Styrdokumenten sätter ramarna för ditt arbete

Här kan du läsa om de viktigaste styrdokumenten för dig som är lärare i anpassade grundskolan: läroplanen och kursplanerna.

Läroplanen innehåller flera delar. De inledande delarna handlar om skolans uppdrag, grundläggande värden samt övergripande mål och riktlinjer. De är viktiga eftersom de gäller för skolans och lärares arbete oberoende av vilket ämne eller ämnesområde du undervisar i. Läroplanen innehåller även kursplaner för varje ämne och ämnesområde.

Hur används kursplanerna?

Kursplanerna består av delarna syfte, centralt innehåll och betygskriterier eller kriterier för bedömning. De olika delarna avser att styra olika aspekter av ditt arbete som lärare, men de behöver läsas både i sin helhet och i relation till varandra.

När du planerar och genomför din undervisning tar du din utgångspunkt i syftet och det centrala innehållet. I syftet beskrivs vad eleverna ska lära sig och vilka förmågor och förhållningssätt som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla.

Det centrala innehållet är det obligatoriska ämnesinnehåll som alla elever har rätt att möta i undervisningen. Innehållspunkterna ska uppfattas som byggstenar som du kan kombinera på olika sätt och som kan väga olika tungt i undervisningen. Det är du som lärare som avgör hur det centrala innehållet ska behandlas på bästa sätt utifrån elevgruppen och din yrkeskunskap.

Vid betygssättning använder du betygskriterierna. De ska läsas och tolkas utifrån syftet och det centrala innehållet samt den undervisning som du har bedrivit. I årskurser där betyg inte sätts använder du kriterier för bedömning av kunskaper för att hålla dig informerad om elevens kunskapsutveckling och hur undervisningen fungerar.

Fördjupad information om kursplanerna

Skolverkets publikation Så använder du kursplanerna ger dig fördjupad information om hur kursplanerna är uppbyggda, hur deras olika delar förhåller sig till varandra samt om betygsskalan och betygssättningen. Materialet är framtaget för grundskolan men är i stora drag även relevant för den anpassade grundskolan.

Så använder du kursplanerna

Mer stöd i kommentarmaterialen

Du kan också få stöd i kommentarmaterialen. De ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i de olika kursplanerna.

Kommentarmaterial till kursplanerna i anpassade grundskolan

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida