Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2023

Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Ansökan är öppen 15 mars–17 april 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Vi kommer att meddela beslutet för ansökan här och i e-tjänsten före sommaren 2023.

Utbetalning 1: före sommaren

I samband med beslutet kommer vi att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2023.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi planerar att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i ansökan för 2022 under september.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så här kan ni förbereda er inför ansökan

Ni behöver ta fram uppgifter om

 • hur ni arbetar med läxhjälp i er organisation
 • hur ni tänker bedriva den läxhjälpsverksamhet som ni ansöker om statsbidrag för, uppgifter som ska framgå är
  • vilka elever verksamheten riktar sig till
  • hur ni tänker informera elever om verksamheten
  • arbetsuppgifter för eventuell personal
 • vilka mål ni har för verksamheten
 • hur många elevtimmar ni planerar att erbjuda under året
 • vilka kostnader ni kommer att ha för er verksamhet
 • webbadress till organisationens hemsida och sociala medier
 • besöksadress till den lokal där verksamheten ska bedrivas och vilka dagar och tider ni kommer att bedriva verksamheten
 • om ni har samarbete med annan ideell organisation eller huvudman (ange namn och organisationsnummer)
 • om ni har beviljats eller ansökt om andra bidrag för läxhjälpsverksamheten
 • personuppgifter på ledamöter i styrelsen, firmatecknare och vald revisor i organisationen.

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med ansökan. Det ska vara den senaste versionen av organisationens

 • stadgar
 • verksamhetsberättelser för de två senaste åren (tänk på att det ska vara en verksamhetsberättelse per år)
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse
 • protokoll för årsmöte där det framgår vem som är firmatecknare för organisationen
 • protokoll från konstituerande styrelsemöte.

Observera att ni inte kan skicka in bilagorna när ni ansöker i e-tjänsten. Skolverket kommer att begära in bilagorna när vi har tagit emot er ansökan.

Hur söker du statsbidraget?

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett och att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Om din organisation inte har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går till väga på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka men det kommer att behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni att behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Du behöver ha registrerat organisationen och skickat in en ombudsansökan senast 10 arbetsdagar innan bidraget stänger. Det vill säga den 1 februari 2023.

Redovisningen är öppen 1 april–2 maj 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas preliminärt före sommaren. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och här.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget, och behöver ta fram uppgifter om:

 • vilka kostnader bidraget har använts till
 • hur många elevtimmar ni har erbjudit under året
 • hur organisationen har arbetat med läxhjälp under året
 • webbadress till organisationens webbplats och sociala medier
 • om ni har beviljats eller ansökt om andra bidrag för läxhjälpsverksamheten
 • personuppgifter på ledamöter i styrelsen, firmatecknare och vald revisor i organisationen
 • besöksadress till den lokal där verksamheten har bedrivits.

Bilagor som ska skickas med

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med redovisningen. Det ska vara den senaste versionen av organisationens

 • protokoll för årsmöte där det framgår vem som är firmatecknare för organisationen
 • protokoll från konstituerande styrelsemöte om val av firmatecknare för organisationen inte görs på årsmötet
 • årsredovisning
 • revisorsintyg.

Du kan behöva skicka in ett revisorsintyg från en auktoriserad revisor

Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 262 500 kronor år 2023) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta innebär med andra ord att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 262 500 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som skickas in.

Det här ska revisorsintyget innehålla:

 • vilket statsbidrag det handlar om
 • namnet på den organisation som revisorsintyget avser samt vilken period som redovisas
 • storleken på det beviljade statsbidraget
 • utgifter inom respektive kostnadspost (lönekostnader, utbildningsmaterial, teknisk utrustning, lokalkostnader, mellanmål och övriga kostnader)
 • redogörelse för hur granskningen gått till samt vilka handlingar som legat till grund för granskningen
 • om statsbidraget använts för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever
 • uppgifter om huruvida sociala avgifter och skatter är betalda till Skatteverket eller inte
 • redovisning av eventuella avvikelser som framgått av granskningen.

Revisorsintyget ska innehålla kontaktuppgifter till revisor och vara underskrivet av revisorn. Intyget skickas in i pdf-format i samband med redovisningen.

Observera att ni inte kan skicka in revisorsintyget och bilagorna när ni redovisar i e-tjänsten. Skolverket kommer begära in underlaget när vi har mottagit er redovisning.

Vem kan söka statsbidraget?

Ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • lönekostnad för personal som administrerar, samordnar eller på annat sätt arbetar med läxhjälpen
 • lokalkostnader (en ändamålsenlig lokal med kostnader för hyra, elektricitet och internet)
 • teknisk utrustning
 • utbildningsmaterial
 • mellanmål (frukt, mackor, dryck till elever som deltar)
 • eventuellt övriga kostnader som är kopplade till verksamheten.

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker kostnaderna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har bedrivit läxhjälp under minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förordningen (2014:144) ställer krav på att organisationer som får bidrag för läxhjälp eller annat skolarbete bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Förordningen ställer även krav på att organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och erbjuda insyn i verksamheten.

Krav på demokratisk uppbyggnad

Om organisationen är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn ska det i organisationens stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser framgå att:

 • Organisationen är en självständig ideell förening. Det innebär att organisationen ska ha antagit egna stadgar där föreningens namn, ändamål och verksamhet framgår.
 • Det finns en vald styrelse eller motsvarande som har mandat att ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena.
 • Medlemskapet är frivilligt. Det innebär att medlemmarna ska ha tagit ställning för sitt medlemskap. Det får inte ske per automatik när en person exempelvis deltar i aktiviteter eller går med i en annan organisation.
 • Medlemskapet är öppet. Öppenhetskravet innebär att ingen får vägras inträde som medlem eller uteslutas som medlem om det inte finns särskilda skäl för det. Det ska även framgå att medlemmar har rätt till utträde.
 • Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten och dess ekonomi. Det innebär att medlemmarna ska ha rätt att närvara och rösta vid årsmöte eller annat högsta beslutande organ, eller att de har rätt att skicka ombud som företräder dem vid årsmötet.
 • Medlemmarna väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, stadgeändring och upplösning enligt demokratiska inflytandeformer. Det ska vara reglerat i stadgarna och ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet, för att kravet på demokratisk uppbyggnad ska anses vara uppfyllt.
 • Medlemmarna utser en oberoende revisor som granskar organisationens ekonomi och styrelsens förvaltning. Det innebär att det inte ska förekomma någon jävsituation mellan revisorn och styrelsen.
 • Årsmöten ska hållas regelbundet och dokumenteras (kan även kallas för föreningsstämma eller årsstämma). Ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet.
 • Dokumenten ska sammanfattningsvis innehålla tydliga tecken på öppenhet och medlemsinflytande.

Krav på demokratisk verksamhet

Utöver demokratisk uppbyggnad ska organisationen i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Det innebär att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten

 • utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 • diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 • rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2
 • motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Organisationen ansvarar för sina företrädare, medlems- eller lokalföreningar och samarbetsorganisationer. Organisationen ansvarar även för medlemmar som representerar organisationen i ett visst sammanhang och inbjudna föreläsare under vissa omständigheter.

I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, programförklaringar), på webbsidor kopplade till organisationen, i social media, ska det inte finnas skrivningar eller på annat sätt uttryckas sådant som strider mot demokratins idéer inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Skolverket tar vid behov stöd i Demokrativillkorsutredningens förslag om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället och tillhörande stödmaterial (SOU 2019:35).

Underlag som granskas

Skolverket tar ställning till om organisationen och verksamheten kan anses vara demokratisk i uppbyggnad och verksamhet genom att kontrollera:

 • stadgar
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse.

Vid behov kan myndigheten även kontrollera till exempel:

 • föreningens övriga policydokument
 • ekonomisk redovisning
 • föreningens webbplats
 • öppen social media
 • nyhetsrapportering.

Hur stort är statsbidraget?

För denna bidragsomgång finns ett anslag på 20 000 000 kronor att fördela för perioden 1 januari–31 december 2023.

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.laxhjalp.org@skolverket.se.

Senast uppdaterad 09 januari 2023.

Frågor och svar

Organisationer kan ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete via internet om det finns någon som hjälper eleverna i realtid. Med realtid menas att eleven får interaktiv läxhjälp direkt, exempelvis via en chattfunktion.

Ja, enligt 5 § förordningen (2014:144) krävs att föreningen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Skolverkets tolkning av detta är att organisationen ska ha bedrivit två års verksamhet med hjälp med läxor eller annat skolarbete.

Om ni exempelvis planerar att erbjuda 10 elever läxhjälp under 2 timmar under 40 veckor motsvarar det 800 elevtimmar (10 elever x 2 timmar ) x 40 veckor = 800 elevtimmar per år).

Nej, det är organisationen som söker bidraget som ska utföra läxhjälpen med egen bemanning.