Statsbidrag för lovskola 2023

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte har uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E eller kriterierna för bedömning av kunskap i de årskurser där betyg inte ges. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut om ansökan för sport-, påsk-, sommar- och läslov

Vi har fattat beslut att bevilja 393 huvudmän statsbidrag om totalt 146 176 164 kronor.

Beviljade belopp för huvudmän för statsbidrag för lovskola 2023 Pdf, 711 kB.

Vi beslutar om ansökan av statsbidrag med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser lovskola som anordnas under sportlov, påsklov, sommarlov och läslov under 2023.

Ansökan var öppen 15 mars–17 april 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om utbetalning för sportlov, påsklov och sommarlov

Skolverket beslutar

 • att helt bevilja 346 huvudmän statsbidrag och att delvis bevilja 16 huvudmän om totalt 81 672 373 kronor
 • att 3 huvudmän får avslag på sin begäran av statsbidraget.

Beviljade belopp för huvudmän, statsbidrag för lovskola 2023, utbetalning 1 Pdf, 549 kB.

Vi har fattat beslutet med stöd av förordning (2014:47). Beslutet avser lovskola anordnad under sportlovet, påsklovet och sommarlovet 2023.

Begäran om utbetalning av statsbidraget var öppen 15 augusti–15 september 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten för att se vad ni har beviljats i bidrag. Du hittar ditt ärende under Beslutade ärenden.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om utbetalning för läslov

Skolverket beslutar

 • att helt bevilja 224 huvudmän statsbidrag och att delvis bevilja 5 huvudmän om totalt 14 678 470 kronor
 • att 3 huvudmän får avslag på sin begäran av statsbidraget.

Beviljade belopp för huvudmän, statsbidrag för lovskola 2023, utbetalning 2 Pdf, 564 kB.

Vi har fatta beslutet med stöd av förordningen (2014:47). Beslutet avser lovskola anordnad under läslovet 2023. Begäran om utbetalning av statsbidraget var öppen 15oktober–15 november 2023.

Logga in i e-tjänsten för att se vad ni har beviljats i bidrag. Du hittar ditt ärende under Beslutade ärenden.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan
 • sameskolan
 • specialskolan
 • gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E, och för elever som inte har uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla kriterierna för bedömning av kunskap. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till kostnader i samband med sport-, påsk-, sommar- och läslov.

Elever som omfattas av bidraget

Lovskola som genomförs under perioden 1 januari–14 mars 2023

Reglerna för vilka elever som omfattas av bidraget ändras den 15 mars 2023. Detta gör att för lovskola som genomförs under perioden 1 januari–14 mars 2023 lämnas bidrag bara för följande elever:

 1. Elever som går i årskurs 6–9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7–10 i specialskolan och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.
 2. Elever som går i gymnasieskolan och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller i anslutning till att läsåret har avslutats.

Lovskola som genomförs från och med den 15 mars 2023

För lovskola som genomförs från och med den 15 mars 2023 kan bidrag lämnas för elever i alla årskurser i grundskolan, sameskolan, specialskolan och gymnasieskolan.

Giltiga kostnader

För sport-, påsk-, sommar- och läslovet under 2023 ska bidraget användas till kostnader för

 • lön för personal som leder undervisningen
 • lön för övrig personal (till exempel för administration och samordning)
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • reseersättning som är kopplad till elevens möjlighet att delta i lovskolan
 • måltider.

Bidraget ska gå till merkostnader med anledning av att lovskola anordnas. Med merkostnader menas de kostnader ni har haft för att anordna lovskola under dessa lov utöver befintliga kostnader. Kostnader som hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med.

Bidraget kan inte sökas för obligatorisk lovskola

När det gäller elever i årskurs 8 och 9 kan bidraget endast sökas för lovskola anordnad utöver den obligatoriska lovskolan som huvudmän är skyldiga att anordna sedan 1 augusti 2017. Den obligatoriska lovskolan ska pågå i sammanlagt minst 50 timmar för elever i årskurs 8. Lovskola erbjuden utöver dessa 50 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

Elever i årskurs 9 ska enligt Skollagen erbjudas minst 75 timmar obligatorisk lovskola. Den obligatoriska lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola erbjuden utöver de sammanlagda 75 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppfyllt betygskriterierna för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning för betyg

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Lärarlegitimation är inte ett krav

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

Krav för att sätta betyg

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Villkor för olika skolformer

Grundskolan

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen.

Huvudmän för grundskolor kan även söka bidrag för lovskola för elever som inte uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla kriterier för bedömning av kunskap i årskurs 1–5.

För elever i årskurs 1–5 kan huvudmän endast söka bidrag för lovskola som genomförs från och med den 15 mars 2023. Det innebär att för dessa årskurser kan huvudmän inte söka bidrag för sportlovet.

Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av årskurserna i grundskolan det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag när

 1. huvudmannen har erbjudit obligatorisk lovskola
 2. elever i årskurs 8 har gått 50 timmar och elever i årskurs 9 har gått 75 timmar lovskola tidigare under läsåret.

För elever i årskurs 1–9 går det att söka bidrag för elever som deltar i lovskola under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.

Gymnasieskolan – nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller i anslutning till att läsåret har avslutats för att nå betygskriterierna för betyget E i en eller flera kurser.
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå betygskriterierna i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola som genomförs före den 15 mars 2023 för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. För lovskola som genomförs från och med 15 mars 2023 kan huvudmän för specialskolan och sameskolan söka bidrag för elever i alla årskurser. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Villkor som statsbidraget styrs av

Statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

För år 2023 kan Skolverket betala ut 213 700 000 kronor. Anslaget har ökat sedan förra året.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Skolverket kan besluta om att huvudmännen får ut ett lägre belopp än vad de begärt ut för att anordna lovskola under sport-, påsk-, sommar- och läslovet, om anslaget inte räcker.

Lovskola

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.lovskola@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 13 juni 2024.

Frågor och svar

Fram till och med den 1 januari 2023 gäller en tillfällig bestämmelse i förordningen som tillåter huvudmän att söka ersättning för särskild simundervisning under sport-, påsk-, sommar- och läslov. Så kallad lovsimskola. Kraven för att söka ersättning för simundervisning ändras i och med att den tillfälliga bestämmelsen slutar gälla.

Nytt för 2023 års bidragsomgång är att det enbart går att söka statsbidrag för lovsimskola som uppfyller de ordinarie krav som ställs i förordningen.

Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Kommunen eller den fristående skolan har skyldighet att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och årskurs 9 i grundskolan. Lovskola som ges till andra elever är frivillig och det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon frivillig lovskola. Om din skola inte har frivillig lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppfyllt betygskriterierna för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Allmänna råd om prövning

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare.

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel.

Obligatorisk lovskola

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola.

Vid samarbete kring lovskola så är det är den huvudman som har kostnaden för att anordna lovskola som ska ansöka och begära ut bidrag. Flera huvudmän kan inte ansöka och begära ut bidrag för samma elev.