Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmål

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om vård och omsorg. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera och möta människor utifrån ett demokratiskt och etiskt förhållningssätt. Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt om hur man kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Utbildningen ska ge kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden. Utbildningen ska också ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador.

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är att samverkan, samarbete och kommunikation mellan människor är viktigt. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor genom att lösa uppgifter och utföra praktiska arbetsmoment i samarbete med andra, men också så självständigt som möjligt. Eleverna ska ges möjlighet att använda it och digital teknik för kommunikation och lärande.

Verksamheternas betoning på arbete med människor innebär att ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värden ska genomsyra utbildningen. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Utbildningen ska bidra till att främja elevernas självförtroende, nyfikenhet, självständighet, samarbetsförmåga och vilja att ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom fritids- och friskvårdssektorn,äldreomsorg och förskola.

Mål för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
KursPoäng
Estetisk verksamhet 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 200

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Hälsa
Hälsa
KursPoäng
Hälsa 1 100
Hälsa 2 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Människan
Människan
KursPoäng
Människan 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Vård och omsorg
Vård och omsorg
KursPoäng
Vård och omsorg 1 200

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Barnet i förskolan
Barnet i förskolan
KursPoäng
Barnet i förskolan 1 100
Barnet i förskolan 2 100
Skapande verksamhet i förskolan 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation
KursPoäng
Estetisk kommunikation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Form och design
Form och design
KursPoäng
Form och design – specialområde 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fritid och friskvård
Fritid och friskvård
KursPoäng
Fritid och friskvård 1 100
Fritid och friskvård 2 100
Friluftsliv 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap
KursPoäng
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Digital kompetens 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lokalvård
Lokalvård
KursPoäng
Lokalvård 1 100
Lokalvård 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matlagningskunskap
Matlagningskunskap
KursPoäng
Matlagning 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Människokroppen
Människokroppen
KursPoäng
Människokroppen 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Trafikantkunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Serveringskunskap
Serveringskunskap
KursPoäng
Servering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 2 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Litteratur 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Vård och omsorg
Vård och omsorg
KursPoäng
Vård och omsorg 2 100
Vård och omsorg 3 100