Statsbidrag till lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2023

Statsbidrag lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och så långt det är möjligt gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Ansökan om statsbidrag för 2023 skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 oktober och den 15 november 2022.

Skolverket fattar beslut under första kvartalet 2023.

Justering av faktiska lokalkostnader skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 januari och den 15 februari nästkommande år.

Bidragsomgången 2023

Ansökan ska lämnas in via ”Tjänsten för säker inlämning av underlag”.

Ansökan om statsbidrag ska lämnas till Skolverket via ”Tjänsten för säker inlämning av underlag” senast den 15 november 2022. En länk till denna tjänst kommer skickas till alla utlandsskolor via e-post senast den 15 oktober 2022.

Genom tjänsten för säker inlämning av underlag kan svenska utlandsskolor skicka in ansökan om statsbidrag samt det underlag som behövs för Skolverkets prövning av om en elev uppfyller villkoren i 3 § förordning (1994:519).

Ansökningsblankett publicerar här senast den 15 oktober 2022

Ansökan skickas in via ” Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Beslut om ansökan för lokalkostnader 2023 förväntas fattas i slutet på mars 2023. I det beslutet kommer det även framkomma om en justering för 2022 har skett, samt vilken slutsumma som kommer att betalas ut under 2023. Slutsumman utgår från eventuell justering för 2022 samt beviljat bidrag för förväntade kostnader under 2023.

Blankett för justering av lokalkostnader 2022 publiceras här senast den 15 januari 2023.

Justeringen av faktiska lokalkostnader för 2022 är öppen 15 januari–15 februari 2023. Justeringen lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

I mars 2023 kommer beslut om justering av tidigare beviljade lokalkostnader fattas. Det innebär att Skolverket justerar beslutet för bidragsåret 2022, utifrån den faktiska årskostnaden som huvudmännen har uppgett.

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1–6.

Huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7–9 samt i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

För närvarande finns det 15 utlandsskolor som får statsbidrag i England, Frankrike, Kenya, Mocambique, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidrag lämnas med 50 procent av årskostnaden för de lokaler som behövs för utbildning av utlandssvenska elever.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt Skolverkets föreskrift SKOLFS 2008:9 om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Läs förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Länk till annan webbplats.

Läs Skolverkets SKOLFS 2008:9. Länk till annan webbplats.

Statsbidrag för lokalkostnader

Regleras i 28, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt i 7 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:9) om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Kontakt

E-post till statsbidrag.lokalkostnader.utlandsskolor@skolverket.se

Senast uppdaterad 27 juni 2022.