Begär utdrag ur registret över lärare och förskollärare

Alla lärare och förskollärare som har fått legitimation finns med i ett register över lärare och förskollärare. Vem som helst har rätt att begära utdrag ur registret, till exempel för att få veta om en viss person har legitimation.

Så här begär du utdrag ur registret

Mejla till oss på Skolverket:

Ange personnumret för de personer du vill ha utdrag på.

Om du vill ha ett utdrag över flera personer går det snabbare om du bifogar en Excelfil med alla personnummer du vill ha utdrag på.

 • Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.
 • Använd en cell per personnummer i en kolumn.
 • Excelfilen med personnummer ska inte innehålla någon annan information än personnumren.

Exempel på hur du ska fylla i Excelarket med personnummer Excel, 13 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv även i ditt mejl om du vill ha utdraget i PDF- eller XML-format. PDF-format passar bäst om du vill läsa ett utdrag för en enskild person. Formatet XML-filer passar bättre för dig som till exempel gör inläsningar i olika personalsystem.

XML-filer kan även öppnas som en XML-tabell i Excel. Du behöver först starta Excel och sedan öppna filen genom Excel.

Exempel XML Xml, 70 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel PDF Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster.

De lärare och förskollärare som finns med i registret har inte rätt att motsätta sig att någon begär ut uppgifter om dem. Det framgår av förordningen om lärar- och förskollärarregister.

De här uppgifterna finns i registerutdraget

Ett standardutdrag från registret innehåller bland annat personnummer, typ av legitimation och behörigheter.

Lärar- och förskollärarregistret innehåller dock inte uppgifter om

 • motiveringen till beslutet
 • ansökningar som fått avslag eller blivit avvisade
 • motiveringen till beslut om varning eller att en legitimation ska återkallas
 • arbetsplats, anställningsform och examenstyp.

Skolverket är enligt lag skyldiga att föra ett register över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare. Det framgår av förordningen om lärar- och förskollärarregister.

Här kan du se vilka behörigheter som är möjliga att få i sin legitimation och vilka tekniska uppgifter som finns i registerutdraget:

Behörighetsförteckning (Excel) Excel, 71 kB, öppnas i nytt fönster. (excel, 71 kB)

Schema registerutdrag (pdf) Pdf, 299 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 299 kB)

Därför finns personuppgifter med i registret

 • Skolverket ska kunna föra en aktuell förteckning över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.
 • Skolverket ska kunna handlägga ärenden om legitimation enligt skollagen.
 • Skolverket ska kunna lämna uppgifter till utländska myndigheter i vissa fall.
 • För att Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska kunna utföra tillsyn över skolväsendets olika verksamheter och den personal som jobbar där.
 • Arbetsgivare ska kunna kontrollera lärares och förskollärares identitet och behörighet när de tillsätter nya tjänster.

Skolverket hanterar personuppgifter i ärenden om legitimation för lärare och förskollärare med stöd av förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister samt i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) med tillhörande nationell lagstiftning.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Som myndighet omfattas Skolverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar som kommer in till Skolverket blir allmänna handlingar som kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller även personuppgifter, till exempel de som finns i lärar- och förskollärarregistret. Det är bara behörig personal på Skolverket som har direkt tillgång till registret och kan söka i det.

Det finns inte några särskilda sekretessregler som gäller för uppgifterna i lärar- och förskollärarregistret. Men det finns generella sekretessbestämmelser som i vissa fall kan gälla uppgifterna i registret. Dessa regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rätt att begära ut uppgifter om dig själv

Du som privatperson har rätt att begära ut de personuppgifter som finns om dig hos Skolverket. Det gäller oavsett varför vi samlat in uppgifterna.

Du har rätt att begära registerutdrag med dina personuppgifter

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära en rättelse om Skolverket har hanterat uppgifter om dig på fel sätt.

Rätt till skadestånd

Du har rätt till skadestånd om du tagit skada eller om din personliga integritet kränkts. Skälet ska då vara att Skolverket behandlat personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsregleringen eller förordningen om lärar- och förskollärarregistret.

Lagar och regler

Förordning om lärar- och förskollärarregister (2011:268) Länk till annan webbplats.

EU:s dataskyddsförordning Länk till annan webbplats.

Kompletterande dataskyddslag (2018:218) Länk till annan webbplats.

Kompletterande dataskyddsförordning (2018:219) Länk till annan webbplats.

Har du frågor om reglerna?

Om du har frågor om regelverket kring lärar- och förskollärarregistret kan du ta kontakt med Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst på telefonnummer 08-52733200.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Frågor och svar

Skolverket hanterar ditt ärende skyndsamt och i tur och ordning. Oftast skickar vi ett utdrag inom tre arbetsdagar.

Nej, förordningen som styr registret tillåter inte direktåtkomst.

Ja, men Skolverket kan då inte garantera att vi gör utdraget på rätt person.

Du kan skicka in enbart namnet. Om personen har en lärar- eller förskollärarlegitimation har den ett tillfälligt identifikationsnummer hos oss som du kan skicka in. Numret ska vara i formatet ÅÅÅÅMMDD-NXNN. Till exempel 19890909-0X09.

Ja. Mejla i så fall ditt fullständiga personnummer eller födelsenummer till oss.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Ja, om du har personens fullständiga personnummer kan vi kontrollera om en person har en legitimation eller inte.

Skolverket har ingen automatiserad lösning för att lämna ut registerutdrag när en huvudman begärt ett utdrag. Vi vet att det finns ett sådant behov och arbetar med att ta fram en lösning.

Ja, vi kan ändra namn på legitimationen.

Legitimationen är fortfarande giltig även om du har bytt namn. Till exempel så står både ärendenummer och personnummer på legitimationen. Det är också lätt för en arbetsgivare att ringa och kontrollera en utfärdad legitimation.

Om du ändå vill att vi ändrar namnet på din legitimation så behöver du skicka in en skriftlig begäran. Det är då viktigt att ditt nya namn är registrerat i folkbokföringen.