Statsbidrag till handledning åt utlandssvenska elever vid distansundervisning 2025

Det här statsbidraget lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2025

Ansökningsblankett

Ansökan är öppen 15 oktober–15 november 2024. Lämna ansökan via e-tjänsten för säker inlämning av underlag. Vi publicerar ansökningsblanketten senast den 15 oktober 2024.

Skicka in underlag till ansökan

Skicka in underlag till ansökan via e-tjänsten för säker inlämning av underlag. Vi skickar länken till e-tjänsten till alla utlandsskolor via mejl senast den 15 oktober 2024.

Vilket intyg eller vilken blankett som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg eller vilken blankett som ska användas se Välj rätt intyg eller blankett Pdf, 182 kB..

Tjänstgöring

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Vi publicerar arbetsgivarintyget under 2024.

Studier och forskning

Blanketten om studier och forskning används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön. Vi publicerar blanketten under 2024.

Kulturarbete

Blanketten för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror. Vi publicerar blanketten under 2024.

Väsentlig för det svenska samhället

Blanketten om väsentlig verksamhet för det svenska samhället används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället. Vi publicerar blanketten under 2024.

Synnerliga skäl

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska blanketten om synnerliga skäl användas. Vi publicerar blanketten under 2024.

Vem kan söka statsbidraget?

 • Huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigade till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1–6.
 • Huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7–9 samt i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

För närvarande finns det 14 utlandsskolor som får statsbidrag i England, Frankrike, Kenya, Mocambique, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten, 23 § förordning (1994:519).

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt Skolverkets föreskrift SKOLFS 2008:9 om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. I ansökan efterfrågas också statistikuppgifter med stöd i Skolverkets föreskrift SKOLFS 2011:142.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Statsbidrag för handledning åt elever vid distansundervisning

Regleras i 29–30, 32, 40 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.handledning.distans@skolverket.se.

Senast uppdaterad 06 december 2023.

Frågor och svar

Nej, vårdnadshavare kan inte ansöka direkt till Skolverket. Utlandsskolorna kan ansöka om statsbidrag för sina elever. Om skolorna beviljas bidrag för en elev ordnar de ibland det så att avgiften sänks för dessa elever. Det är dock upp till skolan att bestämma hur de lägger upp det.

Bidraget regleras av förordningen 1994:519.

För att få ingå i skolornas ansökan om statsbidrag ska kraven i 3 § uppfyllas. Se nedan:

3 § Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av

 1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation
 2. tjänstgöring vid en internationell organisation
 3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
 4. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 5. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 6. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige eller
 7. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person
 8. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön
 9. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror eller
 10. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Mer information om kraven i 3 § Länk till annan webbplats.

Ansökan om statsbidrag sker via utlandsskolan den 15 oktober–15 november 2024.

Beslut om bidraget kommer att meddelas i februari eller mars 2025. Ni kommer alltså inte att veta innan dess om Skolverket bedömer att ni uppfyller 3 §. Kontakta skolan för att få reda på hur de hanterar detta.

För att få statsbidraget måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via:

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se