Statistik över gymnasieskolans elever 2019/20

Läsåret 2019/20 går det totalt 355 000 elever i gymnasieskolan. Det är 2 700 fler elever i gymnasieskolan jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka en procent. Antalet elever som läser på ett högskoleförberedande program eller yrkesprogram har ökat. Antalet elever på introduktionsprogrammen fortsätter att minska för tredje året i rad.

Gymnasieskolan fortsätter växa

För fjärde året i rad ökar antalet elever i gymnasieskolan. Både högskoleförberedande program och yrkesprogram har ökat med 3 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar 6 600 respektive 3 000 elever. De tre största nationella programmen är samtliga högskoleförberedande, samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet är störst med 59 100 elever. De tre största yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet. El- och energi har 15 100 elever och är det största yrkesprogrammet.

Det är fler kvinnor än män som går på de högskoleförberedande programmen, medan männen är fler på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen.

Tabells om visar gymnasieskolan uppdelat på program och kön

En stor del av eleverna på både högskoleförberedande program och yrkesprogram, cirka 70 procent, går i en gymnasieskola som har en offentlig huvudman.

Antalet elever som läser vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år har ökat något till läsåret 2019/20, efter att ha tappat elever två år i rad. Här är, liksom yrkesprogrammen, en majoritet av eleverna män, ungefär 86 procent. Flest elever läser profilen informationsteknik, cirka 41 procent.

Färre elever på introduktionsprogrammen

För tredje året i rad minskar antalet elever på introduktionsprogrammen. Totalt läser 44 900 elever på ett introduktionsprogram läsår 2019/20, vilket är 7 000 färre elever jämfört med föregående läsår. Anledningen till denna minskning är främst att färre elever läser på programmet språkintroduktion. Det rör sig om ungefär 8 000 elever färre vilket motsvarar en minskning på 35 procent jämfört med föregående år. Språkintroduktion är dock fortfarande det största introduktionsprogrammet med 14 800 elever. Minst antal elever, 8 500, läser på programinriktat val.

Majoriteten av eleverna på introduktionsprogrammen, cirka 83 procent, går i en gymnasieskola som har en offentlig huvudman.

Introduktionsprogrammen har en högre andel elever som avbryter eller gör ett uppehåll i sina studier jämfört med de nationella programmen. Av eleverna som var nybörjare, det vill säga ej registrerade i gymnasieskolan tidigare och går första året, var det nästan 15 procent som avbrutit sina studier eller gjort ett uppehåll till andra läsåret. Fler män, 16 procent, än kvinnor, 13 procent, hoppar av eller tar ett uppehåll i studierna. Av introduktionsprogrammen är det på språkintroduktion flest elever gör ett avbrott eller tar ett studieuppehåll, 18 procent.

Från och med höstterminen 2019 finns det fyra introduktionsprogram. Det tidigare introduktionsprogrammet preparandutbildning har tagits bort. Programinriktat individuellt val som riktat sig till elever som vill bli behöriga till ett yrkesprogram, har bytt namn till programinriktat val, och syftar till att elever så snart som möjligt ska kunna antas till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .