Sök statistik

Jag vill hitta:

Sveriges officiella statistik logo

Här kan du söka efter officiell statistik på riksnivå. Sökresultatet presenteras i exceltabeller.


Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Här kan du söka efter statistik om en skola, kommun, huvudman, region samt hela riket. Sökresultatet presenteras i grafer och jämförelsetal. Om statistiken du söker efter inte visas i sökresultatet kan du använda sökalternativ 3 istället.


Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Här kan du söka efter statistik om en skola, kommun, huvudman eller region. Sökresultatet presenteras i exceltabeller men kan även laddas ner som csv- och xml-filer. Tänk på att klicka i rutan ”Begränsa träfflistan” om du vill få fram statistik om ett län eller en kommun.

xls csv xml
analys

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Frågor och svar

Alla som bedriver skolverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter på det sätt och enligt de definitioner som gäller. Statistiska Centralbyrån (SCB) sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in. Orimliga uppgifter kontrolleras med uppgiftslämnaren. Kvaliteten i de lämnade uppgifterna bedöms som hög på kommunnivå och riksnivå. Det är alltid uppgiftslämnaren som svarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta.

Det finns ingen möjlighet att i efterhand rätta uppgifter i den statistik som är publicerad. Det är alltid uppgiftslämnaren som ansvarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta. Däremot kan skolan/kommunen kommentera sina uppgifter på sin hemsida.

Utländsk bakgrund har elever som

  • är födda utomlands eller
  • är födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands.

Det innebär att en elev som är född i Sverige och har en förälder som är född utomlands har svensk bakgrund.

Elever som saknar uppgift om personnummer räknas i denna statistik till elever med okänd bakgrund. Att uppgift om personnummer saknas kan bland annat bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige, men det kan även finnas andra orsaker.

I SCB:s utbildningsregister registreras genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. För personer som invandrat till Sverige hämtas uppgifter in via enkäter. Ibland saknas uppgift om utbildningsnivå och i dessa fall anges det som utbildningsnivå okänd. Med föräldrar menas elevens biologiska föräldrar.

De insamlade uppgifterna kompletteras med folkbokförings- och utbildningsuppgifter för elever och föräldrar från SCB:s register.

I Skolverkets statistik definieras elever som nyinvandrade om de har invandrat till Sverige under något av de senaste fyra åren, är födda utomlands och har högst en förälder född i Sverige. I kategorin nyinvandrade ingår endast folkbokförda elever. Elever som nyligen har kommit till Sverige och inte hunnit bli folkbokförda ingår i kategorin okänd bakgrund.

Elever med okänd bakgrund avser elever som saknar uppgift om personnummer i insamlingen, vilket gör att det inte går att koppla eleverna till några bakgrundsuppgifter. Att personnummer saknas kan bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige, men det kan även finnas andra orsaker till detta.

En skolenhet är enligt skollagen en av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad.

Ledningsansvaret får inte delas på flera inom en skolenhet. En skolenhet kan därför inte ha mer än en rektor, vilket innebär att en elev aldrig kan ha mer än en rektor. En rektor kan däremot ha ansvar för flera skolenheter.

Vissa skolor har valt att organisera sig i flera skolenheter där varje enhet har en ansvarig rektor. T.ex. kan Centralskolan delas in i två skolenheter som kallas Centralskolan 1 och Centralskolan 2.

Huvudman för utbildningen är den organisation som ansvarar för att utbildningen anordnas. En huvudman är i de flesta skolformer en organisation men det kan även vara en enskild person. Vem som kan vara huvudman för utbildning inom skolväsendet är fastslaget i skollagen.

Statistiken bygger på en samkörning av skolornas rapporterade uppgifter om undervisande lärare med uppgifter om behörighet från Skolverkets förskollärar- och lärarlegitimationsregister. På så sätt får man en bild av om lärare undervisar i de ämnen de är behöriga i.

Många länder har nationella databaser med information om skolors resultat, men deras innehåll och syfte skiljer sig åt beroende på ländernas styrsystem och skiftande behov.