Frågor och svar

Kan vi använda beviljat statsbidrag för att finansiera den extra studietiden som ska anordnas enligt skollagen?

Nej, ni kan inte använda det bidrag som ni har beviljats för att anordna frivillig hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie studietid till att anordna den extra studietiden. Extra studietid är endast avsedd för grundskolans årskurser 4–9 och de årskurserna i den skolformen ingår inte i ansökan för läxhjälpsbidraget 2023.

När det gäller redovisningen av 2022 års ansökan för läxhjälp, som ska redovisas i april 2023, kan ni inte heller redovisa kostnader för den extra studietiden. Det beror på att den extra studietiden inte är frivillig att anordna för huvudmän med elever i årskurserna 4–9, utan ska anordnas enligt ändringen i skollagen den 1 juli 2022. Den extra studietiden utgör en förlängning av den ordinarie studietiden till skillnad från den läxhjälp som bidraget har beviljats för som ska ske utanför ordinarie studietid.

Om ni däremot har anordnat hjälp med läxor och annat skolarbete utöver den extra studietiden kan ni redovisa dessa kostnader inom ramen för statsbidraget. Ni måste således, för kostnader som har uppkommit under höstterminen 2022, skilja på den extra studietiden och läxhjälpen.