Sätt er in i de allmänna råden om styrning och ledning av fritidshemmet

Den här sidan riktar sig till huvudmän och rektorer med ledningsansvar för fritidshemmet. Här hittar ni stöd för att sätta er in i och diskutera styrning och ledning av fritidshemmet utifrån de nya allmänna råden som gäller sedan juli 2023.

Skolverkets allmänna råd om styrning och ledning av fritidshemmet ska stödja huvudmän och rektorer i arbetet med att stärka fritidshemmets förutsättningar och kvalitet. De allmänna råden grundar sig på olika bestämmelser i skollag, förordningar och läroplaner.

Varför har de allmänna råden ändrats?

Skolverkets allmänna råd om fritidshemmet har ändrats till följd av de författningsändringar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Läroplanerna kompletterades då med en särskild del 4 som gäller specifikt för fritidshemmet.

Vad är nytt i de allmänna råden?

Följande ändringar har gjorts i de nya allmänna råden om styrning och ledning av fritidshemmet jämfört med de allmänna råden för fritidshem från 2014:

 • Målgruppen är numera huvudmän och rektorer.
 • Råden om lärande i fritidshemmet är borttagna. De tas omhand av skrivningarna i läroplanens del 4.
 • Råden om samverkan med hemmet är borttagna. De kommer ersättas av ett stödmaterial.
 • Vissa förtydliganden i kommentarerna är gjorda, till exempel om fritidshemmets specifika uppdrag och om ändamålsenliga lokaler.

Allmänna råd är rekommendationer från myndigheter om hur man bör tillämpa bestämmelser i lagar och regler. Man bör följa de allmänna råden om man inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt. Skolverket ger ut allmänna råd för förskolor, skolor och vuxenutbildningen.

Kommentarer

Kommentarerna till de allmänna råden ska göra det lättare att förstå och tillämpa de allmänna råden. De ska ses som ett stöd vid tillämpningen av råden.

Allmänna råd

Film: Nya allmänna råd om styrning och ledning av fritidshemmet (tid 4:21 min)

I den här filmen får du veta vad som är nytt i publikationen Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om styrning och ledning av fritidshemmet.

Ladda ner och läs de allmänna råden

De nya allmänna råden om styrning och ledning av fritidshemmet finns i en publikation som vänder sig till huvudmän och rektorer för fritidshem. I publikationen kan ni först läsa om regelverket som råden grundar sig på och om fritidshemmets uppdrag. Därefter kommer råden med tillhörande kommentarer. Kommentarerna ska göra det lättare att förstå och tillämpa råden.

Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om styrning och ledning av fritidshemmet

Konkreta tips

Samtala och reflektera

Skolverkets allmänna råd om styrning och ledning av fritidshemmet innehåller två avsnitt med råd och kommentarer. Nedan hittar ni förslag på frågor att samtala om eller reflektera enskilt kring. Läs gärna publikationen i sin helhet innan ni arbetar med de olika avsnitten.

De två avsnitten:

 1. Huvudmannens och rektorns styrning och ledning.
 2. Rektorns pedagogiska ledarskap.

1. Huvudmannens och rektorns styrning och ledning

Läs de allmänna råden och kommentarerna i avsnittet Huvudmannens och rektorns styrning och ledning på sidan 11–15. Notera det ni vill eller bör arbeta mer med och det du vill lyfta upp i diskussion inom din organisation.

Frågor till huvudman och rektor

 1. På vilket sätt genomför vi en prövning av barns bästa i samband med förändringar av lokalernas användande eller förändringar i utemiljön?
 2. Hur följer vi upp att lokalerna och utemiljön är ändamålsenliga och fungerar för fritidshemmet?
 3. Hur tar vi hand om verksamhetsspecifika behov när olika verksamheter delar lokaler, exempelvis förskoleklassen och fritidshemmet?
 4. Hur ser vi till att lokalerna och utemiljöerna är tillgängliga utifrån elevernas behov och förutsättningar?
 5. Vilka styrkor och utmaningar har vi när det gäller våra lokaler och miljöer?
 6. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

Frågor till huvudman och rektor

 1. Hur kartlägger och analyserar vi behovet av kompetensutveckling?
 2. Hur ser innehållet i våra kompetensutvecklingsinsatser ut och varför ser de ut så?
 3. Erbjuder vi både kompetensutveckling som är specifik för fritidshemmet och sådan som är gemensam för hela skolan?
 4. Vilka styrkor och utmaningar har vi gällande kompetensutveckling?
 5. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

Frågor till huvudman

 1. När och hur inhämtar vi information om hur gruppstorleken, gruppsammansättningen och personaltätheten ser ut på våra olika fritidshem
 2. Hur använder vi informationen?
 3. Vilka styrkor och utmaningar har vi gällande personaltätheten och elevgruppernas sammansättning och storlek?
 4. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

Frågor till huvudman

 1. När och hur genomför vi dialoger med rektor där vi följer upp och säkerställer att fritidshemmet har sin utgångspunkt i skollagen och läroplanen?
 2. Hur ger vi förutsättningar för att rektor ska få inblick i och kunskap om arbetet i fritidshemmet?
 3. Vilka styrkor och utmaningar har vi gällande rektorns inblick i och kunskap om arbetet i fritidshemmet?
 4. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

Frågor till huvudman

 1. Hur får vi en helhetsbild av den utbildning och kompetens som eleverna möter i våra fritidshem?
 2. Hur ser vår planering för kompetensförsörjning i fritidshemmet ut? Vilka strategier har vi för att behålla våra lärare i fritidshem och för att attrahera nya?
 3. Hur ser vi till att ge annan personal möjlighet till kompetensutveckling utifrån fritidshemmets uppdrag och behov?
 4. Vilka styrkor och utmaningar har vi gällande planering för kompetensförsörjning?
 5. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

Frågor till huvudman

 1. Tar vår modell för resursfördelning hänsyn till våra specifika för­utsättningar och att fördelningen av resurser kan behöva skilja sig åt mellan olika fritidshem?
 2. På vilket sätt gör vi uppföljningar och utvärderingar av verksamhetens kvalitet så att den blir vägledande för hur resurserna fördelas?
 3. Hur ser vi om vår resursfördelning motverkar segregationens negativa effekter?
 4. Hur redovisar vi för rektorerna hur resursfördelningen förväntas bidra till att utveckla utbildningens kvalitet i fritidshemmet?
 5. Vilka styrkor och utmaningar har vi gällande resursfördelningen?
 6. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

2. Rektorns pedagogiska ledarskap

Läs de allmänna råden och kommentarerna i avsnittet Rektorns pedagogiska ledarskap på sidan 16–20. Notera det du vill eller bör arbeta mer med och det du vill lyfta upp i diskussion inom din organisation.

Frågor till rektor

 1. Hur organiserar vi planeringstiden så att personalen i fritidshemmet kan arbeta i riktning mot de nationella målen för fritidshemmet?
 2. Hur ser vi till att det finns tid för att förbereda sig inför lov och uppstart av läsåret?
 3. Hur ser vi till att personalen i fritidshemmet får möjlighet att ta emot eleverna på ett välkomnande och strukturerat sätt?
 4. Vilka styrkor och utmaningar har vi gällande planeringstiden?
 5. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

Frågor till rektor

 1. Vilka strukturer har du för att kunna föra en dialog med personalen i fritidshemmet om det dagliga arbetet och om hur undervisningens kvalitet kan utvecklas?
 2. Hur säkerställer du att undervisningen utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter?
 3. Hur följer du upp undervisningens kvalitet?
 4. Vilka styrkor och utmaningar har vi när det gäller systematiska och kontinuerliga dialoger?
 5. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

Frågor till rektor

 1. Hur ser organisationen ut för att göra det möjligt för fritidshemmet, förskoleklassen och skolan att samarbeta på ett ömsesidigt och jämbördigt sätt?
 2. På vilket sätt får personalen i fritidshemmet möjlighet att delta i utformningen av skriftliga individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram för berörda elever?
 3. På vilket sätt organiseras övergången från förskolan till förskoleklassen och fritidshemmet så att ett förtroendefullt samarbete kan uppnås?
 4. Vilka styrkor och utmaningar har vi gällande samarbete mellan förskoleklass, fritidshemmet och skolan?
 5. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

Frågor till rektor

 1. Hur ser våra former ut för samarbete mellan fritidshemmet och hemmen?
 2. På vilket sätt får vårdnadshavarna information om fritidshemmets mål och sätt att arbeta?
 3. Vilka möjligheter ges vårdnadshavarna att föra fram förslag och synpunkter?
 4. Vilka styrkor och utmaningar har vi när det gäller information och inflytande?
 5. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

Frågor till rektor

 1. Hur gör du det möjligt för personalen att skapa och upprätthålla goda relationer med alla elever i fritidshemmet?
 2. Hur undersöker du om fritidshemmet har lämplig gruppstorlek, personaltäthet och gruppsammansättning?
 3. Vilka styrkor och utmaningar har vi gällande gruppstorlek, personaltäthet och gruppsammansättning?
 4. I vilka forum kan dessa styrkor och utmaningar diskuteras och förslag omhändertas både på kort och lång sikt?

Sammanfatta era diskussioner

Avsluta gärna med att sammanfatta era tankar och diskussioner. De här frågorna kan vara till hjälp:

 • Vilka råd eller kommentarer tycker ni är särskilt betydelsefulla att arbeta vidare med utifrån er organisations utvecklingsområden?
 • Är det något kopplat till era fritidshem som ni vill värna eller utveckla framöver? Vad och varför?
Forskning och fördjupning

Mer stöd för styrning och ledning av fritidshemmet

Fortbildningskurser för rektorer

Skolverket har fortbildningskurser som vänder sig till dig som är rektor och till dig som har en annan ledningsfunktion inom skolväsendet. Här kan du stärka ditt kunnande och din kompetens att leda i fritidshemmet.

Fortbildning för rektorer

Webbkurser

I Skolverkets utbildningsplattform hittar ni webbkurserna Fritidshemmets uppdrag och Fritidshemmets undervisning. Webbkurserna vänder sig till personal i fritidshem och till rektorer med ledningsansvar för fritidshemmet. I Webbkursen Fritidshemmets uppdrag finns det dessutom ett avsnitt som enbart vänder sig till rektorer.

Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 mars 2024