Rektors ledarhandlingar på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar

Det finns skolor som lyckas väl trots olika socioekonomiska utmaningar i sitt närområde. Följ med på ett samarbete där rektorer, Skolverket och forskare undersöker vilka ledarhandlingar som kan vara framgångsrika på de här skolorna.

Rektors ledarhandlingar på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar är en pågående insats som uppdateras löpande. I den här insatsen arbetar Skolverket iterativt, vilket innebär att vi provar, analyserar och justerar innehållet och ledarhandlingarna kontinuerligt. Målgruppen är rektorer i grundskolan.

Modell: Prova - Reflektera och analysera - Justera - Prova igen

Grafik: Illustration över arbetsprocessen, läs mer under rubriken Vad händer framöver?

Ett arbete som vill inspirera till handling

Skolverket har i samarbete med några utvalda rektorer, skolchefer och forskare identifierat viktiga ledarhandlingar som gör skillnad i undervisningen. Går det att ta fram en handlingsbaserad modell som andra rektorer kan ta stöd i för att utveckla sin verksamhet? Vi vet ännu inte svaret, och vi är inte ute efter att bidra till ytterligare en lista om vad som fungerar väl i framgångsrika skolor. 

Läs mer om bakgrunden till insatsen

Den här insatsen vill ta vara på rektorers kompetens och goda erfarenheter för att inspirera andra till handling. Det handlar om att försöka visa hur rektorer kan arbeta för att leda en skola i område med socioekonomiska utmaningar framgångsrikt.

 

 

Konferens rektor och forskare

Arbetet med att pröva ledarhandlingar är nu i full gång. Den 19-20 september träffade vi 23 av de rektorer från hela landet som deltar i arbetet, samt forskare och metodstödjare. Utöver arbete med ledarhandlingarna utbytte rektorerna erfarenheter och utmaningar de står inför och hur de hanterar dessa.  Två givande dagar som gav inspiration och energi inför fortsatt arbete. Se bild på deltagarna

Rektorer prövar ledarhandlingar

Insatsen har varit igång sedan 2021 och har fokus på hur rektors ledarskap och handlingar kan leda till förändrad praktik i klassrummet och ökad kvalitet i undervisningen. Arbetet genomförs i flera steg:

 • Rektorer identifierar ledarhandlingar och formulerar dessa i text.
 • Andra rektorer prövar ledarhandlingarna och reflekterar över effekt och utfall. 22 rektorer från 15 orter över landet prövar ledarhandlingarna.
 • Ledarhandlingarna revideras löpande under prövandets gång.
 • Skolverket analyserar insamlad data för att leta mönster, likheter och skillnader.
 • Skolverket presenterar en handlingsbaserad modell med konkreta handlingar som kan göra skillnad på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Hur långt har vi kommit med ledarhandlingarna?

Rektorerna har tillsammans med forskare arbetat med att identifiera och formulera ledarhandlingar som gör skillnad i undervisningen.

Ledarhandlingarna är paketerade i följande områden:

 • Kvalitetssäkra och utveckla undervisningen
 • Arbeta strukturerat med uppföljning för att höja måluppfyllelsen
 • Inför ett språkutvecklande arbetssätt genom kollektivt lärande
 • Effektiva samarbeten – bli hållbar som rektor
 • Skapa strukturer för en trygg och välkomnande skolmiljö
 • Lär känna din verksamhet
 • Frigör elev- och föräldrakraft
 • Organisera elevhälsoarbetet (under framtagande)

Ledarhandlingar

Ta del av en sammanfattning om respektive område och vilka ledarhandlingar som ingår. Materialet som nu ska prövas är mer konkret och omfattande än vad som visas här nedan. De rektorer som deltar i arbetet får tillgång till materialet i sin helhet.

Ett av rektors viktigaste uppdrag är att se till att alla elever får möta skickliga lärare som får förutsättningar att bedriva en undervisning med hög kvalitet.

Med dessa ledarhandlingar får du praktisk handledning i hur du kan kvalitetssäkra och utveckla undervisningen i skolan genom lektionsobservationer och en stärkt feedbackkultur. I arbetet kommer ni fundera på vad som behöver hända på många ställen, eller kanske rentav överallt i verksamheten, för att elevresultaten ska höjas. Ni kommer också att utforma ett gemensamt observationsunderlag som kan användas vid lektionsobservationer, och ta fram en plan för en lärande organisation genom stärkt feedbackkultur.

Tid för genomförande: 8-12 månader.

Önskvärda effekter:

 • fler medarbetare pratar pedagogik över arbetslagsgränserna
 • eleverna visar stolthet över sina presentationer
 • elevernas röster lyssnas in och hörs
 • känslan av öppenhet inom organisationen ökar
 • personalen ger ofta positiv återkoppling till varandra i allmänna utrymmen och/eller börjar spontant ge skolledningen återkoppling.

Ledarhandlingar

 1. Genomför spontana lektionsbesök
 2. Förbered planerade lektionsbesök
 3. Genomför planerade lektionsbesök
 4. Skapa förutsättningar för lektionsobservationer i par
 5. Låt elevhälsan genomföra en fallstudie
 6. Involvera nyckelgrupper inom personalstyrkan i utvecklingsarbetet
 7. Involvera eleverna i utvecklingsarbetet
 8. Involvera all personal i utvecklingsarbetet
 9. Planera för en lärande organisation genom stärkt feedbackkultur
 10. Genomför planen för en lärande organisation genom stärkt feedbackkultur
 11. Följ upp er stärkta feedbackkultur.

Att arbeta strukturerat med uppföljning av elevernas kunskapsresultat och analys av beslutade stödinsatser kring varje elev är en framgångsfaktor för att uppnå en ökad måluppfyllelse.

Med dessa ledarhandlingar får du och skolledningen praktiskt stöd kring hur skolan kan arbeta med uppföljning av elevernas kunskapsresultat. Lärarna utvärderar löpande effekterna av sin undervisning tillsammans med skolledningen, vilket ger både skolledning och elevhälsoteam (EHT) god insyn och ni kan tillsammans ge lärare kontinuerlig återkoppling.

Tid för genomförande: 10-12 månader.

Önskvärda effekter är exempelvis:

 • eleverna har färre konflikter
 • närvaron ökar
 • ni märker ett ökat fokus på lärande hos eleverna
 • lärarna har fokus på förbättrad undervisning.

Ledarhandlingar

 1. Inventera hur ni följer och dokumenterar elevers kunskapsresultat
 2. Gör en plan för att utveckla resultatuppföljning
 3. Stäm av med EHT
 4. Gör en egen analys inför de första resultatdialogerna
 5. Stäm av med skolledningen efter först varvet
 6. Stäm av med EHT efter första varvet
 7. Gör en analys och plan avseende de utvecklingsområden ni har upptäckt
 8. Stäm av i skolledningen efter varje avslutat varv
 9. Stäm av med EHT efter varje avslutat varv
 10. Lär mer om resultatdialoger.

Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar har ofta elever med behov av att utveckla det svenska språket för att kunna tillgodogöra sig studierna. Ett kollektivt utvecklingsarbete med inriktning på språkutveckling kan därmed bidra till förbättrade resultat i skolans alla ämnen. Med dessa ledarhandlingar får du praktiskt stöd kring hur du skapar de bästa förutsättningarna för att arbeta språkutvecklande och samtidigt införa ett kollektivt lärande i organisationen.

Tid för genomförande: 12–14 månader

Önskvärda effekter är exempelvis:

 • eleverna upplever personalen som samstämmig
 • elever pratar om sitt lärande och har ökad måluppfyllelse
 • medarbetarna pratar pedagogik över ämnesgränserna
 • skolledningen har fokus på skolutveckling.

Ledarhandlingar

 1. Hitta nyckelpersoner
 2. Analysera nuläge
 3. Välj ut en första kärnpunkt
 4. Samla information om olika metoder
 5. Skapa en struktur
 6. Säkerställ att du har stöd från huvudmannen
 7. Stärk motivationen i utvecklingsarbetet
 8. Skapa analystid för nyckelpersoner och skolledningen
 9. Delta i arbetslagsmöten
 10. Analysera och utvärdera utvecklingsarbetet
 11. Stärk arbetet genom att poängtera framgångar
 12. Håll i och håll ut.

Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar är ofta föremål för många olika insatser och kontaktas av diverse aktörer som vill bidra till att hjälpa. Som ledare på dessa skolor gäller det därför att hårdprioritera vad man ska vara med på och vilka organisationer/aktörer man ska samarbeta med.

I dessa ledarhandlingar får du tips på hur du analyserar och navigerar bland alla erbjudanden om olika externa samarbeten som skolan får, samt hur du formar utvalda samarbeten så att de blir effektiva och hållbara över tid.

Tid för genomförande: 8-12 månader

Önskvärda effekter är exempelvis:

 • etablerade samarbeten bidrar till en ökad måluppfyllelse
 • samarbeten som inte bidrar till ökad måluppfyllelse avslutas
 • samarbeten blir en del av skolans vardag
 • aktiviteter har alltid fokus på lärande
 • skolverksamheten fungerar bra trots frekventa externa besök.

Ledarhandlingar

 1. Kartlägg samarbeten
 2. Skapa en strategi för samarbeten
 3. Följ upp samarbetsstrategin
 4. Kartlägg mediakontakter
 5. Skapa en mediestrategi
 6. Följ upp mediestrategin
 7. Kartlägg politikerkontakter
 8. Skapa en politikerstrategi
 9. Följ upp politikerstrategin.

I dessa ledarhandlingar får ni stöd i hur ni på skolan kan skapa tydliga strukturer för att förhindra kränkningar och få en trygg och välkomnande skolmiljö.

Tid för genomförande: 8-12 månader.

Önskvärda effekter:

 • Skolan genomsyras av en trygg lärandemiljö och en känsla av att alla kan och ska lyckas i skolan.
 • Skolledningen är mer synlig i verksamheten.
 • Skolledning och övrig personal förmedlar en glädje av att vara på plats, att ni har fokus på elevernas förmågor samt att personalen tydligt samarbetar.

Ledarhandlingar

 1. Förtydliga skolans åtgärdstrappa
 2. Följ upp skolans åtgärdstrappa
 3. Skapa tydlig struktur för anmälningar
 4. Förtydliga utbildningsuppdraget
 5. Skapa en vi-känsla genom analys
 6. Planera och genomför verksamhetsrundor
 7. Analysera genomförda verksamhetsrundor
 8. Säkerställ att all personal bidrar till goda relationer
 9. Skapa förutsättningar för elevernas delaktighet och inflytande.

Lär känna din verksamhet handlar om att skapa en kultur på skolan där både goda relationer och utbildning är i fokus. Alla ska hälsa på alla och känna sig sedda varje dag. Målet är att skapa en attraktiv skola med en välkomnande miljö för elever och personal.

De föreslagna ledarhandlingarna är tänkta guida och stödja dig som rektor igenom en process där handlingar och personliga reflektionsfrågor varvas och där du och din ledningsgrupp tillsammans samlar in underlag och kan göra analyser under hela resans gång.

Tid för genomförande: 3-5 månader.

Önskvärda effekter är exempelvis att du som skolledare i högre grad har

 • varit synlig i och mött många olika personer i din verksamhet
 • signalerat att de du möter är viktiga
 • visat glädje över att vara på jobbet
 • gjort verksamhetsobservationer.

Ledarhandlingar

 1. Var synlig i verksamheten varje dag
 2. Gå verksamhetsrundor
 3. Uppmärksamma och reflektera kring vilka signaler du sänder ut
 4. Uppmärksamma skolans normer och kultur
 5. Skapa tydliga strukturer.

Genom att tillämpa de föreslagna ledarhandlingarna får ni stöd i hur skolan kan frigöra och stärka elev- och föräldrakraft[1] i syfte att skapa en mer attraktiv skola.

Tid för genomförande: 12 månader

Önskvärda effekter är exempelvis


 • elever, personal och vårdnadshavare involveras och bidrar med nya idéer till skolans utveckling,handlingskraft
 • ett öppet och nyfik
 • ett förhållningssätt
 • ett gott samarbetsklimat mellan alla parter.

Ledarhandlingar

 • Uppmärksamma och reflektera kring vilka ordval du använder
 • Synliggör det positiva
 • Skapa möten och kommunikationsvägar som ger kunskap och energi
 • Fråga efter värdet av kunskap
 • Fråga efter möjlighet att skapa värde
 • Låt elever/vårdnadshavare skapa värde.

Några mönster vi har sett hittills

Förutom de ledarhandlingar som rektorerna hittills har tagit fram så har vi under arbetets gång sett några mönster som är framträdande. Följande återkommer på de skolor som lyckas väl:

 • Ha fokus på lärande. Undervisningens kvalitet och elevernas lärande är det viktigaste. En inställning om att alla elever kan och vill lyckas förenat med höga förväntningar på både elever och personal är framgångsfaktorer. Enligt de medverkande rektorerna är det en fälla att ha för stort fokus på de socioekonomiska utmaningarna.
 • Ha ett långsiktigt perspektiv. De medverkande rektorerna bedömer att det har tagit dem mellan fyra och sex år att nå en väl fungerande verksamhet. Därför är det också viktigt att skolledare får stöd så att de orkar vara kvar på skolan en längre tid.
 • Var synlig och aktiv som ledare. Då kan du som rektor skaffa dig en bra bild av din verksamhet och skapa goda relationer med lärare och elever. Det skapar trygghet hos alla och en positiv inställning till förändringsarbetet.
 • Se till att det finns en struktur i arbetet. Det ska vara tydligt för alla vem som gör vad, varför och när. Var rädd om tiden. Använd möten till diskussion och gemensam planering istället för informationsöverföring. Ha en kommunikationsstrategi som stödjer arbetet.
 • Det är viktigt med ett systematiskt kvalitetsarbete. Följ upp och analysera verksamheten ofta. Visa mod när det gäller att ta tag i de utmaningar som resultaten pekar på.
 • Ett språkutvecklande arbete är nödvändigt i skolor där merparten av eleverna har svenska som andraspråk.

Stöd från huvudmannen

Det är också tydligt att stödet från rektorernas huvudmän har stor betydelse för skolornas arbete. Där man lyckas väl finns det en god samsyn om vad som behöver prioriteras genom hela styrkedjan. Huvudmannens stöd till rektorerna är tydligt anpassat till de behov som finns på skolan.

Resursfördelningen är också inriktad mot att kompensera för elevers olika förutsättningar att klara utbildningens mål. Vi kommer att presentera fler lärdomar från styrkedjans viktiga roll i ett senare skede.

Rektorsröster om ledarskap

Fyra av de rektorer som medverkar i samarbetet berättar om några av de ledarhandlingar som har varit framgångsrika på just deras skola.

Tidplan

Med start hösten 2022 har vi bjudit in fler rektorer som kan bidra i arbetet genom att pröva och utveckla ledarhandlingarna. Vi arbetar också med att ta fram fler ledarhandlingar.

Arbetet med ledarhandlingarna utgår från följande process

Rektorer och skolchefer anmäler intresse att pröva ledarhandlingarna. Skolverket gör urval av rektorer.

Hösten 2022

Rektor väljer ledarhandlingar utifrån behov och nuläge i sin egna verksamhet.

Januari–mars 2023

Rektor prövar ledarhandlingar, reflekterar och får kollegial reflektion från annan rektor.

Mars 2023–maj 2024

Rektor analyserar utfallet, justerar och prövar igen.

Löpande

Färdigt material

Hösten 2024

Det här arbetet är handlingsbaserat. Det innebär att rektorer genomför handlingar i sin verksamhet, analyserar utfallet, justerar och provar igen. Rektorerna bidrar med reflektioner och dokumentation under processens gång som kommer att kunna ge en bild av hur ledarhandlingarna har fungerat i just deras verksamhet. Prövandet blir ett slags kollektivt lärande mellan rektorskollegor.

Senast uppdaterad 08 februari 2024

Innehåll på denna sida

  Till dig som är skolchef

  Frågor och svar

  Ledarhandlingar som rektorerna och/eller deras skolchefer har identifierat har varit framgångsrika och gjort skillnad på just deras skola. Det kan vara handlingar som är direkt kopplade till undervisning, men också handlingar på organisatorisk nivå, som bidrar till att elever får bättre förutsättningar att nå målen.

  Det är skolcheferna i respektive kommun som har gjort och kommer göra urvalet av rektorer som deltar.

  För att vara aktuell ska detta vara en rektor som i ord och handling visar förmåga att konkret arbeta med styrning och ledning av sin skola på ett sådant sätt att det förbättrar undervisningen i klassrummet, och visar förmåga att leda skolan i arbetet med att omsätta skolans nationella uppdrag som det uttrycks i styrdokumenten till undervisningspraktik.

  Just nu är ledarhandlingarna inte publicerade för alla. Först ska de prövas och eventuellt justeras av fler rektorer, i det vi kallar prövofasen.

  Rektorer och skolchefer som redan nu vill veta mer kan anmäla sitt intresse att vara med i prövofasen. Om man kommer med i arbetet får man tillgång till ledarhandlingarna i sin helhet.

  När ledarhandlingarna har prövats och justerats kommer de att publiceras i sin helhet på Skolverkets webbsida.

  När ledarhandlingarna är prövade, justerade och prövade igen kommer de att uppdateras och även göras tillgängliga på här på skolverket.se.

  Skolverket förmedlar inga kontakter till medverkande rektorer. Detta gäller både de samarbetsrektorer som varit med från arbetets start, samt de medverkande rektorer som kommer att vara med i prövofasen. Detta för att de ska kunna ha fortsatt fokus på sitt kärnuppdrag.

  Du som enskild rektor kan anmäla ditt intresse genom att anmäla dig och din skola via vår webbanmälan på den här webbsidan.