Så använder du läroplanen för fritidshemmet

Utbildningen och undervisningen i fritidshemmet styrs av läroplanens första, andra och fjärde del.

Läroplanens uppbyggnad

Läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan består av fem delar, medan anpassade grundskolans läroplan består av tre delar. Läroplanens fem delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  3. Förskoleklassen
  4. Fritidshemmet
  5. Kursplaner för alla ämnen

En samlad läroplan

För de flesta fritidshem gäller grundskolans läroplan, Lgr 11. När fritidshem anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan, Lspec 11 respektive Lsam 11.

Läroplanens del 1 beskriver skolans värdegrund och uppdrag och del 2 innehåller övergripande mål och riktlinjer. Dessa delar är i princip likadana för alla skolformer. Del 4 kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med undervisningen och anger vilket centralt innehåll som ingår i fritidshemmets undervisning.

I de flesta läroplanerna riktar sig del 3 och 4 till förskoleklassen respektive fritidshemmet, medan del 5 innehåller kursplaner för alla ämnen. I anpassade grundskolans läroplan innehåller del 3 kursplaner för alla ämnen samt för anpassade grundskolans ämnesområden.

Det är del 1, 2 och 4 som gäller för fritidshemmet med undantag från avsnitt 2.7 Bedömning och betyg som riktas mot lärare som sätter betyg.

Del 4 kan inte användas isolerat från del 1 och 2, eftersom man då missar många av de grundläggande områden som gäller för hela skolans arbete.

4 Fritidshemmet

Del 4 är uppbyggd kring två huvudrubriker: syfte och centralt innehåll.

Syfte

Under denna rubrik framgår det övergripande syftet med undervisningen i fritidshemmet. Innehållet är formulerat så att det tydligt framgår vilket ansvar undervis­ningen har för att eleverna ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor som anges. Texten tar sin utgångspunkt i det syfte för utbildningen som anges i skollagen.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet anger vilket innehåll som ska behandlas i undervisningen över tid. Det går dock inte att säga att alla elever i fritidshemmet har rätt att möta allt inne­håll i undervisningen, eftersom olika elever deltar i verksamheten under olika lång tid.

Det centrala innehållet är indelat i kunskapsområdena. Kunskapsområdena består i sin tur av ett antal punkter.

Det är viktigt att komma ihåg att undervisningen i fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleverna, elevernas behov, intressen och erfarenheter. Undervis­ningen ska kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upp­täckter. Kunskapsområdena behöver inte motsvara aktiviteter, moment eller teman i undervisningen. De är ett sätt att strukturera innehållet i läroplanen. Det centrala innehållet behöver inte utgöra allt innehåll i under­visningen. Det finns möjlighet att komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intressen.

Senast uppdaterad 22 juni 2023

Innehåll på denna sida