sociala praktiker och hur de kan skilja sig i skolan och hemma. Forskningsfältet kallas New Literacy Studies.

Frågor att fundera över:

 • I vilken utsträckning använder du dig av autentiskt vardagsmaterial i din undervisning som matchar elevernas behov av skrift i deras vardag?
 • Vad blir konsekvensen av ett resursperspektiv jämfört med bristperspektiv?

Film: Att undervisa utanför klassrummet (tid 04:18 min.)

En sfi-lärare berättar om hur hon jobbar med utomhusundervisning. Läraren tar upp både syftet och språkliga vinster med att lämna klassrummet och bege sig till olika närliggande platser tillsammans med eleverna en gång i veckan.

Frågor att fundera över:

 • Vilka utomhusaktiviteter och studiebesök skulle kunna vara språk- och kommunikationsutvecklande för dina elever?
 • På vilka olika sätt kan aktiviteterna för- och efterarbetas?

Film: Att planera och genomföra studiebesök (tid 02:41 min.)

En sfi-lärare beskriver hur planering och genomförande av ett studiebesök kan gå till. Hon lyfter fram vad läraren behöver tänka igenom under planeringsfasen för att uppnå syftet med utomhusundervisning: att lära sig i vardagen, i möten och med alla sinnen.

Frågor att fundera över:

 • I vilken utsträckning kan elevernas möjlighet till ett lärande i vardagen, utanför klassrummet, varieras och utvecklas?
 • Hur kan du tillgodose elevernas behov och förutsättningar kring utomhusundervisningen?

Film: Att efterarbeta och följa upp studiebesök (tid 02:41 min.)

En sfi-lärare om hur hon brukar lägga upp arbetet i undervisningen efter en gemensamt genomförd aktivitet utanför klassrummet. Läraren poängterar vikten av att eleverna får samtala om sådant som de faktiskt har upplevt.

Frågor att fundera över:

 • På vilka olika sätt kan aktiviteter utanför klassrummet följas upp och bearbetas?
 • Vad mer, utöver lärarens och elevens fotografier från dagen, kan användas för samtal och skrivande i de uppföljande lektionerna?

Film: Att använda visuella texter, visuell och kritisk litteracitet (tid 07:39 min.)

Forskaren Qarin Franker förklarar vad visuell litteracitet är och varför det är viktigt att ge eleverna verktyg för tolkning av bild- och textmaterial, som finns omkring oss i samhället. Hon förklarar också varför det är nödvändigt att som lärare vara klar över syftet med ett visst bildmaterial.

Frågor att fundera över:

 • Hur väljer du foton och illustrationer till undervisningen?
 • Vilka fallgropar ser du i ditt bildval?
Senast uppdaterad 21 juni 2023