Språkval i grundskolan

Skollagen säger att eleverna ska kunna välja att läsa språk i grundskolan. Huvudmannen ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Därutöver ska huvudmannen sträva efter att erbjuda andra språk som språkval.

"Moderna språk" är ett eget ämne med en egen kursplan och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. Modersmål har en egen kursplan. Inom begreppet "språk" räknas både de moderna språken, modersmål och övriga språk in.

Förutom två av språken franska, spanska och tyska får en elev istället välja

  • sitt modersmål
  • svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • teckenspråk

En huvudman behöver inte anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om det visar sig att färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det språket är ett minoritetsspråk.

Byta språkval

Det är inte reglerat på vilket sätt en elev kan göra omval kan inom ramen för språkvalet. Om eleven vill byta sitt språkval så pass sent i utbildningen att det finns ett betygsunderlag för ett slutbetyg (A-F), så ska läraren sätta betyg. Eleven ska alltså inte kunna byta språk av taktiska skäl för att exempelvis kunna läsa om språket från början i gymnasieskolan.

Huvudmannen beslutar om fördelning av tid

Det är huvudmannen som beslutar om hur undervisningstiden ska fördelas över årskurserna. Elever som läser ett språkval från en tidigare årskurs betygssätts därmed inte i årskurs 6. Först i årskurs 7 får eleverna betyg i språkvalet.

Nya regler från hösten 2018

Hösten 2018 börjar den stadieindelade timplanen att gälla. Den stadieindelade timplanen innebär att det är fastslaget hur många timmars undervisning en elev i grundskolan ska ha under lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet, ämne för ämne. Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6.

Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 6.

Förändringen innebär också att grundskolans, specialskolans och sameskolans kursplaner och kunskapskrav i moderna språk förändras. För grundsärskolan innebär det större förändringar i och med att det centrala innehållet i kursplanerna ska delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet  både i ämnen och ämnesområden samt att det ska tas fram kunskapskrav för årskurs 3 i några ämnen.

Mer om stadieindelade timplaner

Mer om timplan för grundskolan hösten 2018

Senast granskad: 2016-03-12