Rektors ledarhandlingar på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar

Det finns skolor som lyckas väl trots olika socioekonomiska utmaningar i sitt närområde. Följ med på ett samarbete där rektorer, Skolverket och forskare undersöker vilka ledarhandlingar som kan vara framgångsrika på de här skolorna.

Rektors ledarhandlingar på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar är en pågående insats som uppdateras löpande. I den här insatsen arbetar Skolverket iterativt, vilket innebär att vi provar, analyserar och justerar innehållet och ledarhandlingarna kontinuerligt. Målgruppen är rektorer i grundskolan.

Modell: Prova - Reflektera och analysera - Justera - Prova igen

Grafik: Illustration över arbetsprocessen, läs mer under rubriken Vad händer framöver?

Ett arbete som vill inspirera till handling

Just nu arbetar några rektorer, skolchefer och forskare tillsammans med Skolverket med att identifiera viktiga ledarhandlingar som gör skillnad i undervisningen. Går det att ta fram en handlingsbaserad modell som andra rektorer kan ta stöd i för att utveckla sin verksamhet?

Läs mer om bakgrunden till insatsen

Vi vet ännu inte svaret, och vi är inte ute efter att bidra till ytterligare en lista om vad som fungerar väl i framgångsrika skolor. Den här insatsen vill ta vara på rektorers kompetens och goda erfarenheter för att inspirera andra till handling. Det handlar om att försöka visa hur rektorer kan arbeta för att leda en skola i område med socioekonomiska utmaningar framgångsrikt.

Rektorer prövar ledarhandingar

Insatsen har varit igång sedan 2021 och har fokus på hur rektors ledarskap och handlingar kan leda till förändrad praktik i klassrummet och ökad kvalitet i undervisningen. Arbetet genomförs i flera steg:

 • Rektorer identifierar ledarhandlingar och formulerar dessa i text.
 • Andra rektorer prövar ledarhandlingarna och reflekterar över effekt och utfall.
 • Ledarhandlingarna revideras löpande under prövandets gång.
 • Skolverket analyserar insamlad data för att leta mönster, likheter och skillnader.
 • Skolverket presenterar en handlingsbaserad modell med konkreta handlingar som kan göra skillnad på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Hur långt har vi kommit med ledarhandlingarna?

Rektorerna har tillsammans med forskare arbetat med att identifiera och formulera ledarhandlingar som gör skillnad i undervisningen.

Ledarhandlingarna är paketerade i följande områden:

 • Kvalitetssäkra och utveckla undervisningen
 • Arbeta strukturerat med uppföljning för att höja måluppfyllelsen
 • Inför ett språkutvecklande arbetssätt genom kollektivt lärande
 • Effektiva samarbeten – bli hållbar som rektor
 • Skapa strukturer för en trygg och välkomnande skolmiljö
 • Lär känna din verksamhet (under framtagande)
 • Frigör elev- och föräldrakraft (under framtagande)
 • Etablera forum för interaktion (under framtagande)
 • Elevhälsa (under framtagande).

Ta del av en sammanfattning om respektive område och vilka ledarhandlingar som ingår. Materialet som nu ska prövas är mer konkret och omfattande än vad som visas här nedan. De rektorer som deltar i arbetet får tillgång till materialet i sin helhet.

Med dessa ledarhandlingar får du praktisk handledning i hur du kan kvalitetssäkra och utveckla undervisningen i skolan genom lektionsobservationer och en stärkt feedbackkultur. Ledarhandlingarna är tänkta att kunna genomföras under 12 månader. Förväntade effekter är att fler medarbetare pratar pedagogik över arbetslagsgränserna, att eleverna visar stolthet över sina presentationer och att deras röster lyssnas in och hörs.

Du kan löpande dokumentera olika tecken på att ni är på rätt väg, som till exempel att känslan av öppenhet inom organisationen ökar, personalen ofta ger positiv feedback till varandra i allmänna utrymmen eller att personalen spontant börjar ge skolledningen feedback.

Du kan även dokumentera tecken som visar på en negativ trend, som till
exempel att medarbetare vägrar att delta i observationer, ryktesspridning om kontroll sprids eller att konkurrens uppstår mellan medarbetarna.

Ledarhandlingar i detta paket

 1. Genomför spontana lektionsbesök
 2. Förbered planerade lektionsbesök
 3. Genomför planerade lektionsbesök
 4. Låt lärarna titta på varandra
 5. Låt elevhälsan genomföra en fallstudie
 6. Involvera nyckelgrupper i utvecklingsarbetet
 7. Involvera nyckelgruppen eleverna i utvecklingsarbetet
 8. Involvera all personal i utvecklingsarbetet
 9. Planera för en lärande organisation genom stärkt feedbackkultur
 10. Genomför planen för en lärande organisation genom stärkt feedbackkultur
 11. Följ upp er stärkta feedbackkultur

Att arbeta strukturerat med resultatuppföljning och analys av beslutade stödinsatser kring varje elev är en stark framgångsfaktor för att uppnå en ökad måluppfyllelse. Med dessa ledarhandlingar får du och skolledningen praktiskt stöd kring hur skolan kan arbeta med resultatuppföljning. Lärarna utvärderar effekterna av sin undervisning löpande tillsammans med skolledningen vilket ger både skolledning, och ev. elevhälsoteam god insyn och ni kan tillsammans ge lärare kontinuerlig återkoppling.

Ledarhandlingarna är tänkta att kunna genomföras under 12 månader. Du kan löpande dokumentera olika tecken på att ni är på rätt väg, som till exempel att eleverna har färre konflikter, har en ökad närvaro och ett ökat fokus på lärande.

Ledarhandlingar i detta paket

 1. Inventera
 2. Lär mer om resultatdialoger
 3. Gör en plan för att utveckla resultatuppföljning
 4. Avstämning med EHT
 5. Egen analys inför de första resultatuppföljningarna
 6. Avstämning med skolledningen efter första varvet
 7. Avstämning med EHT efter första varvet
 8. Skolledningens plan inför övriga resultatuppföljningar
 9. Avstämningar i skolledningen efter varje avslutat
 10. Avstämningar med EHT efter varje avslutat varv

Skolor som är verksamma i områden med socioekonomiska utmaningar har nästan alltid elever som har ett stort behov av att utveckla det svenska språket för att kunna tillgodogöra sig studierna. Ett kollektivt utvecklingsarbete med inriktning på språkutveckling kan därmed leda till förbättrade resultat i skolans alla ämnen. Med dessa ledarhandlingar får du praktiskt stöd kring hur du skapar de bästa förutsättningarna för att arbeta språkutvecklande och samtidigt införa ett kollektivt lärande i organisationen. Ledarhandlingarna är tänkta att kunna genomföras under 12–14 månader och effekten av dem har fokus på att eleverna visar en stärkt studiemotivation och en ökad måluppfyllelse.

Du kan löpande dokumentera olika tecken på att ni är på rätt väg, som till exempel att eleverna upplever att personalen är samstämmig. Andra tecken kan vara att eleverna pratar om sitt lärande och har ett skolspråk, ökad studiero samt att personalen upplevs som samstämmig.

Likaså kan du dokumentera tecken som visar på en negativ trend, som till exempel att skolledningen inte fokuserar tillräckligt mycket på skolutvecklingsarbetet.

Ledarhandlingar i detta paket

 1. Hitta nyckelpersoner
 2. Analysera nuläge
 3. Välj ut en första kärnpunkt
 4. Samla information om olika metoder
 5. Skapa en struktur
 6. Stöd från huvudmannen
 7. Stärk motivationen i utvecklingsarbetet
 8. Skapa analystid för nyckelpersoner och skolledningen
 9. Delta i arbetslagsmöten
 10. Analysera och utvärdera utvecklingsarbetet
 11. Stärk arbetet genom att poängtera framgångar
 12. Håll i och håll ut

Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar är ofta föremål för många olika insatser och kontaktas av diverse aktörer som vill bidra till att hjälpa. Som ledare på dess skolor gäller det därför att hårdprioritera vad man ska vara med på och vilka organisationer/aktörer man ska samarbete med.

Här får du tips på hur du analyserar och navigerar bland alla erbjudanden om olika externa samarbeten som skolan får, samt hur du formar utvalda samarbeten så att de blir effektiva och hållbara över tid. Ledarhandlingarna är tänkta att kunna genomföras under 12 månader. Tänkta effekter av paketets ledarhandlingar är att etablerade samarbeten bidrar till en ökad måluppfyllelse. Andra effekter av paketets ledarhandlingar kan handla om att avsluta samarbeten som inte leder till en ökad måluppfyllelse.

Löpande kan du som rektor dokumentera tecken på att ni är på rätt väg, som till exempel att samarbeten blir den del av skolans vardag, aktiviteter alltid har fokus på lärande och att skolverksamheten fungerar bra trots frekventa externa besök.

Likaså kan du dokumentera tecken som visar på en negativ trend, som till exempel att samarbeten enbart fokuserar på det sociala, externa vuxna ”hänger” i korridorerna och att det finns en oro/otydlighet kring vilka externa aktörer som skolan samarbetar med.

Ledarhandlingar i detta paket

 1. Inventera samarbeten
 2. Strategi för samarbeten
 3. Uppföljning av samarbetsstrategin
 4. Kartlägg mediakontakter
 5. Mediestrategi
 6. Uppföljning av mediestrategin
 7. Kartlägg politikerkontakter
 8. Politikerstrategi

Genom att tillämpa de föreslagna ledarhandlingarna får ni stöd i hur skolan kan skapa tydliga strukturer för att förhindra kränkningar och få en trygg och välkomnande skolmiljö. Ledarhandlingarna är tänkta att kunna genomföras under 12 månader. Önskvärda effekter av dessa är att ni tillsammans skapar en trygg lärandemiljö samt att ni förmedlar hopp om att alla kan och ska lyckas i skolan.

Som rektor kan du löpande dokumentera tecken på att ni är på rätt väg, som till exempel att skolledningen är mer synlig i verksamheten, att ni förmedlar en glädje av att vara på plats, att ni har fokus på elevernas förmågor samt att personalen tydligt samarbetar.

Likaså kan du dokumentera tecken som visar på en negativ trend, som till exempel att det är oroligt i personalgruppen, en ovilja att ta svåra samtal samt en ökad otrygghet och frånvaro i elevgruppen.

Ledarhandlingar i detta paket

 1. Förtydliga skolans åtgärdstrappa
 2. Följ upp skolans åtgärdstrappa
 3. Skapa tydlig struktur för anmälningar
 4. Förtydliga utbildningsuppdraget
 5. Skapa en vi-känsla genom analys
 6. Planera skolledningens synlighet via verksamhetsrundor
 7. Analysera genomförda verksamhetsrundor
 8. Säkra att all personal bidrar till goda relationer
 9. Elevernas delaktighet och inflytande

Är du rektor eller skolchef och vill delta genom att pröva ledarhandlingarna? Anmäl ditt intresse längst ned på sidan!

Några mönster vi har sett hittills

Förutom de ledarhandlingar som rektorerna hittills har tagit fram så har vi under arbetets gång sett några mönster som är framträdande. Följande återkommer på de skolor som lyckas väl:

 • Ha fokus på lärande. Undervisningens kvalitet och elevernas lärande är det viktigaste. En inställning om att alla elever kan och vill lyckas förenat med höga förväntningar på både elever och personal är framgångsfaktorer. Enligt de medverkande rektorerna är det en fälla att ha för stort fokus på de socioekonomiska utmaningarna.
 • Ha ett långsiktigt perspektiv. De medverkande rektorerna bedömer att det har tagit dem mellan fyra och sex år att nå en väl fungerande verksamhet. Därför är det också viktigt att skolledare får stöd så att de orkar vara kvar på skolan en längre tid.
 • Var synlig och aktiv som ledare. Då kan du som rektor skaffa dig en bra bild av din verksamhet och skapa goda relationer med lärare och elever. Det skapar trygghet hos alla och en positiv inställning till förändringsarbetet.
 • Se till att det finns en struktur i arbetet. Det ska vara tydligt för alla vem som gör vad, varför och när. Var rädd om tiden. Använd möten till diskussion och gemensam planering istället för informationsöverföring. Ha en kommunikationsstrategi som stödjer arbetet.
 • Det är viktigt med ett systematiskt kvalitetsarbete. Följ upp och analysera verksamheten ofta. Visa mod när det gäller att ta tag i de utmaningar som resultaten pekar på.
 • Ett språkutvecklande arbete är nödvändigt i skolor där merparten av eleverna har svenska som andraspråk.

Stöd från huvudmannen

Det är också tydligt att stödet från rektorernas huvudmän har stor betydelse för skolornas arbete. Där man lyckas väl finns det en god samsyn om vad som behöver prioriteras genom hela styrkedjan. Huvudmannens stöd till rektorerna är tydligt anpassat till de behov som finns på skolan.

Resursfördelningen är också inriktad mot att kompensera för elevers olika förutsättningar att klara utbildningens mål. Vi kommer att presentera fler lärdomar från styrkedjans viktiga roll i ett senare skede.

Rektorsröster om ledarskapet

Fyra av de rektorer som medverkar i samarbetet berättar om några av de ledarhandlingar som har varit framgångsrika på just deras skola.

Vad händer framöver?

Med start hösten 2022 bjuder vi in fler rektorer som kan bidra i arbetet genom att pröva och utveckla ledarhandlingarna. Vi arbetar också med att fylla på med fler ledarhandlingar.

Arbetet med ledarhandlingarna utgår från följande process

Rektorer och skolchefer anmäler intresse att pröva ledarhandlingarna. Skolverket gör urval av rektorer.

Startar hösten 2022

Rektor väljer ledarhandlingar utifrån behov och nuläge i sin egna verksamhet.

Startar hösten 2022

Rektor prövar ledarhandlingar, reflekterar och får kollegial reflektion från annan rektor.

December 2022 – hösten 2023

Rektor analyserar utfallet, justerar och prövar igen.

Löpande

Färdigt material

Hösten 2024

Det här arbetet är handlingsbaserat. Det innebär att rektorer genomför handlingar i sin verksamhet, analyserar utfallet, justerar och provar igen. Rektorerna bidrar med reflektioner och dokumentation under processens gång som kommer att kunna ge en bild av hur ledarhandlingarna har fungerat i just deras verksamhet. Prövandet blir ett slags kollektivt lärande mellan rektorskollegor.

Intresseanmälan

Just nu har vi fått in många anmälningar, men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till vår reservlista.

Är du rektor eller skolchef och vill delta genom att pröva ledarhandlingarna? Anmäl ditt intresse genom att fylla i namn, skola och din e-postadress i formuläret nedan. Notera att ni endast gör en anmälan per skola.

Senast uppdaterad 10 januari 2023

Till dig som är skolchef

Frågor och svar

Ledarhandlingar som rektorerna och/eller deras skolchefer har identifierat har varit framgångsrika och gjort skillnad på just deras skola. Det kan vara handlingar som är direkt kopplade till undervisning, men också handlingar på organisatorisk nivå, som bidrar till att elever får bättre förutsättningar att nå målen.

Det är skolcheferna i respektive kommun som har gjort och kommer göra urvalet av rektorer som deltar.

För att vara aktuell ska detta vara en rektor som i ord och handling visar förmåga att konkret arbeta med styrning och ledning av sin skola på ett sådant sätt att det förbättrar undervisningen i klassrummet, och visar förmåga att leda skolan i arbetet med att omsätta skolans nationella uppdrag som det uttrycks i styrdokumenten till undervisningspraktik.

När vi definierar socioekonomiska utmaningar använder vi oss av delegationen mot segregation – Delmos skrivningar.

Områdestyp 1 – Områden med stora socioekonomiska utmaningar
Områdestyp 2 – Områden med socioekonomiska utmaningar
Områdestyp 3 – Socioekonomiskt blandade områden
Områdestyp 4 – Områden med goda socioekonomiska förutsättningar
Områdestyp 5 – Områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar

Läs mer om Delmos och Segregationsbarometern.

Segregationsbaromentern.se Länk till annan webbplats.

Delmos.se (under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet) Länk till annan webbplats.

Just nu är ledarhandlingarna inte publicerade för alla. Först ska de prövas och eventuellt justeras av fler rektorer, i det vi kallar prövofasen.

Rektorer och skolchefer som redan nu vill veta mer kan anmäla sitt intresse att vara med i prövofasen. Om man kommer med i arbetet får man tillgång till ledarhandlingarna i sin helhet.

När ledarhandlingarna har prövats och justerats kommer de att publiceras i sin helhet på Skolverkets webbsida.

När ledarhandlingarna är prövade, justerade och prövade igen kommer de att uppdateras och även göras tillgängliga på här på skolverket.se.

Skolverket förmedlar inga kontakter till medverkande rektorer. Detta gäller både de samarbetsrektorer som varit med från arbetets start, samt de medverkande rektorer som kommer att vara med i prövofasen. Detta för att de ska kunna ha fortsatt fokus på sitt kärnuppdrag.

Du som enskild rektor kan anmäla ditt intresse genom att anmäla dig och din skola via vår webbanmälan på den här webbsidan.