Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning 2025

Det här satsbidraget lämnas för kompletterande svensk undervisning till huvudmän för en svensk utlandsskola eller kompletterande svensk undervisning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2025

Ansökan lämnas via e-tjänsten för säker inlämning av underlag

Ansökan är öppen 15 oktober–15 november 2024. Ansökningsblanketten publiceras här senast den 15 oktober 2024. Den ska lämnas till oss via e-tjänsten för säker inlämning av underlag senast den 15 november 2024. Vi mejlar en länk till e-tjänsten till alla huvudmän senast den 15 oktober 2024. Vi fattar sedan beslut under första kvartalet 2025.

Genom e-tjänsten för säker inlämning av underlag kan huvudmän för kompletterande svensk undervisning och huvudmän för svenska utlandsskolor skicka in sin ansökan om statsbidrag för kompletterande svensk undervisning.

Se även viktiga datum och beslut för bidragsomgången 2024

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av en huvudman för

 • kompletterande svensk undervisning
 • en svensk utlandsskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Om mottagaren är en huvudman för en svensk utlandsskola

Statsbidrag som beviljas huvudmannen för en svensk utlandsskola är ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen väljer själv hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten.

Om mottagaren är en huvudman för kompletterande svensk undervisning

Statsbidrag som beviljas en huvudman för kompletterande svensk undervisning lämnas till kostnader för dels lärarlöner, dels godtagbart undervisningsmaterial för eleverna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget regleras av 24 § 3 och 33 § förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Beräkningen av statsbidrag för kompletterande svensk undervisning grundas på antalet elever som deltar i undervisningen den 15 oktober 2023.

Undervisning vid en huvudman för en svensk utlandsskola

Statsbidrag kan lämnas till en huvudman för en svensk utlandsskola om minst en elev deltar i undervisningen. Samtliga krav som ställs i 24 § 3 förordning (1994:519) måste uppfyllas.

Undervisning vid en huvudman för kompletterande svensk undervisning

Statsbidrag lämnas till en huvudman för kompletterande svensk undervisning om minst fem elever deltar i undervisningen. Samtliga krav som ställs i 33 § förordning (1994:519) måste uppfyllas.

Vilka krav ställs gällande den elev som ingår i underlaget till huvudmannens ansökan om statsbidrag?

Följande krav ställs för den elev som ingår i underlaget för ansökan:

 • Eleven får inte delta i den ordinarie undervisningen vid en svensk utlandsskola eller vid någon annan undervisning i svenska som är understödd av svenska staten.
 • Minst en av elevens vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder svenska som det dagliga umgängesspråket.
 • Eleven har grundläggande kunskaper i svenska språket.
 • Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår som eleven fyller sex år till och med det kalenderår som eleven fyller tjugo år.

För bidragsåret 2025 måste den elev som deltar i undervisningen vara född under perioden 2005–2019 för att kunna ingå i underlaget till en huvudmans ansökan om statsbidrag för kompletterande svensk undervisning.

Villkor för statsbidraget

Statsbidraget styrs av

Ansök om godkännande för att kunna beviljas statsbidraget

För att en huvudman av enbart kompletterande svensk undervisning ska kunna beviljas statsbidrag för kompletterande svensk undervisning, måste huvudmannen ansöka om godkännande från Skolverket. En huvudman för en svensk utlandsskola behöver inte ansöka om ett godkännande från Skolverket för att kunna beviljas statsbidrag för kompletterande svensk undervisning.

Kraven för att kunna beviljas statsbidraget regleras genom 8 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:9) om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Det innebär att:

 • en huvudman för enbart kompletterande svensk undervisning ska vara klart identifierbar och ha rättskapacitet
 • en handling som verifierar huvudmannens rättskapacitet ska finnas med i ansökan
 • för ideella föreningar ska stadgar och en handling som upptar föreningens styrelseledamöter biläggas
 • för ett svenskt aktiebolag ska ett registreringsbevis biläggas.

Om du vill veta mer om godkännande från Skolverket kan du mejla info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se.

Skolverket kräver underlag utfärdade av huvudmannens svenska eller utländska bank

Inför bidragsåret 2022 genomförde Skolverket en kontroll av de bankuppgifter som lämnades av en huvudman i samband med en ansökan om statsbidrag för kompletterande svensk undervisning. Denna kontroll syftar till att säkerställa att den huvudman som har beviljats statsbidrag för kompletterande svensk undervisning även är mottagare av de medel som betalas ut av Skolverket.

Från och med bidragsåret 2022 kommer Skolverket att genomföra kontroller av bankuppgifter vart fjärde år. Nästkommande planerade kontroll sker inför bidragsåret 2026.

Den huvudman som tänker ansöka om statsbidrag för kompletterande svensk undervisning för bidragsåret 2025, och inte inkom med ett giltigt underlag under bidragsåret 2022, behöver inkomma med ett aktuellt underlag från huvudmannens bank.

Om en huvudman byter bank eller på annat sätt ändrar bankuppgifter behöver huvudmannen inkomma med ett nytt underlag från sin bank för att styrka de nya bankuppgifterna.

Underlag från huvudmannens svenska eller utländska bank

Följande bankkonton berörs av Skolverkets kontroll:

 • svenska och utländska bankkonton
 • svenska och utländska privat-, person- och lönekonton.

Privat-, person- och lönekonto

Huvudmannen för en svensk utlandsskola respektive kompletterande svensk undervisning måste vara innehavare av det bankkonto som anmäls i samband med en ansökan om statsbidrag. Om huvudmannen anmäler ett privat-, person- eller lönekonto måste styrelsen, den person eller de personer som representerar huvudmannen, utfärda en fullmakt.

Skicka fullmakten till statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se

Ladda ned fullmakt Pdf, 572 kB.

Bankgiro och plusgiro

De huvudmän som har anmält ett bankgiro eller plusgiro i samband med sin ansökan om statsbidrag behöver inte skicka med ett intyg från banken. Skolverket kan kontrollera bank- och plusgiro.

Underlaget ska skickas i original till Skolverket

Underlaget ska vara utfärdat av banken, daterat och lämnas i original till Skolverket. Underlaget ska omfatta uppgifterna:

 • bankens namn
 • bankens kontaktuppgifter
 • kontoinnehavarens namn
 • kontoinnehavarens kontonummer.

Underlaget ska skickas direkt till Skolverket från banken eller lämnas av banken till huvudmannen i ett förslutet kuvert. Underlaget ska skickas till:

Skolverket
Statsbidrag 2
Box 4002
171 04 Solna

eller

National Agency for Education
Department for grants and authorization 2
PO Box 4002
SE-171 04 Solna
Sweden

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se.

Om du har frågor om godkännande av nya huvudmän för kompletterande svensk undervisning kan du mejla info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se.

Senast uppdaterad 18 mars 2024.