Statsbidrag för lovskola 2023

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte har uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Under 2023 behöver du som huvudman ansöka om statsbidrag för lovskola som ska bedrivas under sportlov, påsklov, sommarlov och läslov för att senare kunna begära ut bidrag för dessa lov.

Ansökan för sportlov, påsklov, sommarlov och läslov är öppen 15 mars–17 april 2023.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag för undervisning under sport-, påsk-, sommar- och läslov 2023 kommer att fördelas per elev och dag med ett belopp om högst 300 kronor per elev och dag.

Vi tar bara emot en ansökan och begäran om utbetalning per huvudman. Om flera skolor hos samma huvudman anordnar lovskola är det därför viktigt att ni samordnar er.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

I ansökan ska det framgå

 • hur många elevdagar ni planerar och budgeterar för under sport-, påsk-, sommar- och läslov (om ni till exempel planerar att ha 5 elever som ska delta i 10 dagars lovskola räknar ni så här: 5 * 10 = 50 elevdagar)
 • hur ni ska undervisa under lovskolan
 • vilka mål ni har satt upp för verksamheten för att uppnå syftet med statsbidraget
 • hur ni ska göra uppföljningen.

Beslut om ansökan för sport-, påsk-, sommar- och läslov

När ansökningsperioden är slut handlägger vi ansökningarna och fattar beslut. Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten före sommaren 2023.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning 1 gäller för undervisning genomförd under sport-, påsk- och sommarlov 2023. För att begära ut bidrag för lovskola genomförd under sport-, påsk- och sommarlovet behöver ni först ha skickat in en ansökan och fått den beviljad.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni har genomfört och antalet enskilda elever som har deltagit i lovskolan under respektive lov (sport-, påsk- och sommarlov). Om ni till exempel har haft 5 elever som har genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här: 5 * 10 = 50 elevdagar.

Beslut om utbetalning för sport- påsk- och sommarlov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under oktober 2023.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning 2 gäller för undervisning under läslovet 2023. För att begära ut bidrag för lovskola genomförd under läslovet behöver ni först ha skickat in en ansökan och fått den beviljad.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni genomfört och antalet enskilda elever som deltagit i lovskolan under läslovet. Om ni till exempel har haft 5 elever som har genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här: 5 * 10 = 50 elevdagar.

Beslut om utbetalning för läslov

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under december 2023.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan med elever i årskurs 6–9
 • sameskolan i årskurs 6
 • specialskolan i årskurs 7–10
 • gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till kostnader i samband med sport-, påsk-, sommar- och läslov.

Elever som omfattas av bidraget

Bidrag lämnas för elever som går

 1. i årskurs 6–9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7–10 i specialskolan och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats
 2. i gymnasieskolan och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller i anslutning till att läsåret har avslutats.

Bidraget kan inte sökas för obligatorisk lovskola

När det gäller elever i årskurs 8 och 9 kan bidraget endast sökas för lovskola anordnad utöver den obligatoriska lovskolan som huvudmän är skyldiga att anordna sedan 1 augusti 2017. Den obligatoriska lovskolan ska pågå i sammanlagt minst 50 timmar för elever i årskurs 8. Lovskola erbjuden utöver dessa 50 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

Elever i årskurs 9 ska enligt Skollagen erbjudas minst 75 timmar obligatorisk lovskola. Den obligatoriska lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola erbjuden utöver de sammanlagda 75 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppfyllt betygskriterierna för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning för betyg

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Lärarlegitimation är inte ett krav

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

Krav för att sätta betyg

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Villkor för olika skolformer

Grundskolan årskurs 6­–9

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen. Eleverna som deltar ska gå i årskurs 6, 7, 8 eller 9. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag när

 • huvudmannen tidigare erbjudit lovskola, och
 • elever i årskurs 8 gått 50 timmar och elever i årskurs 9 gått 75 timmar lovskola tidigare under läsåret.

För elever i årskurs 6 - 9 går det att söka bidrag för elever som deltar i lovskola under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller i anslutning till att läsåret har avslutats för att nå betygskriterierna för betyget E i en eller flera kurser.
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå betygskriterierna i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan.

Sameskolan och specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidrag för lovskola för elever i årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan. Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av dessa årskurser det senaste läsåret.

Villkor som statsbidraget styrs av

Statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

För år 2023 kan Skolverket betala ut 113 700 000 kronor.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Skolverket kan besluta om att huvudmännen får ut ett lägre belopp än vad de begärt ut för att anordna lovskola under sport-, påsk-, sommar- och läslovet, om anslaget inte räcker.

Lovskola

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.lovskola@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 09 januari 2023.

Frågor och svar

Fram till och med den 1 januari 2023 gäller en tillfällig bestämmelse i förordningen som tillåter huvudmän att söka ersättning för särskild simundervisning under sport-, påsk-, sommar- och läslov. Så kallad lovsimskola. Kraven för att söka ersättning för simundervisning ändras i och med att den tillfälliga bestämmelsen slutar gälla.

Nytt för 2023 års bidragsomgång är att det enbart går att söka statsbidrag för lovsimskola som uppfyller de ordinarie krav som ställs i förordningen.

Kontakta din skola. De kan svara på frågor om antagning, tider och platser. Kommunen eller den fristående skolan har skyldighet att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och årskurs 9 i grundskolan. Lovskola som ges till andra elever är frivillig och det är kommunen eller den fristående skolan som bestämmer om det blir någon frivillig lovskola. Om din skola inte har frivillig lovskola kan du kontakta kommunen eller en fristående skola och höra om de kan ge dig plats på någon annan skola. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de uppfyllt betygskriterierna för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Allmänna råd om prövning

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare.

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel.

Obligatorisk lovskola

Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola.

Vid samarbete kring lovskola så är det är den huvudman som har kostnaden för att anordna lovskola som ska ansöka och begära ut bidrag. Flera huvudmän kan inte ansöka och begära ut bidrag för samma elev.