Statsbidrag till handledning åt utlandssvenska elever vid distansundervisning 2023

Statsbidrag lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Ansökan om statsbidrag skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 oktober och den 15 november 2022. Skolverket fattar beslut under första kvartalet 2023.

Bidragsomgången 2023

Ansökan om statsbidrag ska lämnas till Skolverket via ”E-tjänsten för säker inlämning av underlag” senast den 15 november 2022. En länk till denna tjänst kommer skickas till alla utlandsskolor via e-post senast den 15 oktober 2022.

Genom e-tjänsten för säker inlämning av underlag kan svenska utlandsskolor skicka in ansökan om statsbidrag samt det underlag som behövs för Skolverkets prövning av om en elev uppfyller villkoren i 3 § förordning (1994:519).

Ansökningsblankett publiceras här senast den 15 oktober 2022.

Ansökan och underlag lämnas in via ”E-tjänsten för säker inlämning av underlag”.

Underlag till ansökan om statsbidrag för handledning

Blanketter och intyg skickas in via ”E-tjänsten för säker inlämning av underlag”.

Vilket intyg eller vilken blankett som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg eller vilken blankett som ska användas se Välj rätt intyg eller blankett. Pdf, 200 kB. (Pdf, 200 kB) (Pdf, 200 kB).

Arbetsgivarintyg. Pdf, 76 kB. (Pdf, 76 kB) (Pdf, 76 kB)

Employer certificate (eng). Pdf, 123 kB. (Pdf, 123 kB) (Pdf, 123 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

  • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
  • tjänstgöring vid en internationell organisation
  • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
  • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
  • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
  • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Blankett studier och forskning. Pdf, 77 kB. (Pdf, 77 kB) (Pdf, 77 kB)

Studie- och forskningsblanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Blankett kulturarbete. Pdf, 117 kB. (Pdf, 117 kB) (Pdf, 117 kB)

Blanketten för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Blankett väsentlig för det svenska samhället. Pdf, 74 kB. (Pdf, 74 kB) (Pdf, 74 kB)

Blanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Blankett synnerliga skäl. Pdf, 71 kB. (Pdf, 71 kB) (Pdf, 71 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska denna blanket användas.

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigade till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1–6.

Huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7–9 samt i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

För närvarande finns det 15 utlandsskolor som får statsbidrag i England, Frankrike, Kenya, Mocambique, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten, 23 § förordning (1994:519).

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt Skolverkets föreskrift SKOLFS 2008:9 om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. I ansökan efterfrågas också statistikuppgifter med stöd i Skolverkets föreskrift SKOLFS 2011:142.

Läs förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Länk till annan webbplats.

Läs Skolverkets SKOLFS 2008:9. Länk till annan webbplats.

Läs Skolverkets SKOLFS: 2011:142. Länk till annan webbplats.

Statsbidrag för handledning åt elever vid distansundervisning

Regleras i 29–30, 32, 40 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Kontakt

E-post: statsbidrag.handledning.distans@skolverket.se

Senast uppdaterad 06 juli 2022.