Språkval i grundskolan

Skollagen säger att eleverna ska kunna välja att läsa språk i grundskolan. Huvudmannen ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Därutöver ska huvudmannen sträva efter att erbjuda andra språk som språkval.

"Moderna språk" är ett eget ämne med en egen kursplan och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. Modersmål har en egen kursplan. Inom begreppet "språk" räknas både de moderna språken, modersmål och övriga språk in.

Förutom två av språken franska, spanska och tyska får en elev istället välja

  • sitt modersmål
  • svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • teckenspråk

En huvudman behöver inte anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om det visar sig att färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det språket är ett minoritetsspråk.

Byta språkval

Det är inte reglerat på vilket sätt en elev kan göra omval kan inom ramen för språkvalet. Om eleven vill byta sitt språkval så pass sent i utbildningen att det finns ett betygsunderlag för ett slutbetyg (A-F), så ska läraren sätta betyg. Eleven ska alltså inte kunna byta språk av taktiska skäl för att exempelvis kunna läsa om språket från början i gymnasieskolan.

Huvudmannen beslutar om fördelning av tid

Det är huvudmannen som beslutar om hur undervisningstiden ska fördelas över årskurserna. Elever som läser ett språkval från en tidigare årskurs betygssätts därmed inte i årskurs 6. Först i årskurs 7 får eleverna betyg i språkvalet.

Senast granskad: 2016-03-12