Frågor och svar

Vilken personal kan jag söka bidrag för?

Det skolsociala teamet måste bestå av minst två årsarbetskrafter. Minst en årsarbetskraft ska bestå av personal från socialtjänsten och minst en årsarbetskraft ska bestå av skolpersonal. Personalen från socialtjänsten ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan och skolpersonal ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete.

Det här gäller för fristående huvudmän

Om du är en fristående huvudman som ansöker om statsbidraget kan ni få bidrag som motsvarar hälften av personalkostnaderna för skolpersonal som arbetar i det skolsociala teamet, men inte för personal från socialtjänsten. Även om ni endast kan få bidrag för skolpersonal måste det skolsociala teamet bestå av minst en årsarbetskraft personal från socialtjänsten och minst en årsarbetskraft av skolpersonal. Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste dock tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal.

Det här gäller för kommunala och statliga huvudmän

Om du är en kommunal eller statlig huvudman som ansöker om statsbidraget kan ni få bidrag som motsvarar hälften av personalkostnaderna för de som arbetar i det skolsociala teamet. Det gäller både skolpersonal och personal från socialtjänsten. Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste dock tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal och minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten.