Organisera samverkan mellan skola och kulturskola

Få klarhet i vad en huvudman eller kulturskolechef bör tänka på vid samverkan där barn och ungas rätt till kultur vägs in.

en elev tar två tuschpennor ur ett pennställ

Organisera individuell undervisning på skoltid

Genom utökad samverkan med kulturskolan får många huvudmän bättre förutsättningar att ge barn och unga undervisning inom estetiska ämnen av hög kvalitet. Kulturskolecentrums statistikinsamling visar att i princip alla landets kommuner har någon form av kommunal kulturskoleverksamhet.

Se Kulturskolan i siffror 2019 sid 10 Länk till annan webbplats.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande finns angivna i skollagen samt läroplaner och kursplaner. Det handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud men även om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen.

Kulturskolans uppdrag fastställs av fullmäktige och ansvarig nämnd i varje enskild kommun och är därför utformade på olika sätt.

Se Samverkan mellan skola och kulturskola, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner 2016 sidan 2 och 7 Länk till annan webbplats.

Vanliga former av samverkan som gynnar båda parter

Kulturskolans samverkan med skolan kan ske på olika sätt som exempelvis att skolan upplåter sina lokaler till kulturskolans verksamhet. Det förekommer även att kulturskolan anordnar konserter och andra framträdanden i skolan med kulturskolans elever, eller medverkar vid kulturprojekt eller särskilda satsningar i skolan. Dessa satsningar sker ofta i samverkan med skolans lärare för att förmedla kunskaper och förmågor med hjälp av estetiska läroprocesser.

De vanligaste formerna för samverkan är:

 • kulturskolan använder skolans lokaler
 • skola och kulturskola delar på personal (kombinationstjänster)
 • skolan köper tjänster av kulturskolan
 • kulturaktivitet i helklass eller årskullsvis.

Kulturskolan använder skolans lokaler

Det är vanligt att kulturskolans undervisning sker i skolans lokaler. Nio av tio kulturskolor anordnar sin frivilliga undervisning i skolans lokaler. Det underlättar för skolor med många resande elever att ta del av undervisningen i nära anknytning till skoldagen. För mindre kommuner kan samarbete om lokaler vara kostnadseffektivt och ett sätt att hushålla med resurserna.

Kombinationstjänster

Det är vanligt att lärare vid kulturskolan har en del av sin tjänstgöring inom den timplanebundna undervisningen inom grundskolan, främst i musik. Samverkan för att skapa dessa kombinationstjänster är till ömsesidig nytta både för skolan och kulturskolan utifrån att kunna erbjuda attraktiva tjänster till konstnärligt utbildade pedagoger och därigenom få kvalificerad personal inom olika estetiska ämnen. Kombinationstjänster förekommer mest inom grundskolans bild och musik eller gymnasieskolans estetiska program. Även ämnen som erbjuds inom individuella valet kan vara aktuella för kombinationstjänster.

Se Samverkan mellan skola och kulturskolan, SKR, 2016 sidan 20 Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Att möjliggöra individuell undervisning under skoldagen för kulturskoleelever

 • Säkerställ vem som har tillsynsansvar för eleven om hen deltar i kulturskoleverksamhet under skoldagen. Ansvaret varierar beroende på elevens ålder.
 • Utgå från barns rättigheter enligt barnkonventionen. Framför allt artikel 3 som fastslår att barnets bästa alltid ska komma i första rummet och artikel 12, som ger barn rätt att komma till tals och bli hörda i alla frågor som berör barnet.
 • Ta ett helhetsgrepp vid planering och schemaläggning utifrån barn och ungas förutsättningar i din kommun. Vilka möjligheter finns för att de ska kunna få ta del av kulturskolans aktiviteter, utan att det påverkar den undervisning som de har rätt till enligt skollagen?

Mer om vilka regler som gäller för elever som går på kulturskola under skoldagen, Samverkan mellan skola och kulturskola Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsansvaret

Genom utökad samverkan med kulturskolan får många huvudmän bättre förutsättningar att ge barn och unga undervisning inom estetiska ämnen av hög kvalitet. Kulturskolecentrums statistikinsamling visar att i princip alla landets kommuner har någon form av kommunal kulturskoleverksamhet.

Om du som huvudman funderar på kombinationstjänster - skola och kulturskola delar på personal 

 • Utgå från kommunens totala behov av kompetens inom området vid rekrytering. Detta ger ett mer effektivt resursutnyttjande och förbättrade möjligheter att rekrytera lärare.
 • Formen för tjänst kan variera mellan kulturskolan och skolan. Ibland är en semestertjänst mer lämplig än en ferietjänst för att kunna bedriva undervisning på lov, helger och kvällar i större utsträckning.

Köpa tjänster från kulturskolan

I vissa fall kan samverkan i form av köpta tjänster från kulturskolan vara ett alternativ till kombinationstjänster. I de fall skolan inte själv kan anställa en musik- eller bildlärare kan kulturskolan bidra med undervisning i musik- och bildämnen av kvalificerade lärare. Köpa tjänster av kulturskolan kan också vara ett sätt att bredda utbudet inom exempelvis individuella valet.

Pedagoger från kulturskolan har i många fall specialistkompetenser som kan stötta skolan att uppnå deras uppdrag enligt läroplanen.

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet."

Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

"Undervisningen ska bland annat behandla skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. Undervisningens ska också behandla det centrala innehållet att tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska processer."

Centralt innehåll för förskoleklass och fritidshem

Om du funderar på att köpa tjänster från kulturskolan

 • Säkerställ att den pedagog som anlitas från kulturskolan har behörighet att undervisa i det eller de ämnen som avses.
 • Förankra hos både undervisande personal och kulturskolans pedagog på vilket sätt tjänsten från kulturskolan ska bidra till att uppnå uppdraget enligt läroplanen, så att samverkan sker på lika villkor.

Kulturaktivitet i helklass eller årskullsvis

Beroende på hur verksamheten utformas kan aktiviteten genomföras i helklass eller årskullsvis och vara en del av undervisningen. Om den är del av skolans undervisning ska den följa skolans styrdokument. Aktiviteten kan också bedrivas under skoldagen, under exempelvis fritidshemmets verksamhet, men ska då vara frivillig för eleven att delta i om den tillhör kulturskolans verksamhet. Tänk på att verksamheten inte får vara betygsgrundande, det är viktigt att särskilja verksamheterna. Det finns inga styrdokument som reglerar närvaro inom kulturskoleverksamhet och verksamheten sker helt på frivillig grund.

Så snart en verksamhet under en skoldag blir obligatorisk faller den inom ramen för skolans uppdrag och följaktligen inom ramen för skolans ansvar och reglering.

Om du funderar på att starta upp klassvis kulturell verksamhet

 • Tydliggör för eleverna om de deltar i obligatorisk undervisning inom ramen för skolans uppdrag, eller om de får ta del av kulturaktiviteter som sker på frivillig basis.
 • Om undervisning sker på frivillig basis ska det finnas möjlighet för de elever som inte vill delta att få göra annat.
 • Koppla verksamhet som är obligatorisk på ett tydligt sätt till läroplanen, kursplanernas centrala innehåll och gällande betygskriterier inom ämnet.
Senast uppdaterad 02 juli 2024
 • Kulturrådet

  Kulturrådet arbetar för att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet.