Frågor och svar

Varför räknas inte facklitteratur som läromedel?

Det saknas en definition av vad ”lärobok” är i statsbidragets förordning. Vi har därför utrett frågan och landat i att begreppet lärobok enligt förordningen inte inrymmer facklitteratur. Detta med stöd av SOU 2021:70 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse där det framgår att facklitteratur inte definieras som läromedel utan som lärverktyg. Skolverket tar även stöd av lagrådsremissen Stärkt tillgång till läromedel där det framgår att för att ett verk ska vara ett läromedel ska det vara avsett att användas i undervisningen, dvs. det ska vara producerat i syfte att stödja elevernas lärande. [---]. Det medför att andra tryckta och digitala verk som inte är framtagna särskilt för undervisningsändamål, t.ex. skön- och facklitteratur, inte ska anses som läromedel. Litteratur räknas i stället till andra lärverktyg.