Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmål

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighet, anläggning och byggnation. Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader. Tillsyn över och skötsel av lokaler och anläggningar kan till exempel innebära lokalvård, återvinning av material samt underhåll av utemiljöer. Anläggningsarbete kan till exempel vara markarbete när det gäller gröna ytor eller platt- och stenbeläggningar. Arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i olika material, måleriarbeten och reparationer av byggnader.

De arbetsuppgifter som programmet förbereder för ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt. Därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att planera och genomföra olika arbetsuppgifter och olika arbetsmoment. I arbetet ingår att kunna välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner samt att lösa de problem som uppstår i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet ställer också krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att kommunicera och samverka med andra människor, både inom den egna yrkesgruppen och inom andra yrkesgrupper. Utbildningen ska också utveckla elevernas serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet och kreativitet.

Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Eleverna ska också få kunskaper om miljö, material och teknik så att de kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling. Utbildningen ska vidare utveckla elevernas förmåga att använda tidsenliga metoder, t.ex. it och digital teknik, samt andra hjälpmedel.

Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över den egna arbetsprocessen och kritiskt granska och utvärdera arbetet i relation till kvalitets- och säkerhetskrav. Färdighetsträning inom yrkesområdet ska vara en väsentlig del av utbildningen och ska genomföras på ett sådant sätt att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att utföra uppgifter så självständigt som möjligt.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl inomhus som utomhus.

Mål för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
KursPoäng
Estetisk verksamhet 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 200

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Bygg och anläggning
Bygg och anläggning
KursPoäng
Bygg och anläggning 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel
KursPoäng
Fastighetsskötsel 200
Kurser inom programgemensamma ämnet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bygg och anläggning
Bygg och anläggning
KursPoäng
Bygg och anläggning 2 100
Bygg och anläggning 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel
KursPoäng
Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll 100
Fastighetsskötsel – inre miljö 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonsteknik
Fordonsteknik
KursPoäng
Körning – basmaskiner 1 100
Körning – basmaskiner 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hantverkstekniker
Hantverkstekniker
KursPoäng
Hantverkstekniker 1 100
Hantverkstekniker 2 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap
KursPoäng
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Digital kompetens 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lokalvård
Lokalvård
KursPoäng
Lokalvård 1 100
Lokalvård 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Material och verktyg
Material och verktyg
KursPoäng
Material och verktyg 1 100
Material och verktyg 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Måleri
Måleri
KursPoäng
Måleri 1 100
Måleri 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturbruksteknik
Naturbruksteknik
KursPoäng
Naturbruksteknik – specialområde 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Återvinning och kretslopp 1 100
Återvinning och kretslopp 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Trafikantkunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer
KursPoäng
Skötsel av utemiljöer 1 100
Skötsel av utemiljöer 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Växtkunskap
Växtkunskap
KursPoäng
Växtkunskap 1 100