Nationella centra för naturvetenskap och teknik

Nationella resurscentra i naturvetenskap och teknik är en resurs för lärare. Här presenteras kort de fem centren.

Konkreta tips

Kemilärarnas resurscentrum (KRC)

KRC stöder kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Stödet till kemilärarna omfattar bland annat att utarbeta och ge tips om experiment och andra undervisningsmaterial, att ge råd om säkerhetsfrågor och kemiska frågor, att initiera och genomföra fortbildning för skolans lärare samt att främja ökade kontakter mellan skolan och kemibaserad industri.

Kemilärarnas resurscentrumlänk till annan webbplats

Nationellt resurscentrum för biologi – Bioresurs

Det övergripande målet för Bioresurs är att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Genom insatserna för lärare ges elever ökade möjligheter till en aktuell och intresseväckande undervisning.

Nationellt resurscentrum för biologilänk till annan webbplats

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)

NRCF:s uppgift är att ge lärare möjlighet till fortbildning och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. NRCF gör det genom att själva och i samarbete med andra ge kurser, fortbildningsdagar och utveckla material. I uppdraget ingår också genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Nationellt resurscentrum för fysiklänk till annan webbplats

Nationellt resurscentrum för teknik (CETIS)

CETIS är ett nationellt resurscentrum. Huvuduppgiften är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever.

Nationellt resurscentrum för tekniklänk till annan webbplats

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID)

NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund.

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktiklänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 02 november 2020