Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasiet ökar

Preliminär betygsstatistik för våren 2020 visar en ökning av andelen elever som är behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. Statistiken visar också att andelen elever som tar examen från ett nationellt program i gymnasieskolan ökar.

Det är totalt 85,3 procent av eleverna som är behöriga att söka till ett yrkesprogram; 86,7 procent av flickorna och 84,0 procent av pojkarna. Det tyder på en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med officiell statistik från föregående läsår. För flickor och pojkar är det en ökning med 0,9 respektive 1,1 procentenheter. För kommunala huvudmän är behörigheten 83,8 procent och för enskilda huvudmän 92,6 procent, vilket är en genomsnittlig ökning med 1,3 respektive 0,8 procentenheter.

Enligt den preliminära statistiken ökar också andelen elever som börjar ett nationellt program i gymnasieskolan och tar examen inom tre år. Våren 2020 var det 74,2 procent som tog examen och föregående år var det 71,6 procent av eleverna. Den största ökningen står yrkesprogrammen för.

Om undersökningen

Denna statistik är temporär och preliminär. Att statistiken är temporär innebär att den är framtagen för att återspegla det som användarna har behov av i rådande situation. Att statistiken är preliminär innebär att datamaterialet är inte fullständigt och att det inte heller är granskat i detalj. Den preliminära statistiken kan därmed skilja sig från den slutliga officiella statistiken som kommer att publiceras under hösten 2020. När den slutliga statistiken publiceras finns också mer detaljerad statistik tillsammans med redovisning för olika elevgrupper.

Läs pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

PM − Preliminär betygsstatistik våren 2020

Kontakt

08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .