Spännande samarbete med rektorer i områden med socioekonomiska utmaningar

Vad är det som gör att skolor lyckas väl trots att de ligger i områden med olika socioekonomiska utmaningar? Det är frågan som Skolverket tillsammans med rektorer och skolchefer i Göteborg, Malmö och Stockholm undersöker i den här insatsen.

Rektors ledarhandlingar på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar är en pågående insats som uppdateras löpande. I den här insatsen arbetar Skolverket iterativt, vilket innebär att vi provar, analyserar och justerar innehållet och ledarhandlingarna kontinuerligt. Målgruppen är rektorer i grundskolan.

Svensk skola är inte likvärdig. Vi vet att socioekonomisk bakgrund har stor betydelse för elevernas skolresultat. Elever som går på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar når i lägre omfattning behörighet till ett gymnasieprogram jämfört med elever på skolor i områden med goda förutsättningar. Men det finns skolor som lyckas väl och där eleverna har goda studieresultat trots socioekonomiska utmaningar.

Läs mer om arbetet

Syftet och målet med insatsen

Vad sker i klassrummen på de här skolorna? Vad är det rektor gör i sitt ledarskap som bidrar till god undervisning och goda studieresultat? Vad finns det för framgångsrika sätt att arbeta med ökad kvalitet i skolor med socioekonomiska utmaningar?

Syftet med insatsen är att ta reda på, och sprida kunskap om framgångsrika sätt att arbeta med ökad kvalitet i skolor med socioekonomiska utmaningar. Målet är att erbjuda andra rektorer och skolor, med eller utan liknande förutsättningar, möjligheter till ny kunskap genom de medverkande rektorernas beprövade erfarenhet.

Medverkande skolor

Skolverkets utgångspunkt har varit att inledningsvis i arbetet samarbeta med rektorer som har lyckats väl med utvecklingen av undervisningen och skolans resultat i områden med socioekonomiska utmaningar. Det är sen skolcheferna i respektive kommun som har gjort urvalet av rektorerna. Skolorna som tillfrågades att medverka är Hermodsdalsskolan, Kroksbäcksskolan, Enbacksskolan, Husbygårdsskolan, Lövgärdesskolan och Sandeklevsskolan.

Under hösten 2022 utökade vi insatsen med ytterligare rektorer som leder skolor med liknande förutsättningar från andra delar av landet. De kommer att ha i uppgift att pröva och vidareutveckla de ledarhandlingar som har formulerats hittills. Vi kommer under kommande år också fortsätta arbetet med att formulera fler ledarhandlingar.

Läs mer om arbetet

Rektorerna vi samarbetar med och kommer att samarbeta med i den här insatsen leder skolor som ligger i områden med socioekonomiska utmaningar. När vi definierar socioekonomiska utmaningar utgår vi från Delegationen mot segregation och Segregationsbarometern. Läs mer om Segregationsbarometern Länk till annan webbplats.

Bakgrunden till insatsen

Insatsen är initierad av Skolverket tillsammans med skolcheferna för grundskola i Göteborg, Malmö och Stockholm. Anledningen till initiativet är den skolsegregation som finns i Sverige. Elever med olika bakgrund möts allt mer sällan i skolan idag och resultatskillnaderna mellan skolor ökar.

Senast uppdaterad 20 oktober 2023

Innehåll på denna sida