Statsbidrag för stimulans av sfi 2024

Det här statsbidraget ska användas för att stimulera anordnandet av utbildning för vissa personer som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Vårändringsbudgeten 2024

Regeringen förslår att 20 miljoner kronor tillförs till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för personer från Ukraina.

Vårändringsbudget för 2024, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Ukrainares livsvillkor i Sverige ska förbättras, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

Totalt har vi beviljat 80 miljoner kronor i statsbidrag för stimulans av sfi 2024. Det är 199 kommuner som har ansökt och beviljats statsbidrag.

Beslut i ansökan om statsbidrag för stimulans av sfi 2024 Excel, 120 kB.

Ansökan var öppen 1 februari–1 mars 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Redovisningen är öppen 15 november–16 december 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Uppgifter som ska lämnas vid redovisningen

Vid redovisningen ska ni lämna in uppgifter om

 • antalet elever som har tagit del av undervisning i sfi som är finansierad av statsbidraget
 • antalet genomförda undervisningstimmar som har finansierats av statsbidraget
 • hur bidraget har använts – en kort beskrivning av era kostnader.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning. Det är kommunen som erbjuder utbildningen som söker och tar emot statsbidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas för att stimulera anordnandet av utbildning i svenska för invandrare, sfi, för vissa personer. Bidraget lämnas med ett belopp per erbjuden undervisningstimme. En erbjuden undervisningstimme är en timme som ni planerar och har kapacitet för. Ni behöver alltså ha en kostnad för den erbjudna undervisningstimmen som ni söker statsbidrag för.

Statsbidraget kommer med all sannolikhet inte att vara kostnadstäckande och ni behöver ha det i åtanke när ni planerar antalet timmar. Tänk på att ansöka om ett realistiskt antal timmar. Vid uppföljning eller kontroll kan ni behöva lämna in underlag som styrker att ni har haft kostnader för de undervisningstimmar som ni har sökt bidrag för.

Antalet undervisningstimmar som ni erbjuder och vill söka statsbidrag för beräknas per individ. Är det till exempel en grupp på 15 elever som har undervisning 10 timmar beräknas antalet timmar med 15 x 10 = 150. Ni behöver även inkludera tidsperioden i beräkningen för undervisningen. Bedriver ni undervisning för en grupp på 15 elever i 25 veckor och antalet totala timmar för individerna är 150 behöver ni räkna 150 timmar x 25 veckor.

Behöver ni få beräkningsexemplet förtydligat ytterligare kan ni mejla statsbidrag.stimulans.sfi@skolverket.se för att få hjälp.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni kan söka statsbidraget för att erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, för personer som avses i 1 § första stycket 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Detta gäller personer som

 • saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge
 • erbjuds utbildning från och med andra kalenderhalvåret det år som de fyller 18 år.

Statsbidraget lämnas inte för insatser som bidrag lämnas för på annat sätt. Bidraget lämnas i den mån som det finns tillgång på pengar.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2024 är 80 miljoner kronor.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.stimulans.sfi@skolverket.se.

Senast uppdaterad 27 maj 2024.

Frågor och svar

Undervisningstimmar beräknas per individ. Är det till exempel en grupp på 15 elever som har undervisning 10 timmar beräknas antal timmar med 15 x 10 = 150. Ni behöver även inkludera tidsperioden i beräkningen för undervisningen. Bedriver ni undervisning för en grupp på 15 elever i 25 veckor och antalet totala timmar för individerna är 150, så behöver ni räkna 150 timmar x 25 veckor.

Statsbidraget lämnas för erbjudna undervisningstimmar under perioden 1 januari–31 december 2024.

Vi gör tolkningen att en erbjuden undervisningstimme är en timme som ni planerar och har kapacitet för. Ni behöver ha en kostnad för den erbjudna timmen.

I förordningen finns det inget krav på samverkan, dock finns det inte heller något hinder för samverkan. Det är därför möjligt för både kommunalförbund och kommuner att ansöka.

Antalet redovisade undervisningstimmar är inte en grund för ett återkrav. Det är beskrivningarna av hur statsbidraget har använts och hur mycket ni har nyttjat av statsbidraget som kommer att ligga till grund för ett eventuellt återkrav. I redovisningen kontrollerar vi att kostnaderna är giltiga inom ramen för villkoren för statsbidraget, kopplade till undervisningstimmarna. Det kan till exempel handla om lokalkostnader eller personalkostnader.

Det tilldelade beloppet i statsbidraget grundar sig på antalet undervisningstimmar som varje huvudman har ansökt om. Är det ett lågt eller högt antal undervisningstimmar genererar det ett lågt respektive högt statsbidrag. Efter att fördelningen av bidraget görs multipliceras beloppet per undervisningstimme med antalet sökta timmar.

Fördelningen går till så här:

 1. I ansökan anger huvudmännen hur många undervisningstimmar per individ som de sökte bidrag för.
 2. Vi dividerar det totala anslaget med det totala antalet sökta undervisningstimmar, vilket ger ett belopp per timme.
 3. Tilldelat statsbidrag för huvudmännen motsvarar sökta undervisningstimmar multiplicerat med beloppet per timme.

Nej, ni ska inte skicka in ett revisorsintyg i redovisningen. Tidigare fanns ett krav om revisorsintyg i förordningen (2012:993), men förordningen ändrades den 25 oktober 2023 och kravet om revisorsintyg för stimulansbidrag för sfi togs då bort.

Inledningsvis hade regeringen i sin kommunikation uttryckt att pengar avsätts för svenska för invandrare för ukrainska medborgare. I den beslutade förordningen framgår det dock inte uttryckligen att bidraget avser just ukrainska medborgare. I förordningen hänvisar man till de personer som avses i 1 § första stycke 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som i sin tur hänvisar till bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen. I 21 kap § 2 utlänningslagen framgår att ”En utlänning som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt direktiv 2001/55/EG och som i enlighet med direktivet överförs till eller tas emot i Sverige ska ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.”

Det är sedan upp till huvudmännen själva att bedöma vilka av sina elever som då ska räknas med i ansökan.

Den kommun som har kostnaden för utbildningen är den kommun som ska ansöka om statsbidraget. En kommun kan söka bidraget både för utbildning i egen regi och upphandlad.