Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2023

Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut om ansökan

Vi har beslutat att bevilja samtliga 383 huvudmän statsbidrag om totalt 201 866 000 kronor.

Beviljade belopp, ansökan om statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2023 Pdf, 854 kB.

Ansökan för 2023 var öppen under perioden 15 mars–17 april 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet avser bidrag till huvudmän för läxhjälp eller annat skolarbete under 2023.

Från och med ansökningsomgången för bidragsåret 2023 har huvudmän för grundskolans lågstadium, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan kunnat söka bidraget. Elever i grundskolans lågstadium har endast kunnat få bidrag för läxhjälp som planeras att genomföras från och med den 28 mars till och med 31 december 2023. Det beror på att ändringen i förordningen som omfattar lågstadiet började gälla först den 28 mars 2023. För elever i grundskolans årskurser 4–9 har läxhjälpen ersatts med extra frivillig studietid som finansieras utifrån de generella reglerna om kommuners resursfördelning. Det har inte gått att söka statsbidrag för den extra studietiden.

Extra studietid i grundskolan

Utbetalning 1: vårterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar i månadsskiftet juni och juli.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar i slutet av augusti.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Redovisningen kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1 april–26 april 2024.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram följande uppgifter:

 • Vilka merkostnader ni har haft för att genomföra läxhjälpen inom ramen för statsbidraget. Redovisa kostnaderna uppdelade på
  • lönekostnader
  • lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni har haft för detta
  • lokalkostnader för andra lokaler (beskriv de kostnader ni har haft för detta)
  • skolskjuts
  • mellanmål
  • teknisk utrustning (beskriv vilken typ av teknisk utrustning)
  • undervisningsmaterial (beskriv vilken typ av undervisningsmaterial)
  • övriga kostnader (beskriv vilka övriga kostnader ni har haft).
 • Hur många elever som har erbjudits att delta uppdelat per skolenhet samt hur många som verkligen har deltagit uppdelat per skolenhet. Observera att från och med bidragsåret 2023 måste både antalet erbjudna och deltagande elever i läxhjälpsverksamheten redovisas. Det är emellertid fortfarande utfallet av antalet erbjudna elever som jämförs med planerat antal erbjudna elever och som eventuellt kan resultera i ett återkrav av bidrag.
 • Vad huvudmannens uppföljning av verksamheten har visat utifrån de mål som angavs i ansökan.
 • Om huvudmannen har samarbetat med ideella föreningar och vilka merkostnader det har medfört inom ramen för statsbidraget. Redovisa kostnaderna uppdelade på
  • lönekostnader
  • lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta)
  • lokalkostnader för andra lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta)
  • skolskjuts
  • mellanmål
  • teknisk utrustning (beskriv vilken typ av teknisk utrustning)
  • undervisningsmaterial (beskriv vilken typ av undervisningsmaterial)
  • övriga kostnader (beskriv vilka övriga kostnader ni har haft).

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas preliminärt våren 2024. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och här.

Vem kan söka statsbidraget?

I och med att förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete ändras den 28 mars 2023 ändras också målgruppen som bidraget vänder sig till. Ansökan 2023 omfattar kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolans lågstadium
 • anpassade grundskolan
 • sameskolan
 • specialskolan.

Elever i förskoleklass, grundskola årskurs 4–9 och gymnasiet ska inte räknas med. I och med att skollagen ändrades under 2022 ersätts läxhjälpen för elever i grundskolans årskurser 4–9 med två timmars extra frivillig studietid som finansieras utifrån de generella reglerna om kommuners resursfördelning. Det går inte att söka statsbidrag för den extra studietiden.

Extra studietid i grundskolan på sidan Undervisningstid, lärotider och schema

Elever i grundskolans lågstadium kan endast få bidrag för läxhjälp som planeras att genomföras den 28 mars–31 december 2023. Det beror på att den förordningsändring som omfattar lågstadiet börjar att gälla först den 28 mars.

För organisationer som bedriver läxhjälp finns det också ett statsbidrag som de kan söka.

Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2023

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna frivillig läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare eller annan personal som huvudmannen bestämmer är lämplig att ge läxhjälp.

Bidraget kan gå till kostnader för

 • lön för personal som leder läxhjälpen
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • skolskjuts
 • mellanmål
 • lön för övrig personal (till exempel administration och samordning).

Bidraget ska gå till kostnader som uppstår med anledning av att frivillig läxhjälp har anordnats. Bidraget får inte användas för befintliga kostnader.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Huvudmannen ansvarar för att sätta upp mål för läxhjälpsverksamheten. Målen ska leda till att syftet med bidraget uppnås. Syftet är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.
 • Huvudmannen ska planera för en verksamhet där de kan ta emot samtliga elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamheten. Det betyder att huvudmannen inte kan ansöka om bidrag till läxhjälp för fler elever än vad de har resurser och planer för att verkligen kunna genomföra i praktiken.
 • De som hjälper elever med läxor eller annat skolarbete behöver inte vara behöriga lärare. Huvudmannen bestämmer vem inom den egna organisation som ska ge läxhjälp.
 • Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.
 • Läxhjälpsverksamhet ska ske utanför den ordinarie undervisningstiden.

Skolverket kan besluta om att göra stickprov i samband med redovisningen av bidraget och kan då begära in underlag som styrker kostnaderna.

Villkor som statsbidraget styrs av

Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

För år 2023 kan vi betala ut 234 600 000 kronor. Det är en minskning av anslaget jämfört med 2022 med 53 700 000 kronor.

Bidragsbeloppet är högst 1 000 kronor för varje elev som blir erbjuden att delta i läxhjälpsverksamheten.

Skolverket kan bidra med ett högre belopp, högst 2 500 kronor totalt per elev, om ni har särskilda skäl. Ett särskilt skäl finns om huvudmannen har extra kostnader för att en ideell förening hjälper till med läxhjälpen eller om huvudmannen erbjuder ett lågt antal elever att delta i läxhjälp. En förutsättning för detta är att medel finns kvar att fördela efter att huvudmännen fått 1 000 kronor per elev.

Så fördelar vi bidraget för ansökningar 2023

Eftersom bidraget 2023 har räckt till att bevilja alla ansökningar har inte tidigare års modeller för att rangordna huvudmän behövt användas. Varje huvudman har fått 1 000 kronor per elev. Ett antal huvudmän som haft särskilda skäl har också beviljats ytterligare 1500 kronor per elev. Se stycket om fördelning utifrån särskilda skäl nedan.

Anledningen till att bidraget beviljas till olika antal huvudmän olika bidragsår beror i första hand på om bidraget är undersökt eller översökt. Om det är översökt skiljer det sig från år till år främst på grund av

 • anslagets storlek
 • hur många elever som huvudmännen ansöker om
 • hur prioriteringen av huvudmän ser ut.

Fördelning utifrån särskilda skäl

Om det finns pengar kvar efter att huvudmännen har fått 1 000 kronor per elev fördelas bidraget till de huvudmän som har särskilda skäl. I första hand fördelas bidraget till de huvudmän som har ett lågt antal elever. Om det finns pengar kvar efter det här steget fördelas bidraget till huvudmän som har samarbete med ideella föreningar. Huvudmän med särskilda skäl får ett extra bidrag på 1 500 kronor per elev.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.laxhjalp@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning, kan du läsa mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 21 april 2024.

Frågor och svar

Ja, ni kan söka bidrag för extra kostnader för läxhjälp ihop med en ideell förening.

Nej. Elevens val är en del av den ordinarie undervisningen och läxhjälp ska anordnas vid sidan av den ordinarie undervisningen. Därför är det viktigt att hålla isär dessa.

Nej. Lovskola och läxhjälp ligger båda utanför undervisningstid, men de styrs av olika förordningar, har olika syfte och olika medel. Därför ska dessa båda verksamheter inte blandas. Det finns mer information om lovskola på sidan Statsbidrag för lovskola 2023.

Ja, ni kan anordna läxhjälp under långraster och håltimmar.

Nej, ni kan inte använda det bidrag som ni har beviljats för att anordna frivillig hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie studietid till att anordna den extra studietiden. Extra studietid är endast avsedd för grundskolans årskurser 4–9 och de årskurserna i den skolformen ingår inte i ansökan för läxhjälpsbidraget 2023.

När det gäller redovisningen av 2022 års ansökan för läxhjälp, som ska redovisas i april 2023, kan ni inte heller redovisa kostnader för den extra studietiden. Det beror på att den extra studietiden inte är frivillig att anordna för huvudmän med elever i årskurserna 4–9, utan ska anordnas enligt ändringen i skollagen den 1 juli 2022. Den extra studietiden utgör en förlängning av den ordinarie studietiden till skillnad från den läxhjälp som bidraget har beviljats för som ska ske utanför ordinarie studietid.

Om ni däremot har anordnat hjälp med läxor och annat skolarbete utöver den extra studietiden kan ni redovisa dessa kostnader inom ramen för statsbidraget. Ni måste således, för kostnader som har uppkommit under höstterminen 2022, skilja på den extra studietiden och läxhjälpen.

Om man till exempel sökte för och erbjöd läxhjälp till 50 elever i årskurs 4–9 under både våren och hösten 2022, kan man då redovisa 50 elever trots att läxhjälp inte omfattar eleverna från 1 juli?

Ja, ni ska redovisa det antal enskilda elever som ni har erbjudit läxhjälp både under våren och hösten. Däremot kan ni inte redovisa kostnaderna ni har haft för att anordna extra studietid, utan enbart merkostnader för att anordna läxhjälp.

Om det skulle vara så att ni enbart har erbjudit vissa elever läxhjälp under perioden 1 juli till 31 december ska ni bara ha med dem i det totala antalet erbjudna elever om de först har erbjudits två timmar extra studietid och sedan har erbjudits läxhjälp.