Skolverkets projekt Kombinationsutbildning sfi

Från den 1 december 2020 till den 30 april 2023 ledde Skolverket det nationella projektet Kombinationsutbildning sfi, som finansierades av Europeiska socialfonden. Här hittar du projektets slutrapport och andra rapporter som vänder sig till dig som arbetar med kombinationsutbildningar inom komvux.

Projektet, som ägs av Skolverket och har finansierats av Europeiska socialfonden, har kartlagt nuläget och sammanställt lärdomar om kombinationsutbildningar.

Kartläggning av kombinationsutbildningar – slutrapporten

Slutrapporten Kartläggning av kombinationsutbildningar sammanfattar projektets arbete och resultat. Syftet med rapporten är att utgöra ett underlag för beslut om kombinationsutbildningar på olika nivåer. Bland annat genom att öka kunskapen om hur kombinationsutbildningar fungerar samt identifiera förutsättningar och framgångsfaktorer i utbildningarnas planering, styrning och organisering.

Rapporten vänder sig till dem som vill veta mer om kombinationsutbildningar, exempelvis på departement, bland huvudmän och hos utbildningsanordnare. I rapporten definieras kombinationsutbildningar som yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

Slutrapport: Kartläggning av kombinationsutbildningar Länk till annan webbplats.

Kartläggning av kombinationsutbildningar – delrapporten

Som en del av projektet tog vi också fram delrapporten Kartläggning av kombinationsutbildningar, som sammanfattar projektets första kartläggande fas.

Delrapport: Kartläggning av kombinationsutbildningar Länk till annan webbplats.

I projektet deltar förutom Skolverket även Stockholms universitet/Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Linköpings universitet, Malmö universitet och regionerna Skåne, Västra Götaland, Uppsala, Gävleborg och Västerbotten.

Utöver Skolverkets delrapport har tre lärosäten tagit fram och publicerat rapporter med olika fokus, som bland annat innehåller värdefull läsning för lärare och annan personal inom komvux som arbetar med kombinationsutbildningar.

Undervisning inom kombinationsutbildningar

Våren 2021 blev Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet tillfrågat av Skolverket om att medverka i Skolverkets projekt Kombinationsutbildning sfi. I den här rapporten fokuserar NC på huvudsakliga förutsättningar för undervisningen inom kombinationsutbildningar med fokus på sfi.

Rapport: Undervisning inom kombinationsutbildningar Länk till annan webbplats.

Kombinationsutbildningar med fokus på yrkesutbildning

Den här rapporten redovisar resultatet av en kartläggning som Linköpings universitet har genomfört på uppdrag av Skolverket. I fokus för kartläggningen står så kallade kombinationsutbildningar – en kombination av utbildning i svenska och yrkesämnen. I uppdraget från Skolverket ingår bland annat att Linköpings universitet ska beskriva hur regioner, kommuner, huvudmän och vuxenutbildningar organiserar och bedriver kombinationsutbildningar med särskilt fokus på yrkesutbildning.

Rapport: Kartläggning av kombinationsutbildningar med fokus på yrkesutbildning Länk till annan webbplats.

Branschsamverkan och arbetsplatsförlagt lärande i kombinationsutbildningar

Linköpings universitet har även haft i uppdrag av Skolverket att göra en fördjupad kartläggning kring branschsamverkan och branschernas involvering i utbildningen. Utöver branschsamverkan har även det arbetsplatsförlagda lärandets organisering uppmärksammats.

Rapporten belyser följande frågeställningar:

  • Hur det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) är organiserat.
  • Branschernas delaktighet och engagemang inför, under och efter en kombinationsutbildning.
  • Samverkan mellan bransch och kommun/utbildningsanordnare/region.

Rapport: Branschsamverkan och arbetsplatsförlagt lärande i kombinationsutbildningar Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning i kombinationsutbildning

Våren 2021 blev Malmö universitet tillfrågat av Skolverket att medverka i Skolverkets projekt Kombinationsutbildning sfi. I forskningsuppdraget ingick att beskriva hur regioner, kommuner, huvudmän och vuxenutbildningar som organiserar och bedriver studie- och yrkesvägledning inom kombinationsutbildningar. Den här rapporten redovisar resultaten av den kartläggning som har genomförts inom detta uppdrag.

Rapport: Studie- och yrkesvägledning i kombinationsutbildning Länk till annan webbplats.

Malmö universitet har även haft i uppdrag av Skolverket att göra en fördjupande studie kring studie- och yrkesvägledning i kombinationsutbildningar. Studien fokuserar på hur studie- och yrkesvägledare kan ge stöd i en kombinationsutbildning samt hur samverkan och samplanering kan se ut mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och andra funktioner inför, under och efter en kombinationsutbildning.

Rapporten belyser vilka de organisatoriska förutsättningarna är för att möjliggöra studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar inom ramen för kombinationsutbildningar. Rapporten har två övergripande teman. Det första temat är organisatoriska förutsättningar för vägledning, och det andra temat är den generella vägledningens plats i kombinationsutbildning.

Rapport: Studie- och yrkesvägledning i kombinationsutbildning, del 2 Länk till annan webbplats.

Presentationen från projektets slutkonferens

Projektets slutkonferens ägde rum den 17 april 2023. Här kan du ta del av innehållet i konferensen: Slutkonferens Skolverkets ESF-projekt Kombinationsutbildning sfi Pdf, 3 MB.

Senast uppdaterad 28 april 2023

Innehåll på denna sida