Statsbidrag till utbildning vid svenska utlandsskolor 2025

Det här statsbidraget lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och så långt det är möjligt gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Ansökningsblankett

Vi publicerar ansökningsblanketten senast den 15 oktober 2024.

Ansökan ska lämnas in via e-tjänsten för säker inlämning av underlag

Ansökan om statsbidraget ska lämnas in mellan den 15 oktober och den 15 november 2024. Det ska huvudmannen för utlandsskolan göra via e-tjänsten för säker inlämning av underlag. Vi kommer att mejla en länk till e-tjänsten till alla utlandsskolor senast den 15 oktober 2024. Vi fattar sedan beslut under första kvartalet 2025.

Genom e-tjänsten för säker inlämning av underlag kan svenska utlandsskolor skicka in ansökan om statsbidrag och det underlag som behövs för vår prövning av om en elev uppfyller villkoren i 3 § förordning (1994:519).

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg ska skickas in via e-tjänsten för säker inlämning av underlag.

Vilket intyg eller vilken blankett som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg eller vilken blankett som ska användas se Välj rätt intyg eller blankett. Pdf, 324 kB.

Tjänstgöring

Intyget om tjänstgöring används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Intyg om tjänstgöring Pdf, 244 kB.

Employer certificate Pdf, 182 kB.

Studier och forskning

Blanketten om studier och forskning används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Blankett för studier eller forskning Pdf, 158 kB.

Kulturarbete

Blanketten för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Blankett för kulturarbete Pdf, 188 kB.

Väsentlig för det svenska samhället

Blanketten om väsentlig verksamhet för det svenska samhället används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Blankett för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället Pdf, 209 kB.

Synnerliga skäl

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska blanketten om synnerliga skäl användas.

Blankett vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden Pdf, 154 kB.

Ansökningsblankett

Vi publicerar ansökningsblanketten senast den 15 oktober 2024.

Ansökan ska lämnas in via e-tjänsten för säker inlämning av underlag

Ansökan om statsbidrag ska lämnas in mellan den 15 oktober och den 15 november 2024. Det ska huvudmannen för utlandsskolan göra via e-tjänsten för säker inlämning av underlag. Vi kommer att mejla en länk till e-tjänsten till alla utlandsskolor senast den 15 oktober 2024. Vi fattar sedan beslut under första kvartalet 2025.

Genom e-tjänsten för säker inlämning av underlag kan svenska utlandsskolor skicka in ansökan om statsbidrag och det underlag som behövs för vår prövning av om en elev uppfyller villkoren i 3 § förordning (1994:519).

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg skickas in via e-tjänsten för säker inlämning av underlag.

Vilket intyg eller vilken blankett som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg eller vilken blankett som ska användas se Välj rätt intyg eller blankett Pdf, 324 kB..

Tjänstgöring

Intyget om tjänstgöring används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Inty om tjänstgöring Pdf, 244 kB.

Employer certificate Pdf, 182 kB.

Studier och forskning

Blanketten om studier och forskning används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Blankett för studier eller forskning Pdf, 158 kB.

Kulturarbete

Blanketten för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Blankett för kulturarbete Pdf, 188 kB.

Väsentlig för det svenska samhället

Blanketten om väsentlig verksamhet för det svenska samhället används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Blankett för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället Pdf, 209 kB.

Synnerliga skäl

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska blanketten om synnerliga skäl användas.

Blankett vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden Pdf, 154 kB.

Vem kan söka statsbidraget?

 • Huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigade till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1–6.
 • Huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7–9 och i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

För närvarande finns det 14 utlandsskolor som får statsbidrag i England, Frankrike, Kenya, Mocambique, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten, 23 § förordning (1994:519).

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt Skolverkets föreskrift SKOLFS 2008:9 om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. I ansökan efterfrågas också statistikuppgifter med stöd i Skolverkets föreskrift SKOLFS 2011:142.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan

Regleras i 24–27, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad 09 april 2024.

Frågor och svar

Nej, vårdnadshavare kan inte ansöka direkt till Skolverket. Utlandsskolorna kan ansöka om statsbidrag för sina elever. Om skolorna beviljas bidrag för en elev ordnar de ibland det så att avgiften sänks för dessa elever. Det är dock upp till skolan att bestämma hur de lägger upp det.

Bidraget regleras av förordningen 1994:519.

För att få ingå i skolornas ansökan om statsbidrag ska kraven i 3 § uppfyllas. Se nedan:

3 § Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av

 1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation
 2. tjänstgöring vid en internationell organisation
 3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
 4. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 5. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 6. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige eller
 7. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person
 8. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön
 9. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror eller
 10. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Mer information om kraven i 3 § Länk till annan webbplats.

Ansökan om statsbidrag sker via utlandsskolan mellan den 15 oktober–15 november 2024.

Beslut om läsåret kommer inte att meddelas före februari eller mars 2025. Ni kommer alltså inte veta innan dess om Skolverket bedömer att ni uppfyller 3 §. Kontakta skolan för att få reda på hur de hanterar detta.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via:

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se