Krav för att få legitimation

Om du vill få legitimation för att kunna arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige måste du ha en utbildning som lärare eller förskollärare.

Din utbildning tillsammans med dina samlade meriter behöver också motsvara en svensk utbildning som lärare eller förskollärare. Det gäller även dig som har en utbildning från ett land där man inte måste ha en särskild utbildning för att få arbeta som lärare eller förskollärare.

Du måste också ha goda kunskaper i svenska och ha kunskap inom vissa områden som motsvarar en svensk utbildning som lärare och förskollärare.

Du måste ha goda kunskaper i svenska

För att få legitimation som lärare eller förskollärare måste du ha goda kunskaper i svenska. Dina kunskaper ska motsvara den nivå som krävs för att få studera på universitet och högskola i Sverige. Om du inte kan svenska tillräckligt bra behöver du börja studera svenska om du vill arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige.

Du intygar att du har goda kunskaper i svenska genom att skicka in något av detta:

  • Godkänt betyg i svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 från komvux på gymnasial nivå.
  • Godkänt betyg i svenska för utomnordiska studenter från universitet eller högskola i Sverige.
  • Godkänt resultat på TISUS-testet, test i svenska för universitets- och högskolestudier.

Du kan också visa att du har goda kunskaper i svenska på annat sätt, till exempel:

  • Godkända kunskaper i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Då måste du ha avslutat och vara godkänd på kursen före den 1 juli 2013.
  • Godkänt betyg i svenska B eller svenska som andraspråk B från komvux på gymnasial nivå
  • Godkända kunskaper i svenska som minst motsvarar nivå C1 på Europarådets referensskala (CEFR eller GERS).

Om du har svenska, danska, färöiska, isländska eller norska som modersmål behöver du inte visa upp dokument som stödjer dina kunskaper i svenska.

Du måste ha ämnesstudier

Du måste ha ämnesstudier i tillräcklig omfattning. Omfattningen av ämnesstudier kan se olika ut beroende på om du är förskollärare eller lärare. Om du inte har det kan du läsa in vissa kurser på högskolan. Om du har en utbildning som lärare eller förskollärare från ett EU-land, EES eller Schweiz, kan du skicka in intyg som visar att du har arbetat som lärare.

Du måste ha lärarförberedande studier

Du måste ha lärarförberedande studier i tillräcklig omfattning. Det betyder kurser i pedagogik och didaktik. Omfattningen av lärarförberedande studier kan se olika ut beroende på om du är förskollärare eller lärare. Om du inte har det kan du kompensera det genom att skicka in intyg över studier eller intyg som visar att du har arbetat som lärare.

För att få legitimation som förskollärare

Som förskollärare behöver du visa att du har kunskap om läs- och skrivinlärning på svenska. Du visar dina kunskaper genom att skicka in intyg på en kurs i att lära ut läsning och skrivande på svenska till barn, eller intyg som visar att du har arbetat i svensk förskola eller förskoleklass.

Du behöver inte skicka in intyg om du har en utbildning som förskollärare från Danmark, Island eller Norge, eller om du har en utbildning från Finland som ger dig rätt att undervisa i svensktalande förskolor i Finland.

För att få legitimation som lärare i årskurs 1–6

Som lärare i grundskolans årskurs 1–6 behöver du visa att du har kunskaper i matematik och kunskaper i det språk som man pratar i landet där du utbildat dig. Istället för språket i det land där du har utbildat dig kan du visa att du har kunskap i skolämnet svenska.

Du kan visa dina kunskaper i matematik genom att skicka in intyg över dina studier i matematik eller intyg som visar att du har arbetat som lärare i matematik.

Du kan visa dina kunskaper i det språk man talar i landet där du utbildat dig eller i skolämnet svenska genom att skicka in intyg över studier i något av språken. Du kan skicka in intyg som visar att du har arbetat som lärare i språket man talar i landet där du utbildat dig eller i svenska.

För att få behörighet i årskurs 1–3

Som lärare i grundskolans årskurs 1–3 behöver du ha kunskaper i läs- och skrivutveckling på svenska. Du visar dina kunskaper genom att skicka in intyg på en kurs i att lära ut läsning och skrivande på svenska till elever, eller intyg som visar att du har arbetat som lärare i svensk förskoleklass eller i grundskolans årskurs 1–3.

Du behöver inte skicka in sådana intyg om du har en utbildning som lärare från Danmark, Island eller Norge, eller om du har en utbildning från Finland som ger dig rätt att undervisa i svensktalande skolor i Finland.

Krav för att få behörighet i ämnen

Det finns olika krav för att få behörighet i olika ämnen. Om det ämnet är det enda ämnet inom din lärarexamen, måste du uppfylla kraven för att få lärarlegitimation.

Idrott och hälsa

Om du vill få behörighet som lärare i idrott och hälsa behöver du visa att du har kompetens i simning och livräddning. Du visar din kompetens genom att skicka in något av detta:

  • Intyg på studier i idrott och hälsa där det ingår simning och livräddning.
  • Intyg från simlärare som visar att du har godkänd kompetens i simning och livräddning.

Religionskunskap

Om du vill få behörighet som lärare i religionskunskap behöver du visa att du har kunskap om alla världsreligioner. Du visar dina kunskaper genom att skicka in intyg över studier i religionskunskap där alla världsreligioner ingår eller intyg som visar att du har arbetat som lärare i religionskunskap i svensk skola.

Engelska och moderna språk

Om du vill få behörighet som lärare i moderna språk eller engelska behöver du visa att du har kunskap i kontrastiv kompetens och språkfärdighet. Det betyder att du som har ett annat modersmål än svenska ska kunna undervisa elever i moderna språk eller engelska med utgångspunkt i det svenska språket. Du visar dina kunskaper genom att skicka in intyg på högskolestudier eller intyg som visar att du har arbetat som lärare i det aktuella språket i svensk skola.

Du behöver inte skicka in intyg om du kan visa att du har en nordisk utbildning som lärare, har svenska som modersmål eller har gått i svensk grundskola eller gymnasieskola.

Svenska och svenska som andraspråk

Om du vill få behörighet som lärare i svenska måste du ha ämnesstudier i svenska från ett svenskt eller nordiskt lärosäte i tillräcklig omfattning. Studierna ska innehålla både språkstudier och litteraturstudier.

Om du vill få behörighet i svenska som andraspråk måste du ha studier i svenska som andraspråk i tillräcklig omfattning från ett svenskt universitet eller en svensk högskola.

Utländska studier i svenska som främmande språk är inte ett skolämne i Sverige och motsvarar inte skolämnet svenska eller svenska som andraspråk.

Studier i svenska som främmande språk motsvarar moderna språk svenska i ett land där svenska inte är det officiella språket. Studierna i svenska som främmande språk ligger inte på samma nivå som studier i svenska och svenska som andraspråk i Sverige.

För att få legitimation som lärare i modersmål

Det finns ingen separat legitimation för lärare i modersmål. Du måste alltid ha en utbildning som lärare och uppfylla alla Skolverkets krav som hör ihop med din utbildning, för att kunna få legitimation som lärare i modersmål.

Om din utbildning som lärare är avsedd för att undervisa i matematik måste du först komplettera din utbildning så att du får legitimation som lärare i matematik. Därefter kan du komplettera din legitimation med behörighet i modersmål. För att få kompletterande behörighet i modersmål behöver du visa antingen att du läst minst 30 högskolepoäng i ett språk som är ditt modersmål eller att du har dokumenterat goda kunskaper i språket och har läst minst 30 högskolepoäng i språkdidaktik med inriktning mot undervisning i ämnet modersmål.

Du kan få en anställning som lärare i modersmål även om du inte har legitimation som lärare. Det kan du få om det inte finns en annan lärare som har legitimation i modersmål. Det är din arbetsgivare, inte Skolverket, som beslutar om du kan få en anställning även om du inte har legitimation som lärare.

För att få behörighet i yrkesämnen

För att få behörighet i yrkesämnen måste du ha en utbildning som lärare i yrkesämnen eller ha en utbildning som lärare och yrkeskunskaper. Yrkeskunskaperna ska vara erfarenheter som du har fått genom att arbeta inom ett yrke som är relevant för det yrkesämne som du vill ha behörighet i. Det räcker oftast inte med enbart studier i ämnet för att få de relevanta yrkeskunskaperna. Normalt räknas inte heller erfarenhet av arbete som lärare.

Lagar och regler

Skollag (2010:800)

Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) 2016:12 om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:11) om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett ämne

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida