Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023

Det här statsbidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Vi har fattat beslut om bidragsramar för bidragsåret 2023. Bidragsramarna visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att begära ut.

Beslut om bidragsramar 2023 Excel, 196 kB.

Från och med 2024 kommer bidragsramarna att publiceras i januari.

Läs mer under Så tar vi fram bidragsramarna.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Perioden för att begära ut bidrag kommer att vara öppen i e‑tjänsten för statsbidrag under perioden 15 oktober–15 november 2023.

Från och med 2024 begär ni ut bidraget vid två tillfällen, ett under våren och ett under hösten.

I formuläret i e-tjänsten för statsbidrag ska ni bland annat lämna uppgifter om

 • vilken genomsnittlig kostnad ni har haft de senaste tre åren för inköp av sådana läromedel som avses med bidraget
 • hur mycket ni själva under bidragsåret finansierar för sådana läromedel som faller inom bidragets ramar
 • vilket belopp som ni vill begära ut (tilldelad bidragsram motsvarar maxbelopp)
 • ett intygande om att ni inte tar emot det här statsbidraget för insatser som redan har finansiertas med andra statsbidrag.

Läs mer om vilka läromedel som avses under Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • specialskolan
 • sameskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Regeringen beslutade den 2 mars 2023 om en förordning som gör det möjligt för skolhuvudmän att söka statsbidrag för att köpa läromedel till förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan. Statsbidraget kan användas till läroböcker som förlag har producerat. Det kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter, som är framtagna för att användas i undervisningen. Det går även att söka statsbidrag för lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget ska användas på rätt sätt

Bidraget ska användas för inköp av förlagsproducerade läroböcker, med eller utan digitala komponenter, som är avsedda att användas i undervisningen. Skolverkets tolkning av förordningen är att statsbidrag ska gå till att bekosta tryckta läroböcker som får ha digitala komponenter. Grunden är alltså alltid en fysisk lärobok och bidraget får därför inte användas till att bekosta renodlade digitala läromedel. Bidraget får inte heller användas till inköp av skönlitteratur då Skolverket bedömer att skönlitteratur inte räknas till sådana läromedel som avses med förordningen.

Till sådana läromedel räknas inte heller läroböcker som är inköpta för skolbiblioteket. Bidraget får uteslutande användas till inköp av sådana läroböcker som är avsedda att användas i undervisningen.

Bidraget kan även användas för inköp av lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel, för att stödja planering och genomförande av undervisning. Lärarhandledningar är inte att bedöma som något självständigt i förhållande till läroböcker. De är endast statsbidragsberättigade om de är framtagna för att fungera tillsammans med en förlagsproducerad lärobok med eller utan digitala komponenter, som är avsedd att användas i undervisning.

Läs mer under Vad ska statsbidraget användas till?

Läromedlen kan bara finansieras av ett statsbidrag

Statsbidraget får inte lämnas för insatser som statsbidrag har lämnats för på annat sätt. Det innebär att ni inte får använda detta bidrag till att finansiera läromedel som också finansieras genom exempelvis statsbidraget för likvärdig skola.

Bidraget ska leda till ett ökat inköp av läromedel

För att få statsbidrag ska ni under bidragsåret själva finansiera sådana läromedel som avses med bidraget motsvarande en genomsnittlig kostnad per elev som ni har haft de senaste tre åren för sådana läromedel. Bidraget ska alltså inte leda till besparingar utan användas som utökade insatser till förmån för ökat inköp av förlagsproducerade läromedel. Det innebär att ni inte har rätt till statsbidrag om er budget under 2023 för inköp av sådana läromedel som avses med bidraget är lägre än er genomsnittliga kostnad per elev som ni har haft under de tre senaste åren.

Observera att era genomsnittliga kostnader enbart ska omfatta sådana läromedel som avses med bidraget. Läs mer om vilka läromedel som omfattas av statsbidraget under Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget ska användas under bidragsåret

Förlagsproducerade läroböcker och lärarhandlingar ska köpas in under bidragsåret för att ge rätt till statsbidrag.

Bidraget kan användas för kostnader för inköpta läromedel under perioden 1 januari–31 december aktuellt bidragsår. Det innebär att ni kan använda bidraget till att ersätta kostnader som ni både har haft och väntas ha under det aktuella året.

Det kan bli uppföljning av hur bidraget används

Det finns ingen årlig redovisning i e-tjänsten kopplad till bidraget. Om det däremot blir aktuellt med uppföljning i bidraget är ni som har tagit emot statsbidraget skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som vi bestämmer. Detsamma gäller om en annan myndighet har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur statsbidraget har använts. Ni ska också lämna de uppgifter som vi eller någon annan myndighet som gör en uppföljning eller utvärdering av verksamheten begär.

Villkoren styrs av

Förordning (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2023 är de tillgängliga medlen 685 miljoner kronor. Från och med 2024 är det beräknat ungefär 500 miljoner kronor per år. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Den totala summan bidrag som ni kan begära ut vid aktuellt tillfälle framgår av bidragsramen.

Bidragets totala belopp för 2023 är 685 miljoner kronor. Beloppet fördelar vi utifrån huvudmannens andel av tillgängliga medel som antalet elever hos huvudmannen utgör av det sammanlagda antalet elever i dessa skolformer hos samtliga huvudmän i landet.

Elevstatistiken samlas så som den är registrerad den 15 oktober varje år. För att göra bidragsramarna mer stabila över tid används genomsnittet av elevantalet hos en huvudman för de tre föregående läsåren. Detta innebär att bidragsramarna för 2023 baseras på genomsnittet av elevantalet från läsåren 2020/21, 2021/22 och 2022/23.

Huvudmän kan inte få en bidragsram för 2023 om de

 • inte har lämnat statistik till Statistiska centralbyrån, SCB
 • har kommit till efter den 15 oktober 2022
 • saknar tillstånd att bedriva verksamhet.

Överlåtelse och övertagande av huvudman

Vid ett övertagande och överlåtande av en huvudman till en annan kan det vara möjligt att ompröva de egna bidragsramarna. Berörda huvudmän ska meddela ändringar till statsbidrag.administration@skolverket.se och kontakta de bidrag det berör. Kontakta gärna statsbidrag.laromedel@skolverket.se för mer information när ni planerar förändringar i er verksamhet.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.laromedel@skolverket.se.

Senast uppdaterad 25 maj 2023.

Frågor och svar

Att ni har tilldelats en bidragsram av oss innebär att ni har rätt att begära ut hela eller en del av medlet som anges i er bidragsram, för att använda i enlighet med statsbidragets villkor och syften. Det gäller om ni fortfarande är huvudman och har elever i de skolformer som faller inom ramen för bidraget.

För bidragsomgången 2023 är de tillgängliga medlen 685 miljoner kronor.

Kommunala och fristående huvudmän för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.

Kommunen är huvudman för samtliga kommunala skolor inom kommunen.

Statsbidraget kan användas till läroböcker som förlag har producerat. Det kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter, som är framtagna för att användas i undervisningen. Det går även att söka statsbidrag för lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Skönlitteratur som är avsedd för undervisning bedöms inte inrymmas begreppet läromedel för detta bidrag. Ni kan inte heller använda bidraget för inköp av böcker till skolbiblioteket.

Läs mer under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Nej, sådana läromedel som avses med bidraget ska köpas in under bidragsåret för att ge rätt till statsbidrag. Det innebär att bidraget inte heller få användas till inköp av läromedel som levereras i år men faktureras för nästa år.

Begreppet läromedel enligt förordning (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel rymmer endast sådana läromedel som är avsedda att användas i undervisning. Det innebär att annat undervisningsmaterial avsett för skolbibliotek inte inryms i begreppet läromedel. Skönlitteratur hör också till ”annat undervisningsmaterial”.

Det finns inget krav på att beviljat bidrag ska redovisas årligen i form av fasta redovisningstillfällen. Däremot kan vi eller någon annan myndighet komma att följa upp hur statsbidraget har använts. Om det sker en uppföljning är den som har tagit emot statsbidraget skyldig att lämna sådana uppgifter som begärs och medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av oss eller av en annan myndighet som får i uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts.

Vid beräkningen av era genomsnittliga kostnader ska ni enbart inkludera sådana läromedel som avses med bidraget. Ni ska alltså inte räkna med kostnader för exempelvis skönlitteratur eller böcker inköpta till skolbiblioteket.

Läs mer under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget?