Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2019

Resultaten från de nationella proven i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2019 finns nu publicerade.

Officiell statistik på riksnivå över provresultat i gymnasieskolan HT 2019, i tabeller

Statistik över provresultat på läns-, kommun- och skolenhetsnivå i vår databas

Statistiken visar antalet genomförda prov och provbetyg i ämnena svenska, engelska och matematik. Av de nationella proven i gymnasieskolan är det endast en liten andel som genomförs under höstterminen. Sedan våren 2018 är det endast obligatoriskt att genomföra prov i högsta avslutande kurs. Detta har fått till följd att en andel av de prov som vanligtvis genomförs under höstterminen numer är frivilliga att genomföra och ingår inte i Skolverkets officiella statistik.

Nationella prov i svenska och engelska

Obligatoriska prov i engelska 5 respektive engelska 6 rapporterades in för ungefär 700 respektive 800 elever. Under vårterminen rapporterades för dessa kurser ungefär 23 900 respektive 51 700 prov. Andelen elever som uppnår ett provbetyg i engelska som är E eller högre under hösten 2019 är 89 respektive 97 procent för engelska 5 respektive 6.

I svenska 3 rapporterades ungefär 1 300 obligatoriska prov in under höstterminen 2019. Det är betydligt färre prov än vad som har rapporterats för svenska 3 tidigare höstterminer. Minskningen är generell för de skolenheter som vanligtvis rapporterar in prov i svenska 3 för höstterminerna. Av de prov som rapporterades in för svenska 3 var det 93 procent som uppnådde ett provbetyg E eller högre. För svenska 1 var antalet endast 135 prov. Även för svenska 1 är det en betydligt mindre andel prov än vad som genomförs under vårterminen 2019 då det rapporterades in ungefär 21 500 prov för svenska 1 och 39 700 prov för svenska 3. Prov genomförs även i svenska som andraspråk 1 och 3. Det rapporterades in 4 respektive 108 prov i dessa kurser.

Nationella prov i matematik

För matematikämnet var det främst prov i matematik 4 som rapporterades in. Det var drygt 3 300 prov som rapporterades in varav 86 procent hade provbetyget E eller högre. Matematik 4 är ett av de prov som genomförs i relativt stor utsträckning under höstterminen. Det är ett obligatoriskt prov för elever på naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot naturvetenskap och elever på teknikprogrammet med inriktning mot teknik. Under vårterminen 2019 rapporterades 6 800 prov in i matematik 4, ungefär en tredjedel av proven i matematik 4 genomförs därmed på hösten. Matematik 1a respektive 3c rapporterades in för drygt 1 000 elever respektive 1 400 elever. I dessa kurser var det 80 respektive 77 procent av eleverna som hade provbetyg E eller högre. För motsvarande kurser var det knappt 25 300 respektive 5 800 prov som rapporterades in för vårterminen 2019. Majoriteten av proven genomförs alltså under vårterminen.

Prov som är obligatoriska för respektive program

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .