Förändrad sekretesspolicy påverkar tillgång till viss statistik

Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå. Vi genomför denna förändring som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga kraft. Vi har nu fått i uppdrag av regeringen att bland annat ge förslag på författningsändringar för att lösa den uppkomna situationen.

- Vi arbetar nu för att få fram en lösning så att föräldrar, beslutsfattare inom skolan, skolhuvudmän, forskare och andra användare kan få samlad information om den svenska skolan igen, säger avdelningschef Eva Durhán.

Skolverket ska ge förslag på författningsändringar

Skolverket har uppmärksammat regeringen på att det krävs ändringar i författningar för att kunna fortsätta publicera statistik per kommun eller enskild huvudman samt skolenhetsnivå. Den 18 juni gav regeringen Skolverket ett nytt uppdrag som innebär att vi ska kartlägga och redovisa vilka författningsändringar som behövs för att vi ska uppfylla vårt instruktionsenliga uppdrag. Redovisning ska ske senast den 4 september 2020.

Därför måste Skolverket genomföra förändringen

Under 2019 ändrade SCB sin tolkning av vad som räknas som sekretessbelagda uppgifter. Kammarrätten i Göteborg bedömde i ett avgörande i december 2019 att uppgifter hos SCB om fristående skolors genomströmning, betygssättning och sammansättning av elever omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen till skydd för den enskilde huvudmannen. Efter att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelat prövningstillstånd för överklagan kan Skolverket inte publicera statistik om fristående skolor. Eftersom lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor kommer inte heller statistik om kommunala skolor vara tillgänglig. Detsamma gäller även förskolor och fritidshem.

Förändringarna genomförs från den 1 september 2020

Vi kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå Följande statistik kommer inte längre att publiceras:

  • Enstaka förskolor och skolor (såväl fristående förskolor/skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman).
  • Huvudmän (såväl enskilda huvudmän som offentliga huvudmän).
  • Kommunnivån (med undantag för kommunal vuxenutbildning och för kommunernas aktivitetsansvar).

Det handlar till exempel om uppgifter om elevantal, betyg och andel behöriga lärare. Följande statistikkällor kommer att påverkas:

  • Databasen Jämförelsetal och SALSA.
  • Skolenhetsregistret i Excelformat på Skolverkets webbplats samt det publika API som tillhandahålls via SCB. Skolenhetsregistret omfattar adresser och andra kontaktuppgifter till skolenheterna. Eftersom registret framställs inom statistikverksamheten gäller enligt SCB:s bedömning samma sekretessbestämmelser som för statistiken.
  • Webbplatsen Utbildningsguiden i de delar som visar statistikuppgifter, vilket är det informationssystem som regleras i förordningen (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet.
  • Sök statistik på Skolverkets webbplats, för de nivåer som nämns ovan.
  • Skolverkets API med öppna data, Planned Educations API: delarna 1 Skolenheter och 3 Statistik.
  • Elevstatistiken i Excelfilen med adresser till alla skolor.

Det gäller både statistik för tidigare år och statistik som kommer att publiceras framöver.

Publicerades den .