Frågor och svar

Hur beräknas beloppet som vi tilldelas?

Det tilldelade beloppet i statsbidraget grundar sig på antalet undervisningstimmar som varje huvudman har ansökt om. Är det ett lågt eller högt antal undervisningstimmar genererar det ett lågt respektive högt statsbidrag. Efter att fördelningen av bidraget görs multipliceras beloppet per undervisningstimme med antalet sökta timmar.

Fördelningen går till så här:

  1. I ansökan anger huvudmännen hur många undervisningstimmar per individ som de sökte bidrag för.
  2. Vi dividerar det totala anslaget med det totala antalet sökta undervisningstimmar, vilket ger ett belopp per timme.
  3. Tilldelat statsbidrag för huvudmännen motsvarar sökta undervisningstimmar multiplicerat med beloppet per timme.