GÄLLANDE ÄMNESPLAN
Gäller från 2 July 2023

Ämne - Musik

Ämne - Musik

Ämnet musik behandlar skapande och gestaltande arbete med musik. Ämnet handlar om vokal, instrumental och digital musik från olika tider och kulturer. I ämnet ingår eget musicerande efter noter och på gehör samt att utforma musikproduktioner.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper inom musikområdet samt förmåga att gestalta musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets musikutbud samt om musikens utveckling genom olika tidsepoker och andra kulturers musiktraditioner. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att identifiera och tolka budskap i olika former av musik. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om musik och musikaliska stildrag från olika tider och kulturer.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med musik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att musicera efter noter och på gehör. Eleverna ska också ges möjlighet att själva skapa musik samt utveckla ett personligt musikaliskt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta i musikaliska sammanhang. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och gestalta musik.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om etik i samband med musikproduktion. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi och arbetsmiljöns betydelse i samband med musikutövande.

Fältstudier och eget musicerande ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om sin egen och andras musikaliska gestaltning samt om budskapet i olika former av musik.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om musik och musikaliska stildrag från olika tider och kulturer.
 2. Förmåga att musicera efter noter och på gehör.
 3. Förmåga att kommunicera och samspela med andra i musikaliska sammanhang.
 4. Förmåga att skapa och arrangera musik, instrumentalt och digitalt.

Kurser i ämnet

 • Musik 1, 100 poäng.
 • Musik 2, 100 poäng, som bygger på kursen musik 1.
 • Musik – specialområde, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Musikproduktion, 100 poäng.

Musik 1, 100 poäng

Kurskod: MUKMUS51

Kursen musik 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Samhällets musikutbud. Stil och form.
 • Musikens utveckling genom olika tidsepoker och olika kulturers musiktraditioner.
 • Sånger och danser från olika tider och kulturer.
 • Begrepp i musik, till exempel puls, rytm och taktart. Musikalisk frasering.
 • Instrumental spelteknik och sångteknik.
 • Musicera efter noter och på gehör.
 • Musikalisk gestaltning.
 • Samarbete och kommunikation vid spel eller sång i grupp.
 • Ergonomi och arbetsmiljö vid musikutövning.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att musicera efter noter och på gehör. Eleven medverkar i att skapa och arrangera musik såväl instrumentalt som digitalt.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven musicerar med viss säkerhet efter noter och på gehör. Eleven skapar och arrangerar med tillfredsställande resultat musik såväl instrumentalt som digitalt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven musicerar med säkerhet efter noter och på gehör. Eleven skapar och arrangerar med gott resultat musik såväl instrumentalt som digitalt.

Musik 2, 100 poäng

Kurskod: MUKMUS52

Kursen musik 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Samhällets musikutbud. Stil och form.
 • Musikens utveckling genom olika tidsepoker och olika kulturers musiktraditioner.
 • Sånger och danser från olika tider och kulturer.
 • Begrepp i musik, till exempel puls, rytm och taktart. Musikalisk frasering.
 • Instrumental spelteknik och sångteknik.
 • Musicera efter noter och på gehör.
 • Metoder för sång- och röstträning.
 • Improvisation med röst och rörelse.
 • Musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik.
 • Samarbete och kommunikation vid spel eller sång i grupp.
 • Former för musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel hur man väljer instrumentering.
 • Ergonomi och arbetsmiljö vid musikutövning.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att musicera efter noter och på gehör. Eleven medverkar i att skapa och arrangera musik såväl instrumentalt som digitalt.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven musicerar med viss säkerhet efter noter och på gehör. Eleven skapar och arrangerar med tillfredsställande resultat musik såväl instrumentalt som digitalt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven musicerar med säkerhet efter noter och på gehör. Eleven skapar och arrangerar med gott resultat musik såväl instrumentalt som digitalt.

Musik – specialområde, 100 poäng

Kurskod: MUKMUS50S

Kursen musik – specialområde omfattar punkterna 2–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Instrumental spelteknik, alternativ sångteknik.
 • Musicerande efter noter och på gehör.
 • Gehörsträning.
 • Ergonomi och arbetsmiljö vid musikutövning.
 • Musikalisk improvisation.
 • Musikskapande och musikalisk bearbetning, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering samt musikalisk stil och form.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att musicera efter noter och på gehör. Eleven medverkar i att skapa och arrangera musik såväl instrumentalt som digitalt.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven musicerar med viss säkerhet efter noter och på gehör. Eleven skapar och arrangerar med tillfredsställande resultat musik såväl instrumentalt som digitalt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven musicerar med säkerhet efter noter och på gehör. Eleven skapar och arrangerar med gott resultat musik såväl instrumentalt som digitalt.

Musikproduktion, 100 poäng

Kurskod: MUKMUP5

Kursen musikproduktion omfattar punkterna 2 och 4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Begrepp i musik, till exempel puls, rytm och taktart. Musikalisk frasering.
 • Instrumental spelteknik.
 • Musicera efter noter och på gehör.
 • Musikskapande och arrangemang.
 • Teknisk utrustning och programvaror som används vid musikproduktion.
 • Bearbetning av ljud med analog och digital teknik.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel bestämmelser om upphovsrätt i samband med konstnärliga produktioner.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att musicera efter noter och på gehör. Eleven medverkar i att skapa och arrangera musik såväl instrumentalt som digitalt.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven musicerar med viss säkerhet efter noter och på gehör. Eleven skapar och arrangerar med tillfredsställande resultat musik såväl instrumentalt som digitalt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven musicerar med säkerhet efter noter och på gehör. Eleven skapar och arrangerar med gott resultat musik såväl instrumentalt som digitalt.


GÄLLANDE VERSION