Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2022

Det här bidraget ska göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan och specialpedagogiska insatser.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Ansökan: 15 januari–15 februari 2022

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så här ansöker du

Ansökan om statsbidraget ska göras i en Excelblankett som laddas ner och skickas in via e-tjänsten för statsbidrag.

Ni kan ansöka om statsbidrag för personalförstärkningar inom både elevhälsa och specialpedagogiska insatser, eller för bara en av delarna.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så här kan du förbereda dig

 • Planera vilka personalkategorier ni vill söka bidrag för att bibehålla och förstärka med under 2022.
 • Ta fram uppgifter om ert elevantal den 15 oktober 2021 (samma uppgifter som ni lämnat till SCB).
 • Gör en prognos för hur många elever ni räknar med att ha den 15 oktober 2022.
 • Ta fram uppgifter om antal årsarbetskrafter inom er elevhälsa och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier 2020 och 2021. Om ni beviljades statsbidraget 2021, notera att årsarbetskrafterna för 2020 och 2021 ska stämma överens med er redovisning för 2021.
 • Gör en prognos för hur många årsarbetskrafter ni planerar att ha i respektive personalkategori under 2022.
 • Om ni ansöker om bidrag för specialpedagogiska insatser ska ni även specificera hur många årsarbetskrafter 2022 av dem ni söker bidrag för som kommer arbeta inom förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan. Ha därför dessa uppgifter redo när ni ansöker.

Under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget kan ni läsa mer om hur årsarbetskrafter och elevantal ska anges samt hur Skolverket beräknar er personalförstärkning som kan ligga till grund för statsbidrag.

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så här ansöker du

Ansökan om statsbidraget ska göras i en Excelblankett som laddas ner och skickas in via e-tjänsten för statsbidrag.

Ni kan ansöka om statsbidrag för personalförstärkningar inom både elevhälsa och specialpedagogiska insatser, eller för bara en av delarna.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så här kan du förbereda dig

 • Planera vilka personalkategorier ni vill söka bidrag för att bibehålla och förstärka med under 2022.
 • Ta fram uppgifter om ert elevantal den 15 oktober 2021 (samma uppgifter som ni lämnat till SCB).
 • Gör en prognos för hur många elever ni räknar med att ha den 15 oktober 2022.
 • Ta fram uppgifter om antal årsarbetskrafter inom er elevhälsa och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier 2020 och 2021. Om ni beviljades statsbidraget 2021, notera att årsarbetskrafterna för 2020 och 2021 ska stämma överens med er redovisning för 2021.
 • Gör en prognos för hur många årsarbetskrafter ni planerar att ha i respektive personalkategori under 2022.
 • Om ni ansöker om bidrag för specialpedagogiska insatser ska ni även specificera hur många årsarbetskrafter 2022 av dem ni söker bidrag för som kommer arbeta inom förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan. Ha därför dessa uppgifter redo när ni ansöker.

Under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget kan ni läsa mer om hur årsarbetskrafter och elevantal ska anges samt hur Skolverket beräknar er personalförstärkning som kan ligga till grund för statsbidrag.

Redovisning: 2022

Redovisning av statsbidraget kommer ske i slutet av 2022 eller i början av 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Skolverket kommer att uppdatera datumen här under 2022.

I redovisningen kommer de huvudmän som beviljats bidrag för 2022 att behöva redovisa utfallet av antalet årsarbetskrafter inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Redovisning av statsbidraget kommer ske i slutet av 2022 eller i början av 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Skolverket kommer att uppdatera datumen här under 2022.

I redovisningen kommer de huvudmän som beviljats bidrag för 2022 att behöva redovisa utfallet av antalet årsarbetskrafter inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan

För att kunna söka bidraget måste ni också ha bedrivit verksamhet under de två kalenderår som föregår bidragsåret. För att delta i bidragsomgången 2022 krävs därför att ni har rapporterat in elevstatistik till SCB för 2020 och 2021.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska insatser. Det ska leda till att den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan eller specialpedagogiska insatser förbättras. Det går både att söka bidrag för ny personalförstärkning och för att bibehålla personalförstärkning som har finansierats av det här statsbidraget vid tidigare bidragsomgång.

Personalförstärkningen ska ske inom personalkategorierna skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och/eller lärare med specialpedagogisk kompetens.

Vad kan bidraget inte användas till?

Det går inte att söka bidrag för andra yrkeskategorier än de som listas ovan. Exempelvis går det inte att söka bidrag för att anställa en logoped eller sjukgymnast.

Det går inte att söka bidrag för andra yrkeskategorier än de som listas ovan. Exempelvis går det inte att söka bidrag för att anställa en logoped eller sjukgymnast.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

En huvudman kan ansöka om bidrag för ny personalförstärkning under bidragsåret. Bidrag beviljas endast för sådan personalförstärkning som innebär att den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan respektive specialpedagogiska insatser förbättras jämfört med de två föregående åren.

En huvudman kan även ansöka om att bibehålla bidrag för personalförstärkning som huvudmannen har beviljats bidrag för vid föregående bidragsomgång. För att kunna ansöka om att bibehålla personal under 2022 krävs att ni var beviljade bidraget för 2021. Ni kan som mest få bidrag för att bibehålla det antal årsarbetskrafter som ni beviljades bidrag för 2021.

Elevhälsa

Ni kan ansöka om bidrag för att bibehålla och/eller förstärka med årsarbetskrafter inom elevhälsan. Elevhälsan omfattar personalkategorierna skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

Legitimation och behörighet

Skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer

Skolläkare, skolsköterskor, och skolpsykologer ska ha legitimation och behörighet för uppdraget eller anställningen.

Skolkuratorer

Skolkuratorer ska ha tillräcklig utbildning för anställningen eller uppdraget. Det är ni själva som gör bedömningen om vad tillräcklig utbildning innebär.

Skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer

Skolläkare, skolsköterskor, och skolpsykologer ska ha legitimation och behörighet för uppdraget eller anställningen.

Skolkuratorer

Skolkuratorer ska ha tillräcklig utbildning för anställningen eller uppdraget. Det är ni själva som gör bedömningen om vad tillräcklig utbildning innebär.

Ny personalförstärkning

De villkor som ska vara uppfyllda för att ni ska kunna ta del av bidrag för ny personalförstärkning 2022 inom elevhälsan är att

 1. antalet årsarbetskrafter inom elevhälsan under 2022 är högre än antalet årsarbetskrafter 2021.
 2. förstärkningen innebär att personaltätheten inom elevhälsan under 2022 är bättre än personaltätheten 2020 och bättre än personaltätheten 2021.

Bibehålla tidigare beviljat bidrag

Följande villkor gäller för att 2022 bibehålla bidrag inom elevhälsan från föregående år:

 1. Elevantalet 2022 får inte minska med 30 procent eller mer från 2021.
 2. Ni kan bara bibehålla de årsarbetskrafter som ni beviljats bidrag för 2021 inom elevhälsan och som lett till att personaltätheten förbättrats det år då de tillsattes.

Om ni beviljades bidrag för ny personalförstärkning 2021

Om ni beviljades bidrag för ny personalförstärkning 2021 inom elevhälsa prövar Skolverket i samband med ansökan om och hur mycket av förstärkningen som ledde till en bättre personaltäthet samt om elevantalet har minskat med 30 procent eller mer från 2020. Endast om förstärkningen ledde till en bättre personaltäthet och elevantalet inte minskat med mer än 30 procent kan ni ansöka om bidrag för att bibehålla årsarbetskrafterna 2022.

Om ni beviljades bidrag för ny personalförstärkning 2021 inom elevhälsa prövar Skolverket i samband med ansökan om och hur mycket av förstärkningen som ledde till en bättre personaltäthet samt om elevantalet har minskat med 30 procent eller mer från 2020. Endast om förstärkningen ledde till en bättre personaltäthet och elevantalet inte minskat med mer än 30 procent kan ni ansöka om bidrag för att bibehålla årsarbetskrafterna 2022.

Specialpedagogiska insatser

Ni kan ansöka om bidrag för att bibehålla och/eller förstärka med årsarbetskrafter inom specialpedagogiska insatser. Specialpedagogiska insatser omfattar personalkategorierna speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Legitimation och behörighet

Speciallärare

Speciallärare ska ha legitimation och behörighet för uppdraget eller anställningen.

Lärare med specialpedagogisk kompetens

För lärare med specialpedagogisk kompetens krävs lärarlegitimation och även behörighet i de ämnen som han eller hon har blivit anställd för att undervisa i.

Vilken specialpedagogisk kompetens som krävs beror på uppdragets utformning. Det är ni som avgör om den specialpedagogiska kompetensen som personen har är tillräcklig för det aktuella uppdraget.

Speciallärare

Speciallärare ska ha legitimation och behörighet för uppdraget eller anställningen.

Lärare med specialpedagogisk kompetens

För lärare med specialpedagogisk kompetens krävs lärarlegitimation och även behörighet i de ämnen som han eller hon har blivit anställd för att undervisa i.

Vilken specialpedagogisk kompetens som krävs beror på uppdragets utformning. Det är ni som avgör om den specialpedagogiska kompetensen som personen har är tillräcklig för det aktuella uppdraget.

Ny personalförstärkning

De villkor som ska vara uppfyllda för att ni ska kunna ta del av bidrag för ny personalförstärkning 2022 inom specialpedagogiska insatser är att antalet årsarbetskrafter inom specialpedagogiska insatser under 2022 är högre än antalet årsarbetskrafter 2021.

Förstärkningen innebär att personaltätheten inom specialpedagogiska insatser under 2022 är bättre än personaltätheten 2020 och bättre än personaltätheten 2021.

Bibehålla tidigare beviljat bidrag

Följande villkor gäller för att 2022 bibehålla bidrag inom specialpedagogiska insatser från föregående år:

 1. Elevantalet 2022 får inte minska med 30 procent eller mer från 2021.
 2. Ni kan bara bibehålla de årsarbetskrafter som ni beviljats bidrag för 2021 inom specialpedagogiska insatser och som lett till att personaltätheten förbättrats det år då de tillsattes.

Om ni beviljades bidrag för ny personalförstärkning 2021

Om ni beviljades bidrag för ny personalförstärkning 2021 inom specialpedagogiska insatser prövar Skolverket i samband med ansökan om och hur mycket av förstärkningen som ledde till en bättre personaltäthet samt om elevantalet har minskat med 30 procent eller mer från 2020. Endast om förstärkningen ledde till en bättre personaltäthet och elevantalet inte minskat med mer än 30 procent kan ni ansöka om bidrag för att bibehålla årsarbetskrafterna 2022.

Om ni beviljades bidrag för ny personalförstärkning 2021 inom specialpedagogiska insatser prövar Skolverket i samband med ansökan om och hur mycket av förstärkningen som ledde till en bättre personaltäthet samt om elevantalet har minskat med 30 procent eller mer från 2020. Endast om förstärkningen ledde till en bättre personaltäthet och elevantalet inte minskat med mer än 30 procent kan ni ansöka om bidrag för att bibehålla årsarbetskrafterna 2022.

Viktigt att veta när ni ansöker

Här kan ni läsa mer om de begrepp som ingår i villkoren för bidraget och som är bra att känna till när ni ansöker

Elevantal

Ni ska själva fylla i ert elevantal i er ansökan eller er redovisning. Det ska vara samma elevantal som ni per den 15 oktober rapporterat in till SCB. Endast elevantalet för skolformerna som omfattas av det här statsbidraget ska anges.

Elevantalet ska innefatta integrerade elever och elever som studerar ett fjärde tekniskt år på gymnasiet. Elever vid internationella skolenheter ska inte ingå.

Vad är en årsarbetskraft?

Årsarbetskraft är en person som arbetar heltid under hela året. För timavlönade beräknar ni årsarbetskraften utifrån antal arbetade timmar. En heltid (1,0 årsarbetskrafter) motsvarar 1700 timmar.

För hjälp med att beräkna årsarbetskrafter kan ni använda er av vårt beräkningsstöd: Beräkningsstöd för årsarbetskrafter.

I antalet årsarbetskrafter ska inte den tiden som medarbetare är tjänstlediga, föräldralediga eller långtidssjukskrivna (under en sammanhängande period om mer än 30 dagar) räknas med. I antalet årsarbetskrafter ska egenanställda såväl som inhyrd personal (konsulttjänster) räknas med.

Hur beräknas personaltäthet?

Personaltäthet är antal elever per årsarbetskraft (antalet elever/antalet årsarbetskrafter). En förbättrad personaltäthet innebär färre elever per årsarbetskraft.

Hur beräknas personalförstärkning?

Personalförstärkningen är det antal årsarbetskrafter som ni utökar personalstyrkan med och som bidrar till att personaltätheten blir bättre, alltså den personaltillförsel som leder till färre elever per årsarbetskraft.

Personalförstärkningen som ni kan få bidrag för beror på hur antalet årsarbetskrafter och antalet elever förändras jämfört med åren före det aktuella bidragsåret. För att beräkna hur stor er personalförstärkning blir under bidragsåret kan ni använda er av vårt beräkningsstöd. Beräkningsstöd för personalförstärkning

Personalförstärkningen beräknas på det totala antalet årsarbetskrafter för samtliga personalkategorier inom elevhälsan respektive specialpedagogiska insatser. Det räcker alltså inte att det sker en personalförstärkning i en av personalkategorierna om ni samtidigt minskar personalen i någon annan kategori med motsvarande (eller fler) antal årsarbetskrafter.

Förändring i elevantal påverkar beräkningen

Om elevantalet är detsamma eller stiger från föregående år beräknas personalförstärkningen under bidragsåret i förhållande till elevantalet. Personalförstärkningen kan därför bli lägre än det antal årsarbetskrafter som ni utökar personalstyrkan med om elevantalet samtidigt ökar.

Om elevantalet däremot minskar från föregående år beräknas personalförstärkningen baserat på förändringen i antalet årsarbetskrafter jämfört med året innan, det motsvarar alltså den reella ökningen av årsarbetskrafter.

Om elevantalet är detsamma eller stiger från föregående år beräknas personalförstärkningen under bidragsåret i förhållande till elevantalet. Personalförstärkningen kan därför bli lägre än det antal årsarbetskrafter som ni utökar personalstyrkan med om elevantalet samtidigt ökar.

Om elevantalet däremot minskar från föregående år beräknas personalförstärkningen baserat på förändringen i antalet årsarbetskrafter jämfört med året innan, det motsvarar alltså den reella ökningen av årsarbetskrafter.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget ska motsvara hälften av kostnaden för en anställning eller ett uppdrag under ett år. Bidraget baseras på ett schablonbelopp i enlighet med nationell lönestatistik för de olika personalkategorierna. Bidragsbeloppet baseras alltså inte på era egna kostnader för förstärkningen.

För bidragsomgången 2021 fanns tillgängliga medel om 280 miljoner: 150 miljoner för elevhälsa och 130 miljoner för specialpedagogiska insatser. Information om tillgängliga medel för 2022 kommer att uppdateras här i slutet av 2021.

Det finns inga bidragsramar för det här bidraget och därför finns inga begränsningar för hur mycket bidrag ni kan söka, förutsatt att villkoren för bidraget är uppfyllda.

Schablonbelopp för 2022

Schablonbeloppen för 2022 kommer att uppdateras här i slutet av 2021.

Följande schablonbelopp, som motsvarar halva kostnaden för en heltidstjänst, gällde för bidragsåret 2021:

 • skolläkare: 692 000 kr
 • skolsköterska: 336 000 kr
 • skolkurator: 307 000 kr
 • skolpsykolog: 361 000 kr
 • speciallärare: 345 000 kr
 • lärare med specialpedagogisk kompetens: 345 000 kr.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar som uppfyller villkoren för bidraget än det finns medel att fördela gör Skolverket ett urval.

Inom elevhälsan

För personalförstärkning inom elevhälsan prioriterar Skolverket:

 1. ansökningar som avser skolpsykolog,
 2. ansökningar från huvudmän som har störst behov av en förstärkt elevhälsa.

Hittills har Skolverket bedömt att huvudmän med störst behov av förstärkt elevhälsa är de huvudmän med lägst personaltäthet inom elevhälsan det året som föregår bidragsåret. Skolverket ser för närvarande över denna tolkning och kommer att uppdatera informationen här i det fall någon förändring görs.

För personalförstärkning inom elevhälsan prioriterar Skolverket:

 1. ansökningar som avser skolpsykolog,
 2. ansökningar från huvudmän som har störst behov av en förstärkt elevhälsa.

Hittills har Skolverket bedömt att huvudmän med störst behov av förstärkt elevhälsa är de huvudmän med lägst personaltäthet inom elevhälsan det året som föregår bidragsåret. Skolverket ser för närvarande över denna tolkning och kommer att uppdatera informationen här i det fall någon förändring görs.

Inom specialpedagogiska insatser

För personalförstärkning inom specialpedagogiska insatser prioriterar Skolverket

 1. ansökningar som avser personalförstärkning i förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan,
 2. ansökningar från huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar.

Hittills har Skolverket bedömt att huvudmän med särskilt svåra förutsättningar är de huvudmän med lägst personaltäthet inom specialpedagogiska insatser det året som föregår bidragsåret. Skolverket ser för närvarande över denna tolkning och kommer att uppdatera informationen här i det fall någon förändring görs.

För personalförstärkning inom specialpedagogiska insatser prioriterar Skolverket

 1. ansökningar som avser personalförstärkning i förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan,
 2. ansökningar från huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar.

Hittills har Skolverket bedömt att huvudmän med särskilt svåra förutsättningar är de huvudmän med lägst personaltäthet inom specialpedagogiska insatser det året som föregår bidragsåret. Skolverket ser för närvarande över denna tolkning och kommer att uppdatera informationen här i det fall någon förändring görs.

Redovisning av beviljat bidrag

De huvudmän som beviljats bidrag för 2022 kommer i samband med bidragsårets slut att behöva redovisa antalet årsarbetskrafter för samtliga personalkategorier inom elevhälsan och/eller specialpedagogiska insatser.

Ni kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av bidragsbeloppet om villkoren för bidraget inte är uppfyllda, om ni inte uppnått en tillräckligt hög personalförstärkning och/eller om ni inte haft kostnader (baserat på schablonerna) som motsvarar bidraget som beviljats.

Omfördelning av beviljat bidrag

Omfördelning till andra insatser och personalkategorier

Det är under vissa förutsättningar tillåtet att omfördela beviljat bidrag. Ni får omfördela bidrag från en personalkategori till en annan och till andra insatser som också regleras av samma förordning som bidraget. Dock krävs att villkoren enligt förordningen fortsatt är uppfyllda.

Om det framgår vid en redovisning att beviljat bidrag har omfördelats kan Skolverket komma att begära in ytterligare underlag för att avgöra om villkoren enligt förordningen är uppfyllda.

Vid en redovisning följer Skolverket också upp och beräknar om ni har haft kostnader (utifrån fastställda schabloner för bidragsåret) som motsvarar bidraget som beviljats. Om en omfördelning av årsarbetskrafter exempelvis sker till en personalkategori med ett lägre schablonbelopp än den personalkategori ni beviljats bidrag för måste ni ha tillsatt fler årsarbetskrafter så att det motsvarar bidragsbeloppet, baserat på schablonen för den nya personalkategorin. Annars kan ni bli skyldiga att betala tillbaka mellanskillnaden.

Omfördelning av prioriterad urvalsgrupp

Bidraget ska i första hand användas till de personalkategorier som ni blivit beviljad bidrag för. Det är särskilt viktigt om ni har blivit beviljad bidrag för någon av de prioriterade urvalsgrupperna. Det beror på att ni då har blivit beviljade bidrag före andra huvudmän för att tillsätta de prioriterade tjänsterna.

För elevhälsa är skolpsykologer prioriterade. För specialpedagogiska insatser är tjänster inom förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan prioriterade.

Omfördelning till andra insatser och personalkategorier

Det är under vissa förutsättningar tillåtet att omfördela beviljat bidrag. Ni får omfördela bidrag från en personalkategori till en annan och till andra insatser som också regleras av samma förordning som bidraget. Dock krävs att villkoren enligt förordningen fortsatt är uppfyllda.

Om det framgår vid en redovisning att beviljat bidrag har omfördelats kan Skolverket komma att begära in ytterligare underlag för att avgöra om villkoren enligt förordningen är uppfyllda.

Vid en redovisning följer Skolverket också upp och beräknar om ni har haft kostnader (utifrån fastställda schabloner för bidragsåret) som motsvarar bidraget som beviljats. Om en omfördelning av årsarbetskrafter exempelvis sker till en personalkategori med ett lägre schablonbelopp än den personalkategori ni beviljats bidrag för måste ni ha tillsatt fler årsarbetskrafter så att det motsvarar bidragsbeloppet, baserat på schablonen för den nya personalkategorin. Annars kan ni bli skyldiga att betala tillbaka mellanskillnaden.

Omfördelning av prioriterad urvalsgrupp

Bidraget ska i första hand användas till de personalkategorier som ni blivit beviljad bidrag för. Det är särskilt viktigt om ni har blivit beviljad bidrag för någon av de prioriterade urvalsgrupperna. Det beror på att ni då har blivit beviljade bidrag före andra huvudmän för att tillsätta de prioriterade tjänsterna.

För elevhälsa är skolpsykologer prioriterade. För specialpedagogiska insatser är tjänster inom förskoleklassen, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan prioriterade.

Särskilda skäl

Skolverket kan godkänna en redovisning som visar att ni inte använt bidraget enligt förordningen om det finns särskilda skäl för det. Vad särskilda skäl innefattar definieras inte på förhand. Det är upp till er själva att redogöra för eventuella särskilda skäl och vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

Skolverket kan godkänna en redovisning som visar att ni inte använt bidraget enligt förordningen om det finns särskilda skäl för det. Vad särskilda skäl innefattar definieras inte på förhand. Det är upp till er själva att redogöra för eventuella särskilda skäl och vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

Senast uppdaterad 24 november 2021.

Frågor och svar

Ja, men det finns villkor för hur det får gå till och när det är möjligt.

Läs mer under fliken Omfördelning av beviljat bidrag.

Det går att använda bidraget för att finansiera inhyrd personal så väl som egenanställda.

För att någon ska få få en anställning eller ett uppdrag som lärare med specialpedagogisk kompetens krävs att hen har lärarlegitimation och i första hand även behörighet i de ämnen som hen har blivit anställd för att undervisa i. Vilken specialpedagogisk kompetens som krävs beror på uppdragets utformning. Det är huvudmannen som avgör om den specialpedagogiska kompetensen som personen har är tillräcklig för det aktuella uppdraget.

Nej, ni kan endast ansöka om att bibehålla bidrag från året innan.

Nej, enligt förordningen kan ni endast ansöka om bidrag för de listade personalkategorierna.

Det går inte att ändra dessa uppgifter. Skolverket använder i den mån det är möjligt den officiella elevstatistik som finns tillgänglig, det vill säga de uppgifter om elevantal som ni tidigare lämnat till SCB.