Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team 2023

Det här statsbidraget ska gå till personalkostnader i skolsociala team i grundskolan eller gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut i ansökan

Vi har beviljat bidrag till 124 huvudmän om totalt 74 999 951 kronor.

Beslut i ansökan för kommunala huvudmän, personalkostnader för skolsociala team 2023 Pdf, 218 kB.

Beslut i ansökan för fristående huvudmän, personalkostnader för skolsociala team 2023 Pdf, 105 kB.

Ansökan var öppen 15 september–16 oktober 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.
Bidragsomgången avser perioden 10 maj–31 december 2023.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vad är ett skolsocialt team?

Ett skolsocialt team är en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

Stöd i att starta och arbeta med skolsociala team

Vi har samlat information och stöd för skolors arbete med att inrätta, organisera och bedriva arbete med skolsociala team i grundskolan och gymnasieskolan.

Starta och arbeta med skolsociala team

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och regionala huvudmän för

 • grundskolan
 • gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidrag lämnas för personalkostnader i skolsociala team. Det skolsociala teamet måste bestå av minst två årsarbetskrafter. Minst en årsarbetskraft ska bestå av personal från socialtjänsten och minst en årsarbetskraft ska bestå av skolpersonal. Personalen från socialtjänsten ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan och skolpersonalen ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete.

Det här gäller för fristående huvudmän

Som fristående huvudman kan ni få bidrag motsvarande hälften av personalkostnaderna för skolpersonal som arbetar i det skolsociala teamet, men inte för personal från socialtjänsten. Även om ni endast kan få bidrag för skolpersonal måste det skolsociala teamet bestå av minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten och minst en årsarbetskraft av skolpersonal. Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste dock tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal.

Det här gäller för kommunala och regionala huvudmän

Som kommunal eller regional huvudman kan ni få bidrag motsvarande hälften av personalkostnaderna för de som arbetar i det skolsociala teamet. Det gäller både skolpersonal och personal från socialtjänsten. Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste dock tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal och minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten.

Insatser som liknar ett skolsocialt team

Den första bidragsomgången 2023 tillämpas övergångsbestämmelser. Det innebär att ni under år 2023 kan få bidrag för insatser som liknar ett skolsocialt team. Ni har möjlighet att ansöka om bidrag för nya skolsociala team eller för insatser som har gjorts inom ett år före den 10 maj 2023 och som liknar skolsociala team.

Om ni ansöker om bidrag utifrån övergångsbestämmelserna kan vi godta avsteg från de krav som ställs i 4 § förordning (2023:179) under förutsättning att syftet med ett skolsocialt team som nämns i 1 § andra stycket uppfylls:

”Med skolsocialt team avses i förordningen en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.”

För att en insats ska likna ett skolsocialt team ska det därmed vara en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Däremot kan vi under bidragsomgången 2023 göra avsteg från förordningens krav om antal årsarbetskrafter i ett skolsocialt team och utbildningskraven för personal i ett skolsocialt team.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidrag lämnas om

 1. det skolsociala teamet omfattar minst två årsarbetskrafter
 2. minst en årsarbetskraft avser skolpersonal med relevant utbildning inom psykosocialt arbete och minst en årsarbetskraft avser personal från socialtjänsten med socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan.

Personalkostnaderna ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Minst två årsarbetskrafter

Varje skolsocialt team ska omfatta minst två årsarbetskrafter, varav minst en årsarbetskraft ska vara skolpersonal och minst en årsarbetskraft ska vara personal från socialtjänsten.

Det är möjligt att ansöka om bidrag för flera anställningar eller uppdrag som är på heltid, men även för anställningar eller uppdrag som är på deltid. Anställningarna eller uppdragen måste tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal och minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten.

Ni kan därmed fördela den årsarbetskraft som utgörs av skolpersonal på flera personer som arbetar deltid, under förutsättning att deras totala tjänstgöringsgrad blir minst 100 procent. Ni kan även fördela den årsarbetskraft som utgörs av personal från socialtjänsten på flera personer som arbetar deltid, under förutsättning att deras totala tjänstgöringsgrad blir minst 100 procent.

Utbildningskrav för skolpersonal

Skolpersonalen i det skolsociala teamet ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete. När ni ansöker om bidrag för skolpersonal i ett skolsocialt team kommer ni att få uppge vilken utbildning skolpersonalen har. Det är Skolverket som bedömer om skolpersonalen har relevant utbildning inom psykosocialt arbete.

Förordningen säger inget om att skolpersonalen i det skolsociala teamet ska ha en högskoleexamen. Kravet ”socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan” som gäller för personalen från socialtjänsten är med andra ord inget krav för skolpersonalen i det skolsociala teamet. Det finns dock inget hinder för att skolpersonalen i det skolsociala teamet uppfyller det högre utbildningskravet som ställs för personalen från socialtjänsten, exempelvis om skolpersonalen är en kurator med socionomexamen.

Exempel på relevanta utbildningar inom psykosocialt arbete

Under bidragsåret 2023 har vi till exempel bedömt att följande utbildningar är relevanta utbildningar inom psykosocialt arbete:

 • socionomutbildning, socionomexamen
 • psykologutbildning, psykologexamen
 • beteendevetenskaplig utbildning, beteendevetare
 • personalvetenskaplig utbildning, personalvetare
 • sociologi
 • socialpsykologi
 • socialpedagogutbildning.

Utbildningskrav för personal från socialtjänsten

Personalen från socialtjänsten i det skolsociala teamet ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan. När ni ansöker om bidrag för personal från socialtjänsten i ett skolsocialt team kommer ni att få intyga att personalen från socialtjänsten har socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan.

Examen på grundnivå i högskolan motsvarar 180 högskolepoäng. Socialtjänstlagen (2001:453) innehåller bestämmelser om att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller någon annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av vissa uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård (HSLF-FS 2017:79) finns bestämmelser om vad en annan examen än socionomexamen ska innehålla för att anses vara relevant.

Minst sex månaders anställning eller uppdrag

Personalkostnaderna ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid. Dessa sex månader behöver dock inte rymmas under år 2023. Anställningen eller uppdraget kan därmed påbörjas när som helst fram till den 31 december 2023, under förutsättning att anställningen eller uppdraget fortsätter efter årsskiftet och totalt varar i minst sex månader. Under 2023 års bidragsomgång kan ni dock endast söka bidrag för de personalkostnader som ni har under år 2023.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2023 är 75 miljoner kronor.

Hur fördelas statsbidraget?

Om det kommer in fler ansökningar som uppfyller villkoren för statsbidraget än det finns pengar att fördela gör vi ett urval.

Vid urval prioriterar vi i följande ordning:

 1. bibehållande av det antal årsarbetskrafter i skolsociala team i grundskolan som huvudmannen tidigare har fått bidrag för
 2. nya skolsociala team i grundskolan
 3. förstärkning av befintliga skolsociala team i grundskolan
 4. skolsociala team i gymnasieskolan.

Enligt förordningen ska vi också beakta geografisk spridning.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.skolsocialateam@skolverket.se.

Senast uppdaterad 20 maj 2024.

Frågor och svar

Ett skolsocialt team är en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

Det skolsociala teamet måste bestå av minst två årsarbetskrafter. Minst en årsarbetskraft ska bestå av personal från socialtjänsten och minst en årsarbetskraft ska bestå av skolpersonal. Personalen från socialtjänsten ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan och skolpersonal ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete.

Det här gäller för fristående huvudmän

Om du är en fristående huvudman som ansöker om statsbidraget kan ni få bidrag som motsvarar hälften av personalkostnaderna för skolpersonal som arbetar i det skolsociala teamet, men inte för personal från socialtjänsten. Även om ni endast kan få bidrag för skolpersonal måste det skolsociala teamet bestå av minst en årsarbetskraft personal från socialtjänsten och minst en årsarbetskraft av skolpersonal. Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste dock tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal.

Det här gäller för kommunala och statliga huvudmän

Om du är en kommunal eller statlig huvudman som ansöker om statsbidraget kan ni få bidrag som motsvarar hälften av personalkostnaderna för de som arbetar i det skolsociala teamet. Det gäller både skolpersonal och personal från socialtjänsten. Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste dock tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal och minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten.

Personalkostnaderna ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Det här gäller för fristående huvudmän

Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste dock tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal.

Det här gäller för kommunala och statliga huvudmän

Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal och minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten.

Skolpersonalen i det skolsociala teamet ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete. När ni ansöker om bidrag för skolpersonal i ett skolsocialt team kommer ni att få uppge vilken utbildning skolpersonalen har. Det är Skolverket som bedömer om skolpersonalen har relevant utbildning inom psykosocialt arbete.

Förordningen säger inget om att skolpersonalen i det skolsociala teamet ska ha en högskoleexamen. Kravet ”socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan” som gäller för personalen från socialtjänsten är med andra ord inget krav för skolpersonalen i det skolsociala teamet. Det finns dock inget hinder för att skolpersonalen i det skolsociala teamet uppfyller det högre utbildningskravet som ställs för personalen från socialtjänsten, till exempel om skolpersonalen är en kurator med socionomexamen.

Exempel på relevanta utbildningar inom psykosocialt arbete

Under bidragsåret 2023 har vi till exempel bedömt att följande utbildningar är relevanta utbildningar inom psykosocialt arbete:

 • socionomutbildning, socionomexamen
 • psykologutbildning, psykologexamen
 • beteendevetenskaplig utbildning, beteendevetare
 • personalvetenskaplig utbildning, personalvetare
 • sociologi
 • socialpsykologi
 • socialpedagogutbildning.

Förordning (2023:179) säger ingenting om att ett skolsocialt team inte skulle kunna arbeta mot både grundskolan och gymnasieskolan. En huvudman kan därmed ha ett skolsocialt team som arbetar mot elever i båda dessa skolformer. Det är också möjligt att ha ett skolsocialt team som arbetar mot grundskolan och ett annat skolsocialt team som arbetar mot gymnasieskolan.