Skolverkets projekt Kombinationsutbildning sfi

Sedan den 1 december 2020 leder Skolverket det nationella projektet Kombinationsutbildning sfi, som finansieras av Europeiska socialfonden. Här hittar du projektets första delrapport och andra rapporter som vänder sig till dig som arbetar med kombinationsutbildningar inom komvux.

Delrapporten Kartläggning av kombinationsutbildningar har tagits fram som en del av det nationella projektet Kombinationsutbildning sfi som pågår till 2023. Projektet, som ägs av Skolverket och finansieras av Europeiska socialfonden, kartlägger nuläget och sammanställer lärdomar om kombinationsutbildningar.

Syftet med rapporten är att utgöra ett underlag för beslut om kombinationsutbildningar på olika nivåer. Bland annat genom att öka kunskapen om hur kombinationsutbildningar fungerar samt identifiera förutsättningar och framgångsfaktorer i utbildningarnas planering, styrning och organisering. Rapporten vänder sig till dem som vill veta mer om kombinationsutbildningar, exempelvis på departement, bland huvudmän och hos utbildningsanordnare.

I rapporten definieras kombinationsutbildningar som yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

Ta del av rapporten här: Kartläggning av kombinationsutbildningar Länk till annan webbplats.

I projektet deltar förutom Skolverket Stockholms universitet/Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Linköpings universitet, Malmö universitet och regionerna Skåne, Västra Götaland, Uppsala, Gävleborg och Västerbotten.

Utöver Skolverkets delrapport har tre lärosäten tagit fram och publicerat rapporter med olika fokus, som bland annat innehåller värdefull läsning för lärare och annan personal inom komvux som arbetar med kombinationsutbildningar.

Undervisning inom kombinationsutbildningar

Våren 2021 blev Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet tillfrågat av Skolverket om att medverka i Skolverkets projekt Kombinationsutbildning sfi. I den här rapporten fokuserar NC på huvudsakliga förutsättningar för undervisningen inom kombinationsutbildningar med fokus på sfi.

Ta del av rapporten här: Undervisning inom kombinationsutbildningar Länk till annan webbplats.

Kombinationsutbildningar med fokus på yrkesutbildning

Den här rapporten redovisar resultatet av en kartläggning som Linköpings universitet har genomfört på uppdrag av Skolverket. I fokus för kartläggningen står så kallade kombinationsutbildningar – en kombination av utbildning i svenska och yrkesämnen. I uppdraget från Skolverket ingår bland annat att Linköpings universitet ska beskriva hur regioner, kommuner, huvudmän och vuxenutbildningar organiserar och bedriver kombinationsutbildningar med särskilt fokus på yrkesutbildning.

Ta del av rapporten här: Kombinationsutbildningar med fokus på yrkesutbildning Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning i kombinationsutbildning

Våren 2021 blev Malmö universitet tillfrågat av Skolverket att medverka i Skolverkets projekt Kombinationsutbildning sfi. I forskningsuppdraget ingick att beskriva hur regioner, kommuner, huvudmän och vuxenutbildningar som organiserar och bedriver studie- och yrkesvägledning inom kombinationsutbildningar. Den här rapporten redovisar resultaten av den kartläggning som har genomförts inom detta uppdrag.

Ta del av rapporten här: Studie- och yrkesvägledning i kombinationsutbildning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 09 januari 2023