Programmet för skog, mark och djur

Programmål

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel skötsel, service och produktion inom naturbrukssektorn.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter och arbetsmoment inom naturbruk på ett sätt som är etiskt och främjar hållbar utveckling. Naturbruk innefattar de olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser. Det kan till exempel vara produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och landskapsvård, arbete med djur, arbete med park- och trädgårdsmiljöer samt försäljning av varor och tjänster. Även verksamheter som syftar till rekreation och naturupplevelser ingår.

Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar miljön ställer krav på respekt för det levande och naturens mångfald. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekologiska samband i naturen och om växter och djur. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att hantera och sköta teknisk utrustning som används inom naturbruk. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Arbetsmiljö och säkerhet ska ha en central plats i utbildningen för att främja en god hälsa och förebygga arbetsskador.

Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att reflektera och kritiskt granska hur människan kan bruka naturen för hållbar utveckling. Med utgångspunkt i praktiskt arbete med skötsel, service och produktion inom naturbruk ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förmågan att så självständigt som möjligt planera och genomföra arbetsuppgifter och lösa uppkomna problem. Centralt är att eleverna utvecklar förmågan att genomföra arbetsuppgifter med ansvar för kvalitet, miljö och etik. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att kommunicera och samverka inom yrkesområdet.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom lantbruk, skogsbruk och trädgård samt med djur.

Mål för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
KursPoäng
Estetisk verksamhet 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 200

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Biologi – naturbruk
Biologi – naturbruk
KursPoäng
Biologi – naturbruk 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Naturbruk
Naturbruk
KursPoäng
Naturbruk 200
Kurser inom programgemensamma ämnet Naturbruksteknik
Naturbruksteknik
KursPoäng
Naturbruksteknik 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Biologi – naturbruk
Biologi – naturbruk
KursPoäng
Djurens biologi 100
Marken och växternas biologi 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel
KursPoäng
Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonsteknik
Fordonsteknik
KursPoäng
Körning – basmaskiner 1 100
Körning – basmaskiner 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonsvård
Fordonsvård
KursPoäng
Fordonsvård – tunga fordon 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Form och design
Form och design
KursPoäng
Form och design – specialområde 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godshantering
Godshantering
KursPoäng
Godshantering – truck 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Handel
Handel
KursPoäng
Handel 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap
KursPoäng
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hästkunskap
Hästkunskap
KursPoäng
Hästkunskap 1 100
Hästkunskap 2 100
Hästkunskap 3 100
Ridning och körning 1 100
Ridning och körning 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Information och kommunikation 1 100
Digital kompetens 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lantbruksdjur
Lantbruksdjur
KursPoäng
Lantbruksdjur 1 100
Lantbruksdjur 2 100
Lantbruksdjur 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap
KursPoäng
Livsmedels- och näringskunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg
KursPoäng
Motorsåg 100
Röjmotorsåg 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturbruksteknik
Naturbruksteknik
KursPoäng
Naturbruksteknik – specialområde 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Trafikantkunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skogsbruk
Skogsbruk
KursPoäng
Skogsbruk 1 100
Skogsbruk 2 100
Skogsbruk 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer
KursPoäng
Skötsel av utemiljöer 1 100
Skötsel av utemiljöer 2 100
Skötsel av utemiljöer 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sällskapsdjur
Sällskapsdjur
KursPoäng
Sällskapsdjur 1 100
Sällskapsdjur 2 100
Sällskapsdjur – specialområde 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Trädgårdsanläggning
Trädgårdsanläggning
KursPoäng
Trädgårdsanläggning 1 100
Trädgårdsanläggning 2 100
Trädgårdsanläggning 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Trädgårdsodling
Trädgårdsodling
KursPoäng
Trädgårdsodling – grund 100
Odling i växthus 1 100
Odling i växthus 2 100
Odling på friland 1 100
Odling på friland 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Växtkunskap
Växtkunskap
KursPoäng
Växtkunskap 1 100
Växtkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Växtodling
Växtodling
KursPoäng
Växtodling – grund 100
Växtodling 1 100
Växtodling 2 100