Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2023

Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Ansökan är öppen 15 mars–17 april 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Från och med ansökningsomgången för bidragsåret 2023 kan enbart kommunala, fristående och statliga huvudmän för grundsärskolan, sameskolan och specialskolan söka bidraget för elever i dessa skolformer. För elever i grundskolans årskurser 4–9 ersätts läxhjälpen med extra frivillig studietid som finansieras utifrån de generella reglerna om kommuners resursfördelning. Det går inte att söka statsbidrag för den extra studietiden.

Extra studietid i grundskolan

Så kan du förbereda dig

Ta fram information om:

 • Hur ni tänker bedriva den verksamhet som ansökan handlar om.
 • Vilka mål ni har för verksamheten för att leva upp till syftet med bidraget.
 • Hur ni tänker följa upp verksamheten.
 • Totalt antal elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamhet. Det är antalet enskilda elever under året som ni ska ansöka om, inte antalet tillfällen då läxhjälp anordnas.
 • Om ni har samarbete med ideella föreningar (namn och organisationsnummer ska anges) och antal elever som ingår i samarbetet uppdelat per förening.
 • Hur ni i praktiken planerar för och ska kunna genomföra läxhjälpen för det antal elever som ni ansöker bidrag för. Ni kan inte ansöka om bidrag för läxhjälp för fler elever än vad ni har resurser och planering för att verkligen genomföra i praktiken.

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. För att kunna ansöka om statsbidraget via e‑tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Utbetalning 1: före sommaren

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar före sommaren.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i september.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisningen för 2023 öppnar våren 2024.

Redovisningen kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1 april–2 maj 2024.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram följande uppgifter:

 • Vilka merkostnader ni har haft för att genomföra läxhjälpen inom ramen för statsbidraget. Redovisa kostnaderna uppdelade på
  • lönekostnader
  • lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni har haft för detta
  • lokalkostnader för andra lokaler (beskriv de kostnader ni har haft för detta)
  • skolskjuts
  • mellanmål
  • teknisk utrustning (beskriv vilken typ av teknisk utrustning)
  • undervisningsmaterial (beskriv vilken typ av undervisningsmaterial)
  • övriga kostnader (beskriv vilka övriga kostnader ni har haft).
 • Hur många elever som har erbjudits att delta uppdelat per skolenhet samt hur många som verkligen har deltagit uppdelat per skolenhet. Observera att från och med bidragsåret 2023 måste både antalet erbjudna och deltagande elever i läxhjälpsverksamheten redovisas.
 • Vad huvudmannens uppföljning av verksamheten har visat utifrån de mål som angavs i ansökan.
 • Om huvudmannen har samarbetat med ideella föreningar och vilka merkostnader det har medfört inom ramen för statsbidraget. Redovisa kostnaderna uppdelade på
  • lönekostnader
  • lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta)
  • lokalkostnader för andra lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta)
  • skolskjuts
  • mellanmål
  • teknisk utrustning (beskriv vilken typ av teknisk utrustning)
  • undervisningsmaterial (beskriv vilken typ av undervisningsmaterial)
  • övriga kostnader (beskriv vilka övriga kostnader ni har haft).

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas preliminärt våren 2024. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och här.

Vem kan söka statsbidraget?

I och med att förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete ändrades den 1 augusti 2022 har målgruppen som bidraget vänder sig till from ansökan 2023 begränsats till enbart kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundsärskolan
 • sameskolan och specialskolan.

Det finns även ett statsbidrag för läxhjälp som organisationer kan söka.

Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2023

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna frivillig läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare eller annan personal som huvudmannen bestämmer är lämplig att ge läxhjälp.

Bidraget kan gå till kostnader för

 • lön för personal som leder läxhjälpen
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • skolskjuts
 • mellanmål
 • lön för övrig personal (till exempel administration och samordning).

Bidraget ska gå till kostnader som uppstår med anledning av att frivillig läxhjälp har anordnats. Bidraget får inte användas för befintliga kostnader.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Huvudmannen ansvarar för att sätta upp mål för läxhjälpsverksamheten. Målen ska leda till att syftet med bidraget uppnås. Syftet är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.
 • Huvudmannen ska planera för en verksamhet där de kan ta emot samtliga elever som erbjuds att delta i läxhjälpsverksamheten. Det betyder att huvudmannen inte kan ansöka om bidrag till läxhjälp för fler elever än vad de har resurser och planer för att verkligen kunna genomföra i praktiken.
 • Bidraget kan enbart sökas för läxhjälp elever i grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Elever i förskoleklass, grundskola och gymnasiet ska inte räknas med.
 • De som hjälper elever med läxor eller annat skolarbete behöver inte vara behöriga lärare. Huvudmannen bestämmer vem inom den egna organisation som ska ge läxhjälp.
 • Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.
 • Läxhjälpsverksamhet ska ske utanför den ordinarie undervisningstiden.

Skolverket kan besluta om att göra stickprov i samband med redovisningen av bidraget och kan då begära in underlag som styrker era kostnader.

Villkor som styr statsbidraget

Statsbidraget styrs av förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

För år 2023 kan Skolverket betala ut 234 600 000 kronor. Det är en minskning av anslaget jämför med 2022 med 53 700 000 kronor.

Bidragsbeloppet är högst 1 000 kronor för varje elev som blir erbjuden att delta i läxhjälpsverksamheten.

Skolverket kan bidra med ett högre belopp, högst 2 500 kronor totalt per elev, om ni har särskilda skäl. Ett särskilt skäl finns om huvudmannen har extra kostnader för att en ideell förening hjälper till med läxhjälpen eller om huvudmannen erbjuder ett lågt antal elever att delta i läxhjälp. En förutsättning för detta är att medel finns kvar att fördela efter steg 1 i fördelningen (se nedan under Så fördelar vi bidraget för ansökningar 2022).

Så gör vi rangordningen av ansökningarna för 2023

Vi rangordnar alla huvudmän som har sökt bidrag med hjälp av en rangordning som är framtagen av Skolverket. När vi gör rangordningen prioriterar vi huvudmän för skolor med låga studieresultat. Modellen för rangordningen håller på att göras om. Mer information kommer att publiceras här när arbetet är klart.

Så fördelar vi bidraget för ansökningar 2023

Skolverket prioriterar huvudmän som har skolor med låga studieresultat. Därför tillämpas först en rangordning av alla huvudmän som söker bidraget enligt fördelningsnyckeln och sedan fördelar vi bidraget enligt turordningen.

Bidraget fördelas i följande tre steg:

Steg 1

Efter rangordningen fördelar vi högst 1 000 kronor per elev till sökande huvudmän. Vi utgår från att den huvudman som behöver medel mest ska få bidrag i första hand. Sedan fortsätter fördelningen i fallande ordning tills det totala bidragsbeloppet är slut.

Anledningen till att bidraget beviljas till olika antal huvudmän olika bidragsår, under förutsättning att det är översökt, beror främst på dessa faktorer:

 • Anslagets storlek, desto större anslag desto fler huvudmän kan beviljas bidrag. Anslaget kan variera mellan bidragsåren.
 • Hur många elever huvudmännen som har en högre prioritering än ni söker bidrag för. Ju fler elever de söker för till desto färre antal huvudmän räcker bidraget till.
 • Er plats i rangordningen.

Steg 2

Om det finns medel kvar att fördela efter steg 1 kommer vi att ge extra bidrag till de huvudmän som har samarbete med ideella föreningar. Enligt förordningen får Skolverket besluta om ett högre belopp än 1 000 kronor när det finns särskilda skäl. Att huvudmannen har extra kostnader i samarbetet med en ideell förening är ett särskilt skäl. Vi rangordnar fortfarande huvudmännen enligt rangordningen, men i detta steg lämnar vi högst extra 1 500 kr per elev. Summerat med 1 000 kronor som varje elev får i steg 1, ger detta en total maxsumma på 2 500 kronor per elev.

Steg 3

Finns det kvar medel efter steg två kan vi även fördela extra medel till huvudmannen med hänsyn till antalet elever. Skolhuvudmän med få elever beviljas då totalt 2 500 kronor per elev. Fördelningen görs genom att den skolhuvudman som sökt för lägst antal elever får medel först och sedan fortsatt i fallande ordning. Var gränsen går för denna fördelning med hänsyn till antalet elever i verksamheten bestäms utifrån hur mycket medel som finns kvar.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.laxhjalp@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning, kan du läsa mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 12 januari 2023.

Frågor och svar

Ja, du kan söka bidrag för extra kostnader för läxhjälp ihop med en ideell förening.

Nej. Elevens val är en del av den ordinarie undervisningen och läxhjälp ska anordnas vid sidan av den ordinarie undervisningen. Därför är det viktigt att hålla isär dessa.

Nej. Lovskola och läxhjälp ligger båda utanför undervisningstid men de styrs av olika förordningar, har olika syfte och olika medel. Därför ska dessa båda verksamheter inte blandas. För mer information om lovskola kan du besöka deras bidragssida

Statsbidrag för lovskola 2022

Ja, ni kan anordna läxhjälp under långraster och håltimmar.

Nej, ni kan inte använda det bidrag som ni har beviljats för att anordna frivillig hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie studietid till att anordna den extra studietiden. Det beror på att den extra studietiden inte är frivillig att anordna för huvudmän med elever i årskurserna 4–9, utan ska anordnas enligt skollagen och att den extra studietiden utgör en förlängning av den ordinarie studietiden till skillnad från den läxhjälp som bidraget har beviljats för.

Om ni däremot frivilligt anordnar hjälp med läxor och annat skolarbete utöver den extra studietiden kan ni använda beviljat bidrag för dessa kostnader. Ni måste under hösten skilja på den extra studietiden och läxhjälpen vad gäller finansieringen. I redovisningen av läxhjälpsbidraget under våren 2023 kan ni alltså inte redovisa kostnader ni har haft för den extra studietiden.