Frågor och svar

Kan en skolenhet söka det här statsbidraget?

Nej, statsbidraget söks och redovisas på huvudmannanivå. I det fall en huvudman har flera skolenheter är det således uppgifterna om årsarbetskrafter och elevantal för huvudmannen som helhet som ska anges i en ansökan/redovisning. Hur beviljat statsbidrag sedan fördelas mellan skolenheter är upp till respektive huvudman att avgöra.