Underlätta övergångar från introduktionsprogram till kombinationsutbildning

Här hittar du som är skolchef eller rektor i gymnasieskolan eller i komvux på gymnasial nivå stöd för att underlätta övergångar för elever inom gymnasieskolans introduktionsprogram till en kombinationsutbildning.

Kontinuitet i utbildningen och att förebygga studieavhopp är två faktorer på systemnivå där övergångar mellan introduktionsprogram och elevens etablering på arbetsmarknaden kan bli tydligare för både elever och skolprofessionen.

Övergångar är en del av en sammanhållen strategi som bör ingå i huvudmannens process med uppföljning av introduktionsprogram – det vill säga hur styrning, kvalitetsarbete och elevens individuella studieplan utformas och används i huvudmannens organisation för att stödja elevers lärande.

Skolchefen och rektorer kan tillsammans med skolförvaltningen bidra till att skapa förutsättningar för uppföljning. Mer specifikt handlar det om att ta reda på om skolans åtgärder leder till att eleven uppnår målen med sin utbildning, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att eleven snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Den individuella studieplanens roll vid övergångar

I huvudmannens kvalitetsarbete finns flera aktiviteter för att följa upp elevers resultat. Den individuella studieplanen kan användas som ett mått för att identifiera verksamhetens egen förmåga att stödja elevers kunskapsprogression. Rektorer behöver också ha verktyg för att följa upp elevers utveckling från elevens ingångsvärde och utgångsvärde.

På systemnivå – som analysunderlag där skolors resultat efterfrågas

I dialog mellan rektorer och skolchefen kan det följas upp antal elever vars individuella studieplaners mål har uppnåtts eller inte. Därefter följs en dialog av nästa steg: vad behöver skolan ha för rutiner för att fler elever ska uppnå sina utbildningsmål?

På skolnivån – som analysunderlag där elevers välmående och skolresultat efterfrågas

I dialog mellan rektor och lärare kan det följas upp och den individuella studieplanens går i linje med elevens utbildningsmål eller inte. Om det inte görs så kan det samtalas om vilka extra anpassningar sätts in och hur dessa fungerar. Om det inte heller hjälper eleven att uppnå sina utbildningsmål – vilket är nästa steg? Hur systematiseras och visualiseras antal elever vars individuella studieplanen uppnås respektive inte uppnås på gruppnivå?

På elevnivå – som en karta över vad eleven är och vad han eller hon vill uppnå med sin utbildning

På elevnivå kan det primära målet i den individuella studieplanen vara att erövra det svenska språket, lära sig hantera psykiskt ohälsa, få hjälp i att skaffa sig en praktikplats eller få överblick på olika yrken. Mentorernas roll i att se hela elevens studiesituationen är centralt för att tidigt upptäcka och uppmärksamma elevers utmaningar.

Stöd till dig som är skolchef

Här hittar du som är skolchef stöd för att underlätta övergångar för elever inom gymnasieskolans introduktionsprogram till en kombinationsutbildning.

Övergångar är en del av huvudmannens systematiska uppföljning. Som skolchef ska du hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. En del i kvalitetsarbetet kan till exempel vara att

 • undersöka om verksamheten utvecklas i sin förmåga att stödja elevers utbildningsprogression
 • efterfråga kontinuitet och progression
 • kartlägga nuvarande rutiner
 • strukturera
 • analysera
 • över tid följa upp vad som händer ute på skolorna, till exempel vid stagnation eller vid studieavhopp, samt analysera och agera.
 • Erbjuda arenor för samtal mellan rektorer med syfte att få överblick i systemet.
 • Kommunikation mellan olika förvaltningar är centralt för att utbildningen ska kunna spegla elevers perspektiv och behov.
 • Strukturera.
 • Ta fram verktyg.
 • Analysera resultatet utifrån det som efterfrågas.
 • Notera effekter på elevnivå, skolprofessionsnivå och rektorsnivå.
 • Efterfråga rutiner för samverkan mellan arbetsförmedling, näringslivet och andra aktörer som kan bidra med apl-platser eller andra åtgärder.

Stöd till dig som är rektor

Här hittar du som är rektor i gymnasieskolan eller i komvux på gymnasial nivå stöd för att underlätta övergångar för elever inom gymnasieskolans introduktionsprogram till en kombinationsutbildning.

För dig som rektor – men också för lärare och elever – är det viktigt att veta att elevernas välmående, studieresultat och kontinuitet i utbildningen är efterfrågat på systemnivå och enhetsnivå.

För att skapa trygghet och rutiner under hela elevens utbildning bör det finnas tydliga processer med syfte att säkra att utbildningskvaliteten är inbyggd i systemet:

 • efterfråga kontinuitet och progression
 • kartlägga nuvarande rutiner
 • strukturera
 • analysera
 • över tid följa upp vad som händer ute på skolorna, till exempel vid stagnation eller vid studieavhopp, samt analysera och agera.

Frågor för skolenheten

För skolenheten handlar det om att besvara följande frågor:

 • Fungerar det som vi på skolan gör?
 • Används elevens individuella studieplan i ett formativt syfte?
 • Hur används extra anpassningar och vad leder de till?
 • Bidrar övergångar till att eleverna får en bild av vad som förväntas av dem?
 • Synliggörs det hälsofrämjande arbete och tidiga insatser?
 • Hur fördelas ansvaret mellan rektor, mentor, lärare, studie- och yrkesvägledare, hälsoteamet med mera – vem gör vad?

Dialog och uppföljning

Dialogen mellan dig som rektor och personalen är central för att verksamhetens åtgärder ska kunna sättas in tidigt. Det kan till exempel handla om att ta fram rutiner för kommunikation mellan dig och lärarna, mellan mentorer och elever eller mellan studievägledare och elever.

Rutiner för det hälsofrämjande arbetet, som kan motverka psykisk ohälsa, bör sättas in och följas upp så tidigt som möjligt för att skapa förståelse elevens hela skolsituation. Dialog och rutiner med fokus på eleven bör kunna följas upp även mellan olika förvaltningar, till exempel om komvux tillhör en annan förvaltning än gymnasieskolan.

Övergångar kan inte ses som en separat dokumentation utan är en del av uppföljningsprocessen, där målet på huvudmannanivå bör vara att garantera utbildningskvaliteten.

 • Kartlägga nuvarande rutiner.
 • Vad fungerar i det som nu görs och vad kan det bli bättre?
 • Problematisera det som görs och behöver förbättras och tillsammans ta fram en utvecklingsplan för hela kommunen.
 • Ha rutiner och strategier kring övergången från introduktionsprogram till en kombinationsutbildning eller ett gymnasieprogram och följ upp dessa vad fungerar – vad behöver utvecklas?
 • Ta fram arenor för samtal där gymnasiesamordnare, utvecklingsledare, mentorer, studievägledare och elever möts och arbetet drivs framåt.
Senast uppdaterad 05 april 2023

Innehåll på denna sida